Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční plán pro dovednosti a mobilitu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Akční plán pro dovednosti a mobilitu

Evropský trh práce může řádně fungovat pouze tehdy, pokud mohou evropští občané volně měnit pracovní místa, povolání, země nebo regiony. Úkolem Komise je zajistit, aby byl tento volný pohyb pracovníků mezi členskými státy, zakotvený v příslušných smlouvách, zaručený a opravdu možný. Nedílnou součástí procesu pracovní mobility jsou opatření určená k rozvoji dovedností, která umožní boj s nedostatkem dovedností a omezeními, jež brzdí evropské hospodářství. Tento akční plán má zaručit otevření a zpřístupnění evropských trhů pro všechny do roku 2005.

AKT

Sdělení Komise ze dne 13. února 2002 Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - (Akční plán Komise pro dovednosti a mobilitu) ((KOM(2002) 72 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Akční plán je odpovědí na požadavky větší pracovní mobility (tedy možnosti změny zaměstnání) pracovníků z nejchudších i nejbohatších regionů Evropské unie. V roce 2000 mělo své úřední bydliště v jiné zemi pouze 0,1 % evropského obyvatelstva a v roce 1999 se rozhodlo k životu v jiném regionu pouze 1,2 % obyvatel. Tato slabá geografická mobilita je obzvlášť závažná, jestliže brzdí pracovní mobilitu nejzaostalejších regionů.

Akční plán nestanoví jen tři hlavní výzvy, kterým bude muset Unie čelit a které spočívají v nedostatečné pracovní mobilitě, slabé geografické mobilitě a obtížném přístupu k informacím o mobilitě, ale zároveň vypracovává i opatření, jejichž provedení bude zcela prioritní.

Prioritní opatření

Komise plánuje provedení, v souladu se zásadou subsidiarity, prioritních opatření, která budou odpovědí na velké výzvy pracovní mobility, geografické mobility a nedostatku informací.

Za účelem dosažení výrazných úspěchů v oblasti mobility evropských pracovníků do roku 2005 navrhuje Komise následující prioritní opatření:

 • posílení pracovní mobility a rozvoj dovedností;
 • zlepšení informovanosti a transparentnosti v oblasti pracovních příležitostí;
 • usnadnění geografické mobility.

Posílení pracovní mobility a rozvoj dovedností zahrnuje následující body:

 • lepší přístup ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny, zejména bezplatný přístup ke klíčovým dovednostem bez ohledu na věk. Vytvoření značek kvality Společenství pro nejlepší vzdělávací systémy založené na informačních a komunikačních technologiích;
 • podpora studentů, hlavně studentek, ve studiu matematických, vědeckých a technických směrů;
 • zlepšení úrovně všeobecného vzdělávání, zejména lepší integrace mladých zdravotně postižených, mladých lidí se studijními problémy, přistěhovalců a etnických menšin do vzdělávacích systémů;
 • zajištění lepšího propojení světa vzdělávání a práce. Vytvoření komunikační sítě mezi subjekty ze soukromého a vzdělávacího sektoru;
 • zařazení pracovníků, zejména těch starších, do programů odborné přípravy v podnicích. Pobídky pro podniky i pracovníky za tímto účelem;
 • poskytování odměn společnostem nebo subjektům veřejného sektoru, které používají obzvlášť inovativní strategie celoživotního vzdělávání a odborné přípravy;
 • transparentní vymezení dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií na základě evropských norem a ověřovacích a uznávacích systémů;
 • lepší sledování požadavků na dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií s ohledem na potřeby pracovní sféry a vytvoření podrobných kvalifikačních profilů;
 • stanovení evropského rámce pro hodnocení a uznání formálního a neformálního vzdělání a odborné praxe;
 • další vývoj nástrojů jako je například Europass, evropský životopis a jazykové portfolio do roku 2003 a současné definování systému umožňujícího sčítání kvalifikací získaných v různých zařízeních a zemích;
 • navýšení fondů určených pro rozvoj lidských zdrojů.

Usnadnění geografické mobility zahrnuje následující body:

 • zachování práva na pobyt a práci v jiném členském státě včetně nároků v oblasti sociálního zabezpečení pracovníků;
 • vytvoření jednoho evropského průkazu zdravotního pojištění. Komise navrhuje zavedení elektronického průkazu, který nahradí současný formulář zdravotního pojištění E111 tak, aby bylo zajištěno právo na zdravotní péči v celé Evropské unii a na její proplacení členským státem nemocného;
 • zavedení přenosných nároků na penzijní připojištění;
 • vyjasnění a zjednodušení uznávání kvalifikací pro regulovaná povolání. Na regulovaná povolání se vztahuje soubor směrnic (DE) (EN) (FR). Tyto směrnice budou nyní nahrazeny jedinou směrnicí, která se bude vztahovat na všechna regulovaná povolání;
 • zvýšení úsilí o vytvoření jednotného trhu v oblasti přeshraničních služeb a o odstranění překážek svobody usazování;
 • reforma systémů zdanění a systémů pro odškodnění za účelem podpory regionální mobility uvnitř členských států;
 • zahájení včasnější výuky cizím jazykům nejpozději od 8 let tak, aby děti zvládly během povinné školní docházky (16 nebo 18 let) dva cizí evropské jazyky;
 • podpora možnosti strávit významnou část vysokoškolského studia, například třetiny, v jiném členském státě;
 • vytvoření evropského systému dobrovolných norem kvality pro oblast vzdělávání i odborné přípravy za účelem větší mobility v neregulovaných povoláních;
 • omezení místních, regionálních nebo vnitrostátních omezení týkajících se kvalifikace v kolektivních smlouvách;
 • definování evropské politiky v oblasti přistěhovalectví. Poskytnutí státním příslušníkům třetích zemí s právem pobytu v členském státě evropská práva srovnatelná s právy poskytnutými občanům EU, zejména pokud jde o pobyt, práci a sociální zabezpečení.

Lepší informovanost o pracovních příležitostech a jejich transparentnost zahrnuje následující body:

 • vytvoření jednotných informačních internetových stránek o evropské mobilitě jako dokonalejší informační služby pro regulovaná povolání. Do konce roku 2002 bude spuštěn portál Evropské unie věnovaný studijním možnostem. V současné době lze získat praktické informace o právech občanů na život a práci v jiných členských státech i o dalších právech a možnostech v Evropské unii na adrese Europe Direct, kde lze najít i odkazy na informační a poradní orgány na vnitrostátní, regionální a místní úrovni;
 • rozvíjení systému EURES (elektronický evropský systém hledání zaměstnání) a definování běžného systému klasifikace pracovních míst tak, aby se EURES stal denním pracovním nástrojem vnitrostátních služeb v oblasti zaměstnání;
 • spuštění evropské informační kampaně o mobilitě a kampaní k jednotlivým sektorům.

Komise bude každoročně hodnotit provádění současného akčního plánu na jarním zasedání Evropské rady.

Kontext

Cíle stanovené v Lisabonu v březnu 2000, tedy větší počet pracovních míst a lepší pracovní místa, zlepšení sociální soudržnosti a vytvoření evropského prostoru znalostí vyžadují kvalifikované a pružné pracovní síly na otevřenějších a přístupnějších pracovních trzích. Tento akční plán vyzývá členské státy, podniky i samotné pracovníky k lepší reakci na nové požadavky pracovního trhu a pro evropské vlády stanoví konkrétní cíl v krátkodobém horizontu: vytvoření evropského průkazu zdravotního pojištění.

Po zprávě o nových evropských trzích práce, která na zasedání Evropské rady ve Stockholmu v roce 2001 rozproudila diskuzi o mobilitě, pověřila Komise pracovní skupinu na vysoké úrovni vypracováním zprávy, která se stala základem tohoto akčního plánu.

Tento dokument vychází i z nových evropských iniciativ určených k vytvoření evropského prostoru celoživotního vzdělávání a odborné přípravy a k podpoře mobility občanů (viz zejména příslušná doporučení Rady a Evropského parlamentu o mobilitě a příslušný akční plán, schválené členskými státy).

Za účelem vytvoření otevřenějších a přístupnějších trhů práce v EU do roku 2005 Komise navrhuje, že se postará o zohlednění akčního plánu v příští revizi evropské strategie zaměstnanosti a v každé iniciativě k zavedení evropského prostoru pro celoživotní vzdělávání a odbornou přípravu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 25. ledna 2007 Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu Výboru regionů „Konečná zpráva o provádění akčního plánu Komise pro dovednosti a mobilitu“ (KOM(2007) 24 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku). Komise hodnotí akční plán především z pohledu zprávy z roku 2004, jejíž některá opatření se právě realizovala, a nových integrovaných hlavních směrů pro hospodářský růst a zaměstnanost 2005-2008.

Akční plán přispívá k otevřenějším a přístupnějším evropských trhům práce pro všechny v souvislosti s:

 • posílením pracovní mobility a rozvoje dovedností založených na řadě cílů a referenčních kritérií přijatých Radou v květnu 2003, které mají být splněny do roku 2010. Od roku 2004 již proběhlo mnoho akcí, v oblasti výzkumu byla například zahájena iniciativa „Researchers in Europe (Výzkumní pracovníci v Evropě) (EN)“ a přijetí Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků v roce 2005 (FR). Navíc se sjednotilo i uznávání kvalifikací a dovedností díky Europassu, který nabízí jedinečný rámec pro transparentnost a přenositelnost těchto údajů, i díky probíhajícím pracím na evropském rámci kvalifikací (ERK) pro neregulovaná povolání. V oblasti informačních a komunikačních technologií by mělo být zajištěno lepší porozumění podstatě a povaze praktických dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií vytvořením evropského metarámce dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií, na kterém se právě pracuje. V této souvislosti se musí rovněž podporovat celoživotní vzdělávání a odborná příprava, zejména vypracováním komplexních strategií celoživotního vzdělávání do roku 2006;
 • usnadněním geografické mobility. Ta se zlepšuje přijetím evropského průkazu zdravotního pojištění, koordinací systémů sociálního zabezpečení, uznáním odborných kvalifikací pro regulovaná povolání, Evropskou chartou kvality pro mobilitu, odstraňováním překážek v oblasti důchodového připojištění nebo pobyty výzkumných pracovníků ze třetích zemí v EU. V širším kontextu přijala EU opatření v oblasti politiky přistěhovalectví na úrovni Společenství za účelem zjednodušení pohybu a pobytu evropských občanů a jejich rodinných příslušníků na území EU (Směrnice 2004/38/ES). Současně postupují vpřed práce týkající se řízení ekonomické migrace na úrovni Společenství (Zelená kniha z ledna 2005 a Sdělení Komise o akčním programu pro legální migrace);
 • zlepšením informací o pracovních příležitostech a jejich transparentnosti. Ty by měly být lépe zajištěny prostřednictvím portálu „Vaše Evropa“, který nabízí informace pracovníkům, studentům a podnikům na portálu EURES, jenž nyní umožňuje přímý přístup ke všem pracovním nabídkám veřejných služeb zaměstnanosti. Další portál mobility výzkumných pracovníků (EN) Eracareers poskytuje osobní asistenční službu výzkumným pracovníkům prostřednictvím sítě Eramore, která sdružuje 200 středisek mobility ve více než 30 zemích.

Stále tu ale jsou některé výzvy, které se musí vhodným způsobem vyřešit a posílit tak provádění akčního plánu a zajistit lepší informovanost Evropanů o profesních a geografických změnách, zejména o jejich právech a možnostech. Mezi další hlavní výzvy patří:

 • celoživotní vzdělávání, především vypracování soudržných a globálních strategií otevřených všem, motivující prvky a mechanismy sdílení nákladů umožňující adaptabilitu a pružnost pracovních sil v souladu s hlavními směry politik pro zaměstnanost a lisabonským programem Společenství;
 • dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií s většími investicemi do základních poměrných a konkurenčních výhod EU a diskuze o příslušných otázkách založené na faktických informacích;
 • odstraňování právních, administrativních a kulturních překážek mobility s cílem vytvoření opravdového evropského trhu práce. Je tedy nutné pokračovat v práci na neregulovaných povoláních a rozvíjet další nové iniciativy například v oblasti jazykových dovedností nebo vhodné odborné přípravy, které jsou pro mobilitu nezbytné; tyto cíle jsou v souladu s novým globálním přístupem navrženým ve výroční zprávě Komise o pokroku za rok 2006, která vyzývá k novému partnerství mezi Komisí a členskými státy za účelem splnění globálních výzev, jejichž cílem je větší počet pracovních míst i lepší pracovní místa;
 • rámec pro ekonomickou migraci, která by měla být klíčovým přínosem pro hospodářský a sociální rozvoj Evropy a konkurenceschopnost podniků;
 • integrovaný přístup k mobilitě v souladu s lisabonským programem Společenství a novými hlavními směry pro zaměstnanost (2005-2008).

Doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/961/ES ze dne 18. prosince 2006 o nadnárodní mobilitě uvnitř Společenství pro účely všeobecného a odborného vzdělávání: Evropská charta kvality pro mobilitu (Úřední věstník L 394 ze dne 30.12.2006).

Sdělení Komise ze dne 6. února 2004 Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Zpráva o provádění akčního plánu Komise pro dovednosti a mobilitu“ (KOM(2004) 66 v konečném znění – nezveřejněno v Úředním věstníku).

V celkové hospodářské situaci, která směřuje k hospodářskému útlumu (v roce 2002 byla míra růstu HDP v EU okolo 1 %, zatímco pro rok 2003 se očekává růst 0,8 %) může snížení počtu nabízených pracovních míst oslabit zájem o změnu pracovního místa a negativně tak ovlivnit celkovou mobilitu. V roce 2002 bylo procento pracovníků, kteří zůstali méně než jeden rok u stejného zaměstnavatele (16,4 %) nižší než procento vypočítané pro rok 2000 (17,5 %).

Zpráva nicméně na základě hodnocení až dosud dosažených úspěchů a neúspěchů upozorňuje, že pracovní mobilitu podpořila řada rozhodnutí Rady, jejichž cílů mělo být dosaženo do roku 2010, jakož i rámec Europassu podporující transparentnost a přenositelnost kvalifikací. I přes zpoždění návrhu směrnice o harmonizaci a uznání kvalifikací a návrhu týkajícího se přistěhovalectví za prací se možnosti geografické mobility zlepšily, zejména díky evropskému průkazu zdravotního pojištění a lepší koordinaci nároků ze sociálního zabezpečení. Informovanost o pracovních nabídkách a jejich transparentnost byly dále podpořeny pozitivními opatřeními, například spuštěním evropského portálu (EN) pracovní mobility, zahájením informační kampaně o mobilitě nebo modernizací portálu EURES.

Komise také zdůrazňuje rostoucí význam přikládaný těmto otázkám v současných hlavních směrech pro zaměstnanost a související práce v rámci programu Vzdělání a odborná příprava 2010. Nová Evropská strategie zaměstnanosti přijatá Radou dne 22. července 2003 vyzývá mezi jiným členské státy ke zlepšení uznávání a transparentnosti kvalifikací a dovedností, přenositelnosti nároků ze sociálního zabezpečení a nároků na důchod, nabídky vhodných stimulů v daňových systémech a systémech sociálních dávek a zohlednění aspektů přistěhovalectví, které se týkají pracovního trhu. Strategie rovněž vyzývá k tomu, aby žadatelé o pracovní místa z celé EU mohli do roku 2005 sledovat všechny nabídky pracovních míst prostřednictvím služeb zaměstnanosti členských států. Členské státy jsou rovněž podporovány v tom, aby zaváděly strategie celoživotního vzdělávání úzce související s budoucími cíli systémů všeobecného vzdělání a odborné přípravy.

Komise konečně také stanovila oblasti, ve kterých je ještě třeba navrhnout nové akce:

 • rozvoj dovedností v souvislosti s celoživotním vzděláváním a odbornou přípravou, zejména dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií;
 • podpora účinného přístupu dospělých osob, pracovníků nebo žadatelů o práci k další odborné přípravě;
 • vybavení mládeže základními dovednostmi, které jsou užitečné pro pracovní trh a nezbytné pro celoživotní vzdělávání;
 • podpora iniciativ určených na pomoc pracovníkům při vstupu na pracovní trh, k udržení se a postupu na tomto trhu;
 • popřípadě zlepšení přenositelnosti nároků ze sociálního zabezpečení včetně důchodů v celé Evropské unii.

Pokračování v nastoupené cestě odstraňování překážek pracovní a geografické mobility je stále velmi důležité.

Usnesení Rady ze dne 3. června 2002 o dovednostech a mobilitě (Úřední věstník C 162 ze dne 6.7.2002).

Poslední aktualizace: 28.06.2007

Top