Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kvalita vysokého školství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kvalita vysokého školství

V oblasti vzdělávání je Evropa světovým lídrem. Pro zachování tohoto postavení doporučili evropští ministři školství zavedení mechanismů hodnocení kvality a zajišťování kvality do systémů vysokého školství.

AKT

Doporučení Rady 98/561/ES ze dne 24. září 1998 o evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání

PŘEHLED

V roce 1998 se země Evropské unie (EU) shodly na zavedení transparentních systémů hodnocení kvality a zajišťování kvality v oblasti vysokého školství. Pro zajištění a zlepšení kvality vysokého školství s náležitým ohledem na vnitrostátní podmínky, evropský rozměr a mezinárodní požadavky měly mít tyto systémy následující prvky:

 • autonomie a nezávislost orgánů zodpovědných za hodnocení kvality a zajišťování kvality;
 • vztažení hodnoticích postupů k tomu, jak se samy instituce vnímají;
 • vnitřní a vnější hodnocení;
 • zapojení všech aktérů (učitelé, správci, studenti, absolventi, sociální partneři, odborná sdružení, zahraniční odborníci);
 • zveřejňování hodnocení.

V roce 2006 společné doporučení Evropského parlamentu a Rady volalo po zavedení vnitřních systémů zabezpečení kvality v souladu se standardy a hlavními směry přijatými v Bergenu v kontextu boloňského procesu a také po vytvoření evropského registru agentur zabezpečujících kvalitu (EQAR). Doporučení vyzvalo členské státy, aby umožnily institucím vysokoškolského vzdělávání vybrat si agenturu zabezpečující kvalitu nebo akreditace ze seznamu EQAR s ohledem na své potřeby a profil - pokud to ovšem odpovídá vnitrostátním právním předpisům nebo to umožňují vnitrostátní orgány.

Zprávy jednou za 3 roky

Připravují se zprávy, které mají sledovat pokrok zabezpečování kvality v oblasti vysokého školství. I když bylo dosaženo pokroku, stále jsou patrné určité nedostatky. Ve zprávě za rok 2014 jsou uvedeny mezery v tom, jak zabezpečování kvality podporuje reformy v oblasti vysokého školství, například otevřenější přístup, zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce a internacionalizace či zkvalitňování doktorského studia a strategií v oblasti lidských zdrojů. Pro propojení těchto oblastí se zabezpečování kvality muselo stát spíše oporou pro vytvoření vnitřní kultury kvality v institucích vysokého školství než postupem odškrtání políček.

Nutný je také odvětvový přístup k zabezpečování kvality a je třeba zjistit, zda je možné určit některé základní zásady a pokyny, které by platily pro všechna odvětví a pro všechny kvalifikace.

Plánovaná opatření

Opatření pro zlepšení evropské spolupráce v zabezpečování kvality celoživotního učení zahrnují:

 • konzultace ohledně nutnosti a možnosti zlepšení soudržnosti zabezpečování kvality v různých dílčích odvětvích vzdělávání;
 • reforma evropských norem a hlavních směrů s důrazem na zvyšování norem kvality spíše než procesní přístupy a rozšiřování jejich působnosti;
 • synergie mezi stávajícími nástroji: dále podporovat nástroje transparentnosti, které podporují zabezpečování kvality, jako je EQF, ECTS, EQAVET a Europass;
 • spolupráce s členskými zeměmi na motivování dalších agentur zajišťujících kvalitu, aby zažádaly o registraci EQAR a umožnily zahraničním agenturám zaregistrovaným v EQAR pracovat v jejich systému;
 • podpora spolupráce v oblasti zabezpečování kvality na mezinárodní úrovni prostřednictvím politického dialogu s partnery, která by rovněž tvořila základ pro partnerství s institucemi vysokoškolského vzdělávání po celém světě (prostřednictvím programu ERASMUS+).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Doporučení 98/561/ES

-

-

Úř. věst. L 270 ze dne 7. 10. 1998

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Evropského parlamentu a Rady 2006/143/ES ze dne 15. února 2006 o další evropské spolupráci při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (Úř. věst. L 64, 4.3.2006)

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (KOM(2009) 487 konečném znění ze dne 21. září 2009)

Zpráva Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zpráva o pokroku při zabezpečování kvality v oblasti vysokoškolského vzdělávání (COM(2014) 29 final ze dne 28. ledna 2014 - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Závěry Rady ze dne 20. května 2014 o zajišťování kvality na podporu vzdělávání a odborné přípravy (Úř. věst. C 183, 14.6.2014)

Poslední aktualizace: 06.07.2014

Top