Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bílá kniha o mládeži

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bílá kniha o mládeži

Hlavním cílem této bílé knihy je navrhnout nový rámec spolupráce mezi různými aktéry v oblasti mládeže s cílem lépe mladé lidi zapojit do rozhodnutí, která se jich týkají.

AKT

European Commission white paper of 21 November 2001 – A new impetus for European youth [COM(2001) 681 final – Not published in the Official Journal] (Bílá kniha Evropské komise ze dne 21. listopadu 2001 – Nový impuls pro evropskou mládež (KOM(2001) 681 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku))

PŘEHLED

V nedávných letech Evropa zakusila hospodářské a sociálně-kulturní změny, které významně působí na mládež. Komise doufá, že naplní očekávání mladých lidí, když jim bude poskytovat příležitosti vyjadřovat jejich názory a větší měrou přispívat společnosti, a proto přijala tuto bílou knihu po širokých konzultacích se všemi relevantními aktéry na vnitrostátní i evropské úrovni, včetně samotných mladých lidí.

Bílá kniha o mládeži je také pojata jako reakce na to, že mladí lidé ve velké míře ztrácejí důvěru v tradiční formy účasti na veřejném životě. Na základě příkladu Bílé knihy o vládnutí (EN) (FR) vyzývá mladé Evropany, aby se stali aktivními občany.

S cílem pomoci zemím a regionům Evropské unie (EU) přijmout opatření pro mladé lidi v Evropě tato bílá kniha navrhuje nový rámec spolupráce obsahující dvě složky: zvýšená spolupráce mezi zeměmi EU a větší ohled na faktor mládeže v odvětvových politikách.

Zvýšená spolupráce mezi zeměmi EU

„Otevřená metoda koordinace“ podporuje spolupráci mezi zeměmi EU a využívá osvědčené postupy z celé Evropy. Zahrnuje stanovení pokynů pro EU společně s harmonogramem pro plnění krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých cílů stanovených zeměmi EU. Zajišťuje také mechanismy sledování. Bílá kniha v této souvislosti navrhuje jmenovat národního koordinátora jako zástupce Komise pro problematiku mládeže.

Toto jsou prioritní oblasti pro tuto pracovní metodu:

  • zavedení nových způsobů, jak by se mladí lidé mohli účastnit veřejného života. Komise navrhuje všeobecně rozšířit regionální a vnitrostátní rady pro mládež a důkladně prozkoumat Evropské fórum mládeže s cílem učinit je reprezentativnější. V roce 2003 a 2004 Komise také zahájí pilotní projekty s cílem stimulovat mladé lidi k účasti;
  • zlepšení informovanosti o evropských otázkách. V tomto ohledu Komise navrhuje zřídit internetový portál (EN) a fórum, na nichž by mladí lidé mohli získávat informace a vyjadřovat své názory;
  • podporování dobrovolné služby. Jako vzdělávací zkušenost a způsob integrace mladých lidí do společnosti má dobrovolná služba důležitou úlohu na evropské úrovni, v rámci Evropské dobrovolné služby (EDS je součástí programu Mládež v akci), a na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, na kterých musí země EU vynakládat větší úsilí, aby odstranily zbývající překážky mobility;
  • rozšíření poznatků o problémech souvisejících s mládeži. Patří sem mimo jiné propojení stávajícího výzkumu a struktur na evropské úrovni.

Začleňování faktoru mládeže do odvětvových politik

Bílá kniha vyzývá k tomu, aby politiky EU a vnitrostátní politiky braly větší ohled na potřeby mladých lidí. Nejvíce se to týká politik v oblasti zaměstnanosti a sociální integrace, boje proti rasismu a xenofobii, vzdělávání, celoživotního učení a mobility. Do budoucího pracovního programu je zařazena komplexní otázka autonomie mladých lidí.

Kontext

Na základě článku 149 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie) byla v souvislosti s mladými lidmi na evropské úrovni vytvořena různá opatření v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, odborné přípravy a informačních technologií. Země EU také začaly spolupracovat v otázkách souvisejících s výměnami a mobilitou mládeže.

Všechna tato konkrétní opatření mají stálou podporu Evropského parlamentu a Rady ministrů, ať již při přijímání programů, nebo ve formě usnesení týkajících se mimo jiné účasti mladých lidí nebo jejich sociálního začlenění a později iniciativu mladých lidí. Výbor regionů a Hospodářský a sociální výbor pravidelně vydávají pozitivní a podporující stanoviska k různým aspektům mládeže. Tento soubor informací je však nutné více využívat a tuto doposavad skromnou spolupráci pro mladé lidi a s mladými lidmi je nutné upevnit.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě ze dne 22. října 2004 – Pokračování bílé knihy „nový podnět pro evropskou mládež“: hodnocení akcí provedených v rámci evropské spolupráce pro mladé (KOM(2004) 694 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Komise sleduje pokrok, kterého se podařilo dosáhnout od vydání bílé knihy s ohledem na mandát, který ji svěřila přímo Rada, i na závazky vůči všem aktérům tohoto procesu. Komise splnila všechny své závazky a podařilo se dosáhnout široké mobilizace mladých lidí, mládežnických organizací, veřejných orgánů, ministerstev a evropských institucí.

Pro to, aby nedošlo ke ztrátě nového impulzu vyvolaného bílou knihou, se Komise domnívá, že Rada by měla vzít v úvahu následující aspekty:

  • je nutné diskutovat o prioritách rámce evropské spolupráce;
  • je nutné znovu zhodnotit rovnováhu mezi flexibilitou a účinností otevřené metody koordinace v oblasti mládeže;
  • otevřená metoda koordinace musí vést k účinným opatřením na vnitrostátní úrovni, aby bylo možné zaručit, že mladí lidé budou tento proces podporovat a přijmou ho;
  • mladí lidé by měli být pravidelně strukturovaným a účinným způsobem konzultováni, a to na vnitrostátní i evropské úrovni.

Poslední aktualizace: 13.04.2011

Top