Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 – Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

PŘEHLED

Přibližně 75 milionů osob v Evropské unii nemá žádnou či velmi nízkou odbornou kvalifikaci. U těchto lidí je třikrát větší riziko nezaměstnanosti než u lidí kvalifikovaných.

Evropská unie jim chce pomáhat osvojit si dovednosti potřebné k získání práce, a proto zřídila zvláštní agenturu, která má pomáhat při podpoře tvorby a uplatňování politik v oblasti odborného vzdělávání v zemích EU.

CO JE CÍLEM STŘEDISKA CEDEFOP?

Úkolem Cedefop, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání, je pomáhat Evropské komisi při podpoře odborného vzdělávání a přípravy (OVP) a svými vědeckými a technickými činnostmi přispívat k rozvoji a provádění společné politiky OVP.

Cedefop úzce spolupracuje s Evropskou komisí a zeměmi EU, zaměstnavateli a odbory, jakož i s výzkumnými pracovníky a specialisty. Poskytuje jim aktuální informace o rozvoji v oblasti OVP a podněcuje diskusi tvůrců politik.

KLÍČOVÉ BODY

Jeho hlavními úkoly je

 • připravovat dokumentaci o odborném vzdělávání a přípravě a přispívat k dalšímu rozvoji výzkumu v této oblasti, poskytovat statistické údaje a politické analýzy, které podpoří utváření politiky OVP, a zvyšovat pochopení hodnoty OVP,
 • šířit informace prostřednictvím svých internetových stránek, publikací, studií, konferencí a seminářů,
 • podporovat jednotný přístup k posílení spolupráce EU v rozvoji politik odborného vzdělávání a přípravy,
 • podněcovat diskusi o rozvoji trhu práce a neustále se vyvíjejících potřebách, pokud jde o dovednosti a kvalifikace.

Práce

Čtyři hlavní okruhy:

 • 1.

  analýza politik : středisko má za úkol podávat zprávy o tom, jak země EU postupují při plnění společně odsouhlasených cílů politik OVP, a o jejich financování;

 • 2.

  rozvoj celoživotního učení: středisko sleduje a zkoumá trendy a vývoj politik související s celoživotním učením (tj. učením ve všech etapách života). Poskytuje tvůrcům politik údaje a analýzy a nabízí příležitosti ke sdílení informací a výměně osvědčených postupů ve vzdělávání a odborné přípravě;

 • 3.

  určování potřebných dovedností: středisko analyzuje potenciální nerovnováhy na trhu práce v EU. Také zjišťuje, jaké dovednosti a schopnosti jsou potřebné ve vybraných odvětvích, a hledá společný unijní přístup ke sledování změn v této oblasti;

 • 4.

  pochopení kvalifikací: středisko přispívá k tvorbě společných unijních nástrojů a zásad ve vzdělávání a odborné přípravě, které lidem pomohou získat nové dovednosti a změnit povolání v jakémkoli věku. Středisko například poskytuje informace o nástrojích EU, jako je evropský rámec kvalifikací, evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu a Europass.

Sítě

Cedefop spolupracuje s dvěma hlavními sítěmi:

 • ReferNet je síť, která poskytuje informace o národních systémech vzdělávání a odborné přípravy v zemích EU, na Islandu a v Norsku,
 • Skillsnet spojuje kvalifikované výzkumné pracovníky a další odborníky z celého světa nad řešením otázek zaměřených na metody výzkumu a analýzy nových a rychle se měnících požadavků na znalosti a dovednosti.

KONTEXT

Středisko Cedefop je jednou z decentralizovaných agentur EU. Bylo založeno v roce 1975 v Berlíně, odkud se v roce 1995 přesunulo do Soluně.

V roce 2015 oslavilo středisko čtyřicetileté výročí své činnosti v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v Evropě a dvacetileté výročí svého příchodu do Řecka.

Další informace:

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975 o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 337/75

16. 2. 1975

-

Úř. věst. L 39, 13. 2. 1975, s. 1-4

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EHS) č. 1946/93

26. 7. 1993

-

Úř. věst. L 181, 23. 7. 1993, s. 11-12

Nařízení (ES) č. 1131/94

1. 9. 1994

-

Úř. věst. L 127, 19. 5. 1994, s. 1

Nařízení (ES) č. 251/95

1. 3. 1995

-

Úř. věst. L 30, 9. 2. 1995, s. 1-2

Nařízení (ES) č. 354/95

1. 1. 1995

-

Úř. věst. L 41, 23. 2. 1995, s. 1

Nařízení (ES) č. 1655/2003

1. 10. 2003

-

Úř. věst. L 245, 29. 9. 2003, s. 41-43

Nařízení (ES) č. 2051/2004

21. 12. 2004

-

Úř. věst. L 355, 1. 12. 2004, s. 1-3

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o externím hodnocení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (KOM(2008) 356 v konečném znění ze dne 13. 6. 2008)

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top