Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy se Spojenými státy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy se Spojenými státy

Hlavním cílem tohoto programu je pokračovat ve spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými.

AKT

Rozhodnutí Rady 2006/910/ES ze dne 4. prosince 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy.

PŘEHLED

Tato dohoda staví na dvou cílech, a to na činnosti Evropské unie na podporu vysokoškolského vzdělávání a na vztazích EU se Spojenými státy. Činnost EU má za cíl učinit evropské vysokoškolské vzdělávání celosvětovým měřítkem pro relevanci a excelenci a z bilaterálních vztahů plyne závazek větší spolupráce v oblasti vzdělávání.

Program bude podporovat přibližně 274 projektů po dobu osmi let. Na činnostech mobility se po dobu trvání programu bude podílet přibližně 6 000 občanů EU a USA.

CÍLE PROGRAMU

Program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy sleduje několik cílů.

Jako obecné cíle si vytyčil podporovat vzájemné porozumění mezi oběma partnery, včetně oblastí jazyka, kultury a institucí, a zlepšit kvalitu rozvoje lidských zdrojů za účelem splnění úkolů globálního hospodářství založeného na znalostech.

Má také tyto konkrétní cíle:

 • posílení spolupráce mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy;
 • přispět k rozvoji vysokoškolských institucí a institucí odborné přípravy;
 • přispět k osobnímu rozvoji jednotlivých účastníků, a to jak ve vlastním zájmu účastníků, tak i v zájmu dosažení obecných cílů programu;
 • přispět k transatlantickým výměnám mezi občany obou partnerů.

Operativní cíle programu jsou:

 • podpořit spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a institucemi odborné přípravy v zájmu podpory společných studijních programů a mobility;
 • zlepšit kvalitu transatlantické mobility studentů podporou transparentnosti, vzájemného uznávání kvalifikací a studijních období a období odborné přípravy a případně přenositelnosti kreditů;
 • podpořit spolupráci mezi veřejnými a soukromými organizacemi činnými v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy v zájmu posílení diskusí a výměny zkušeností;
 • podpořit transatlantickou mobilitu odborníků v zájmu zlepšení vzájemného porozumění otázkám významným pro vztahy mezi partnery programu.

AKCE

Dohoda stanoví pět typů opatření k dosažení cílů programu.

Akce 1: Projekty konsorcií

Akce s projekty konsorcií je zaměřena na instituce a organizace vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy a jejich zaměstnance, studenty a stážisty.

Společné projekty konsorcií by obvykle měly zahrnovat transatlantickou mobilitu studentů v rámci společných studijních programů. Mobilita by měla být v obou směrech v rovnováze, a dále by programy měly předpokládat potřebnou jazykovou a kulturní přípravu.

Tento typ projektu podporuje programy k získání titulu typu double degree či joint degree zřízené a spravované mnohostrannými konsorcii evropských a amerických institucí vysokoškolského vzdělávání, včetně stipendií pro studenty, akademické a administrativní pracovníky.

Akce 2: Projekty znamenitosti zaměřené na mobilitu

Podpora poskytovaná v rámci programu je určena především pro projekty konsorcií provozované institucemi vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání, které dosahují znamenitých výsledků, včetně projektů financovaných v rámci předchozích dohod.

Akce 3: Opatření zaměřená na rozvoj politik

Tato akce je zaměřena na organizace v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání. Činnosti v rámci této kategorie zahrnují studie, konference, semináře, pracovní skupiny a srovnávací analýzy.

Akce 4: „Schumanovy-Fulbrightovy“ granty individuální mobility

Tato akce je určena pro vysoce kvalifikované odborníky (rovněž odborníkům právě procházejícím odbornou přípravou, kteří se mohou účastnit dalšího studia na univerzitách a odborných školách), kteří chtějí absolvovat studium nebo odbornou přípravu, a to v oblastech zvláštního významu pro vztahy mezi EU a USA. Program se zaměřuje zejména na osoby s rozhodovací pravomocí, zástupce sociálních partnerů a novináře.

Akce 5: Sdružení absolventů

Činnost programu v této oblasti je zaměřena na sdružení absolventů, jejichž členové se zúčastnili výměn, které program podporuje.

ŘÍZENÍ PROGRAMU

Byl zřízen smíšený výbor. Skládá se ze stejného počtu zástupců každé ze stran. Rozhodnutí jsou přijímána vzájemnou dohodou. Jeho úkolem je:

 • posuzovat činnosti spolupráce plánované na základě této dohody;
 • předkládat stranám výroční zprávu o úrovni, stavu a účinnosti spolupráce prováděných na základě této dohody.

Financování činností podle tohoto programu probíhá na základě rovnosti finančních prostředků stran. Výdaje v rámci navrhovaného programu budou činit nejvýše 46 milionů EUR na období 2006–2013, za předpokladu, že budou uvolněny odpovídající finanční prostředky ze strany USA.

KONTEXT

Dne 18. května 2005 přijala Komise sdělení týkající se silnějšího partnerství EU a USA, které v souladu s Lisabonskou strategií označilo spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy za důležitý nástroj pro posílení znalostí a inovací a které požadovalo obnovení a posílení stávající dohody o vysokoškolském vzdělávání a odborné přípravě.

Tato dohoda obnovuje program spolupráce z období 2000–2005, původně zřízený dohodou z roku 1995 mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2006/910/ES

První den měsíce následujícího po oznámení

-

Úř. věst. L 346 ze dne 9. 12. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. L 346 ze dne 9.12.2006).

Sdělení Komise ze dne 27. června 2005 o vyhodnocení programů vzájemné spolupráce mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a mezi Evropským společenstvím a Kanadou v oblasti vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy (KOM(2005) 0274 - nezveřejněno v Úředním věstníku). Jedná se o průběžnou zprávu Komise o provádění programu spolupráce mezi EU a USA. Na základě příznivých externích hodnocení Komise konstatuje, že program byl úspěšný při vytváření dlouhodobých transatlantických partnerství v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání. Téměř všechny projekty vytvořily výměny studentů na základě společných studijních programů a programů vypracovaných společně. Ve zprávě se konstatuje, že programy dosáhly cílů zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy.

Komise předkládá návrhy zúčastněných odborníků s cílem zlepšit některá hlediska programů, ale zdůrazňuje, že se nevyskytly závažné nedostatky. Rovněž uvádí, že určitý potenciál zůstal nevyužit kvůli nedostatku rozpočtových prostředků.

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 18. května 2005: Silnější partnerství EU a USA a otevřenější trh pro 21. století (KOM(2005) 196 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

See also

 • Více informací získáte na stránkách Evropské komise věnovaných spolupráci mezi EU a Spojenými státy týkající se vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 15.12.2006

Top