Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vysokoškolské vzdělávání – spolupráce mezi zeměmi EU a mimo EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vysokoškolské vzdělávání – spolupráce mezi zeměmi EU a mimo EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Posílení spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání se zeměmi mimo EU – KOM(2001) 385 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví strategii a určuje pravidla pro posílení spolupráce mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Jeho cílem je:

 • prosazovat EU jako centrum vzdělávání,
 • podporovat partnerské země mimo EU v úsilí o modernizaci,
 • prosazovat společné hodnoty a porozumění mezi kulturami,
 • podporovat země EU a jejich instituce vysokoškolského vzdělávání v úsilí o internacionalizaci, a
 • zlepšit kvalitu služeb a lidských zdrojů na základě vzájemného učení a výměny osvědčených postupů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Je naděje, že díky strategii předložené v tomto sdělení dojde k maximálnímu využití zkušeností získaných z programů zřízených v EU, například programu Erasmus+, který si mimo jiné klade za cíl zvýšit mezinárodní rozměr vzdělávání a odborné přípravy prostřednictvím partnerství mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání v zemích EU a mimo EU.
 • Strategie vyzývá k vytvoření mnohostranných sítí a partnerství zahrnujících země, které mají podobné instituce vysokoškolského vzdělávání, jaké jsou i v EU. Příslušné univerzity se díky tomu mohou dohodnout například na:
  • akademickém obsahu kurzů, který má být předmětem vzdělávání studentů na výměnném pobytu,
  • opatřeních v oblasti péče o studenty na výměnném pobytu v době, kdy jsou v zahraničí, nebo
  • opatřeních pro uznávání práce vykonané domovskou a hostitelskou univerzitou s použitím modelu evropského systému pro přenos a shromažďování kreditů*.
 • Strategie zdůrazňuje, že pokud má být spolupráce mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání skutečně účinná, pouhá výměna studentů nestačí. Nezbytná je také výměna zaměstnanců a společné programy.
 • S cílem prosazovat EU ve světě jako centrum špičkového vzdělávání strategie navrhuje, aby se zvýšila kapacita evropských studií v jiných zemích rozšířením sítě středisek studií EU a kateder Jean Monnet (pozic pro profesory, kteří se po celém světě specializují na evropskou integraci).
 • Strategii doplňuje program Akce Marie Curie-Sklodowské, který je financován v rámci programu Horizont 2020, a to podporou mezinárodní mobility výzkumníků a studentů doktorandského studia.

KONTEXT

Evropské univerzity vykazují v oblasti mezinárodní spolupráce dobré výsledky – usnadňují rozvoj mezinárodních studijních plánů a uznávání společných titulů, financují mezinárodní výzkumné a inovační projekty a podporují výměnu studentů, pracovníků a znalostí. Díky této spolupráci se nejen zvyšuje kvalita vzdělávání a odborné přípravy, ale podporují se též inovace a vytváření pracovních míst prostřednictvím mobility. Pracovníkům a studentům se zároveň otevírá příležitost rozšiřovat si obzory.

KLÍČOVÉ POJMY

*Evropský systém pro přenos a shromažďování kreditů: systém akademických kreditů, který má studentům usnadnit pohyb mezi různými zeměmi. Systém byl přijat většinou zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a mnoha zeměmi mimo něj.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o posilování spolupráce se třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KOM(2001) 385 v konečném znění ze dne 18. 7. 2001)

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top