Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistika výdělků a nákladů práce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistika výdělků a nákladů práce

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 530/1999 – srovnatelné údaje EU týkající se výdělků a nákladů práce

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je pomoci EU formulovat své politiky na základě spolehlivých a srovnatelných statistik napříč EU, ve všech regionech a pro všechny sociální a ekonomické oblasti.
 • Za tímto účelem nařízení (ES) č. 530/1999 stanoví, jaký typ údajů by statistické úřady v celé EU měly sbírat a jak by měly při tom postupovat.

KLÍČOVÉ BODY

 • Vnitrostátní orgány v zemích EU a Eurostat spolupracují při tvorbě statistik EU za účelem porovnání nákladů práce a výdělků.
 • Jednou za čtyři roky Eurostat zveřejní údaje a analýzy pro každou z těchto oblastí, přičemž témata se po dvou letech střídají, např.
  • v roce 2014 – výdělky
  • v roce 2016 – náklady práce
  • v roce 2018 – výdělky atd.
 • Tyto údaje a analýzy se používají k tvorbě politik EU pro podniky a zaměstnance a k provádění analýz růstu EU a její hospodářské a sociální soudržnosti.

Typy sbíraných informací

Náklady práce

 • Pokud jde o úroveň a složení nákladů práce, musí informace umožnit sestavení statistik o:
  • obchodní nebo výrobní jednotce, pro kterou zaměstnanci pracují, zejména region, v němž tato jednotka sídlí, její velikost a odvětví činnosti,
  • úplných ročních nákladech práce (mzdy a platy, sociální příspěvky, náklady na odborné vzdělávání atd.),
  • průměrném ročním počtu zaměstnanců, včetně zaměstnanců se zkráceným pracovním úvazkem a učňů,
  • ročním počtu odpracovaných a placených hodin.

Výdělky

 • Pokud jde o strukturu a rozdělení výdělků, musí informace, které se mají sbírat, obsahovat údaje o:
  • podniku nebo místní jednotce, pro kterou zaměstnanci pracují, zejména takové údaje, jako je forma hospodářské a finanční kontroly a druh platné kolektivní smlouvy v podniku atd.,
  • zaměstnancích (pohlaví, věk, zaměstnání, úroveň obecného a odborného vzdělání, délka zaměstnání, plný nebo zkrácený pracovní úvazek, druh pracovní smlouvy),
  • hrubé výdělky a počet placených hodin.

Sběr údajů a zpracování výsledků

 • Příslušné vnitrostátní orgány definují vhodné metody pro sběr informací a zajišťují, aby zaměstnavatelé plnili povinnost odevzdávat informace v pevných lhůtách. Průzkumy prováděné v podnicích jsou však volitelné, pokud lze přesné odhady získat z jiných vhodných zdrojů.
 • Vnitrostátní orgány musí odpovědi zpracovávat jednotně, aby výsledky byly srovnatelné.
 • Výsledky jsou Eurostatu předány do 18 měsíců od konce vykazovaného roku.
 • Podrobnosti o tom, jak údaje musí být sbírány, a o formátu, ve kterém by měly být do Eurostatu odeslány, jsou stanoveny ve dvou prováděcích aktech (nařízení (ES) č. 1726/1999 a 1916/2000).

Kvalita

 • Vnitrostátní orgány musí zajistit, aby jejich výsledky přesně odrážely situaci v jejich zemi.
 • Po každém vykazovaném období předají Eurostatu zprávu o provádění nařízení v jejich zemi, aby Eurostat mohl zhodnotit kvalitu údajů.
 • Obsah a hodnoticí kritéria pro zprávu stanoví nařízení (ES) č. 698/2006.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. dubna 1999.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (EU) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce (Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6–10)

Postupné změny nařízení (ES) č. 530/1999 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č.o 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce (Úř. věst. L 203, 3.8.1999, s. 28–40)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 1916/2000 ze dne 8.září 2000, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o struktuře výdělků (Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 3–13)

Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 698/2006 ze dne 5. května 2006, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 s ohledem na hodnocení kvality strukturální statistiky nákladů práce a výdělků (Úř. věst. L 121, 6.5.2006, s. 30–35)

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 27.07.2016

Top