Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámec spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s Kanadou

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Rámec spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s Kanadou

Tento rámec spolupráce si jako hlavní cíl vytyčil obnovit, posílit a rozšířit již existující program spolupráce mezi Evropským společenstvím a Kanadou v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, a to zejména doplněním opatření ve prospěch mládeže. Jedná se o konsolidaci akademické spolupráce a transatlantických výměn občanů obou stran.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/964/ES ze dne 18. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví rámec pro spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

PŘEHLED

Tato dohoda, platná na období osmi let, spadá do kontextu vztahů mezi Evropskou unií (EU) a Kanadou. Partneři dohody hodlají oživit spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Během doby trvání nové dohody Komise přidělí na program spolupráce částku ve výši přibližně 18 milionů eur, čímž se podpoří asi 210 projektů a 4 430 evropských a kanadských občanů se zapojí do činností v oblasti mobility.

Budou spuštěny nové spojené inovační studie a nové programy přípravy, budou podporovány výměny studentů, vyučujících i dalších odborníků a bude stimulována spolupráce mezi mládežnickými organizacemi.

CÍLE DOHODY

Stávající dohoda usiluje o dosažení obecných, konkrétních a operačních cílů.

Obecné cíle spočívají v propagaci vzájemného porozumění obyvatel dvou partnerských celků, zejména na úrovni jazyků, kultur a příslušných institucí, a v zlepšování kvality lidských zdrojů s cílem čelit výzvě v podobě světového hospodářství založeného na znalostech.

Konkrétní cíle usilují o následující:

 • posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a Kanadou v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže;
 • podpora transatlantických výměn občanů EU a Kanady;
 • přispění k rozvoji zařízení vysokoškolského vzdělávání a přípravy, jakož i organizací v oblasti mládeže;
 • konsolidace partnerství mezi aktivními účastníky v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže v rámci obou partnerských celků;
 • podpora profesního rozvoje jedinců a zároveň dosažení obecných cílů dohody;
 • prohloubení dialogu a výměn v otázce politiky týkající se mládeže a práce mladých.

Operační cíle spočívají v následujících bodech:

 • podpora spolupráce mezi zařízeními vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy s cílem propagovat společné studijní programy, jakož i mobilitu studentů;
 • zlepšení kvality transatlantické mobility studentů a podpora transparentnosti, vzájemného uznávání kvalifikací, doby studia a odborné přípravy a přenosnosti akademických kreditů;
 • podpora spolupráce mezi orgány veřejné správy a soukromými organizacemi v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže s cílem podnítit debatu a výměnu zkušeností;
 • podpora transatlantické mobility odborníků s cílem zlepšit oboustranné chápání příslušných otázek mezi EU a Kanadou;
 • podpora spolupráce mezi organizacemi v oblasti mládeže a vedoucími mládeže a dalšími zúčastněnými osobami v rámci této oblasti s cílem propagovat výměnu osvědčených postupů a vytvářet sítě.

AKCE

Za účelem realizace výše uvedených cílů nová dohoda předpokládá tři druhy akcí: projekty společných konsorcií, společné akce ve prospěch mládeže, doplňující akce.

Projekty společných konsorcií

Akce týkající se projektů společných konsorcií * jsou určeny zařízením vysokoškolského vzdělávání a zařízením odborné přípravy.

Tento typ projektů poskytuje podporu multilaterálním partnerstvím mezi zařízeními minimálně dvou členských států EU a minimálně dvou provincií nebo teritorií Kanady s cílem zřídit společné studijní programy.

Tyto projekty v zásadě musí obsahovat prvek transatlantické mobility studentů v kontextu společných studijních programů, a to s cílem rovnoměrného proudění účastníků v obou směrech, a počítat s vzájemným uznáváním akademických kreditů a jazykovou a kulturní přípravou.

Navíc je plánována pomoc společným konsorciím sdružujícím zařízení vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, která již demonstrovala vynikající výsledky v oblasti realizace společných projektů financovaných oběma partnery.

Společné akce ve prospěch mládeže

Tato činnost se týká organizací v oblasti mládeže, vedoucích mládeže a dalších aktérů v této oblasti.

K těmto aktivitám mohou patřit semináře, kurzy odborné přípravy, praktické profesní stáže. Aktivity se týkají přesně stanovených témat, mimo jiné:

 • občanství;
 • kulturní rozmanitost;
 • veřejně prospěšné práce nebo dobrovolnické činnosti;
 • uznávání neformálního vzdělávání a informálního učení.

Doplňující akce

Dohoda počítá se třemi typy doplňujících akcí:

 • Opatření zaměřená na oblasti politiky. Tato činnost se obrací na organizace v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže. Tato opatření zahrnují zejména studie, konference, semináře, pracovní skupiny a srovnávací analýzy. Zabývají se otázkami týkajícími se vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a podněcují dialog o uznávání kvalifikací a přenosu kreditů v rámci evropského kreditního systému (ECTS).
 • Granty na podporu mobility. Tato akce se dotýká odborníků, včetně odborníků procházejících odbornou přípravou, kteří chtějí absolvovat studium nebo program odborné přípravy v zájmu vztahů mezi oběma stranami.
 • Asociace absolventů. Tato akce je zacílena na studenty, kteří se zúčastnili výměn uskutečněných společnými konsorcii v oblastech vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy. Asociace může být spravována jednou nebo více organizacemi, které strany určí.

ŘÍZENÍ RÁMCE SPOLUPRÁCE

Dohoda ustavuje smíšený výbor, který se skládá ze zástupců každé strany. Výbor se schází jednou za dva roky, střídavě v Evropské unii a v Kanadě. Jeho rozhodnutí jsou přijímána shodou. Výbor má za úkol:

 • posuzovat spolupráci plánovanou na základě této dohody;
 • informovat strany o úrovni, stavu a účinnosti spolupráce, o niž usiluje tato dohoda;
 • sdílet informace o nejnovějším rozvoji, politikách, nových směrech vývoje nebo inovativních postupech v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže.

Spolupráce se sleduje a vyhodnocuje tak, aby to v případě nutnosti umožňovalo činnosti spolupráce upravit na základě potřeb, které vyvstanou v průběhu provádění těchto činností.

Financování činností plánovaných dohodou je realizováno na základě celkové rovnosti finančních prostředků stran. Kromě toho evropské partnery projektu podporuje Evropské společenství a partnery kanadské podporuje Kanada.

KONTEXT

EU a Kanada realizují program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže od roku 1995. Tento program si klade za cíl vytvořit společné studijní programy a spustit výměny studentů v široké škále oborů.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se stanoví program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy, byla obnovena v roce 2001 na dobu pěti let (2000–2005). Stávající dohoda tento program spolupráce znovu obnovuje na období osmi let a doplňuje jej o spolupráci v oblasti mládeže.

Klíčové pojmy aktu

 • Konsorcium: spolupráce několika aktérů na společném projektu nebo programu s cílem dosáhnout určitého výsledku.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2006/964/ES

První den měsíce následujícího po dni oznámení (1. 3. 2007)

-

Úř. věst. L 397 ze dne 30. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí 2001/197/ES Rady ze dne 26. února 2001 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady, kterou se obnovuje program vzájemné spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy (Úř. věst. L 71 ze dne 13.3.2001).

See also

 • Více informací naleznete na stránce Evropské komise věnované spolupráci mezi EU a Kanadou týkající se vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy a mládeže (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 05.03.2007

Top