Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika v oblasti vzdělávání a celoživotního učení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika v oblasti vzdělávání a celoživotního učení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 452/2008 – vypracovávání a rozvoj statistik o vzdělávání a celoživotním učení

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro statistické normy k vypracovávání harmonizovaných údajů v oblasti vzdělávání a celoživotního učení.

KLÍČOVÉ BODY

Toto nařízení se vztahuje na vypracovávání statistik v následujících oblastech:

 • 1.

  systémy vzdělávání a odborné přípravy;

 • 2.

  účast dospělých na celoživotním učení;

 • 3.

  další statistiky o vzdělávání a celoživotním učení (učení podniknutém během celého života z osobních nebo pracovních důvodů).

Vypracovávání statistik na úrovni Evropské unie (EU)se provádí prostřednictvím jednotlivých statistických opatření takto:

 • pro první dvě oblasti pravidelným a včasným předáváním statistik zeměmi EU,
 • v rámci třetí oblasti využitím dalších statistických informačních systémů a zjišťování k poskytnutí dodatečných statistických proměnných a ukazatelů,
 • vytvořením, zdokonalením a aktualizací norem a příruček týkajících se vymezování statistických rámců, konceptů a metod,
 • zlepšováním kvality údajů v souvislosti s kvalitativním rámcem.

Evropská komise přihlíží k dostupným kapacitám zemí EU pro výše uvedené činnosti. U shromažďovaných údajů se zvláštní pozornost případně věnuje regionálnímu rozměru a aspektům pohlaví.

Komise (Eurostat) bude též spolupracovat se statistickým úřadem při Unesco, s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a s dalšími mezinárodními organizacemi s cílem zajistit srovnatelnost údajů a zamezit duplicitě údajů na mezinárodní úrovni.

Vzdělávací systémy

Od školního roku 2012–2013 dále: Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy.

Zjišťování o vzdělávání dospělých (AES)

AES 2016: Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 24. června 2008.

KONTEXT

 • Vypracování srovnatelných statistických údajů je nezbytné pro rozvoj strategií vzdělávání a celoživotního učení a ke sledování provádění těchto strategií.
 • Strategický rámec evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy přijatý v květnu 2009 stanovil strategické cíle, které mají být splněny do roku 2020. Pokrok se v zemích EU hodnotí prostřednictvím každoročních vnitrostátních analýz, ke kterým EU poskytuje svá doporučení.
 • Na základě poskytnutých informací stanoví společná zpráva v roce 2015 prioritní oblasti a konkrétní témata budoucí práce na evropské úrovni. Společná zpráva má být přijata v listopadu 2015.
 • Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení (Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 227-233)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. L 252, 24.9.2013, s. 5-10)

Nařízení Komise (EU) č. 1175/2014 ze dne 30. října 2014, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky o účasti dospělých na celoživotním učení, a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 823/2010 (Úř.věst. L 316, 4.11.2014, s. 4-43)

Společná zpráva Rady a Komise pro rok 2015 o provádění strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020) – Nové priority evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 417, 15.12.2015, s. 25–35)

Poslední aktualizace 04.11.2016

Top