Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Šetření pracovních sil

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Šetření pracovních sil

Tvorba politik Evropské unie (EU) v oblasti zaměstnanosti do značné míry závisí na dostupnosti srovnatelné, spolehlivé a aktuální statistiky. Šetření pracovních sil EU (EU-LFS) poskytuje informace o situaci a trendech na trhu práce EU.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví harmonizovanou metodiku shromažďování vnitrostátní statistiky o účasti lidí ve věku 15 let a více na trhu práce a také o lidech mimo trh práce. Stanoví pravidla a vodítka pro aspekty, jako je výběr šetření, jeho charakteristika, metody a rozhodování, aby bylo možné získat srovnatelné výsledky.

KLÍČOVÉ BODY

Rozsah

EU-LFS zahrnuje 33 zemí: 28 zemí EU, Island, Norsko a Švýcarsko a 2 kandidátské země (Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Turecko). Jedná se o největší výběrové šetření evropských domácností (tj. výběru domácností, u kterých se zjišťuje řada témat, jako je pracovní život, bytová situace, příjem, zdraví atd.).

Zahrnuje všechny občany žijící v soukromých domácnostech (tj. nepatří sem nemocnice, koleje atd.).

Provádění EU-LFS

Národní statistické úřady zemí EU zodpovídají za tyto oblasti:

 • příprava dotazníku pro danou zemi,
 • stanovení výběru,
 • vedení rozhovorů a
 • odeslání výsledků statistickému úřadu Evropské komise, Eurostatu, kde se centrálně zpracovávají.

To se provádí v souladu se společným kódovacím systém, který je stanoven v nařízení Komise (EC) č. 377/2008.

Eurostat poskytuje podporu statistickým úřadům a podporuje harmonizované pojmy a metody a šíří srovnatelné statistické údaje o vnitrostátním a evropském pracovním trhu.

Sběr údajů

Sběr údajů EU-LFS zahrnuje například tyto aspekty:

 • demografické zázemí (pohlaví, věk atd.),
 • pracovní situace,
 • ukazatele hlavního zaměstnání,
 • pracovní doba,
 • ukazatele vedlejšího zaměstnání,
 • částečná zaměstnanosti (tj. když je pracovní doba zaměstnané osoby nedostatečná ve vztahu k jiné pracovní situaci, do níž je tato osoba ochotna se zapojit a má k tomu možnosti),
 • hledání zaměstnání,
 • vzdělávání a odborná příprava,
 • předchozí pracovní zkušenosti osob bez zaměstnání,
 • situace jeden rok před zjišťováním,
 • hlavní pracovní postavení a
 • příjem.

V závislosti na situaci (tj. zaměstnaný, nezaměstnaný nebo mimo pracovní sílu, například mladí lidé, kteří se vzdělávají, nebo ženy s rodinnými povinnostmi) šetřené osoby se shromažďují různé druhy informací.

Údaje se shromažďují čtvrtletně a v celé Evropě představují přibližně 1,8 milionů rozhovorů. Procento výběru v zúčastněných zemích sahá od 0,2 % do 3,3 %.

OD KDY TO NAŘÍZENÍ PLATÍ?

Od 15. března 1998.

Další informace najdete na internetových stránkách Eurostatu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 577/98

15. 3. 1998

15. 3. 1998

Úř. věst. L 77, 14.3. 1998, s. 3-7

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1991/2002

10. 11. 2002

-

Úř. věst. L 308, 9.11. 2002, s. 1-2

Nařízení (ES) č. 2104/2002

19. 12. 2002

-

Úř. věst. L 324, 29.11. 2002, s. 14-19

Nařízení (ES) č. 2257/2003

12. 1. 2004

-

Úř. věst. L 336, 23.12. 2003, s. 6-7

Nařízení (ES) č. 1372/2007

23. 12. 2007

-

Úř. věst. L 315, 3.12. 2007, s. 42-43

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188, 18.7. 2009, s. 14-92

Nařízení (EU) č. 545/2014

18. 6. 2014

-

Úř. věst. L 163, 29.5. 2014, s. 10-14

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 577/98 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí (Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57).

Nařízení Komise (EU) č. 318/2013 ze dne 8. dubna 2013 o přijetí program modulů ad hoc na období 2016 až 2018 pro výběrové šetření pracovních sil stanovené podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Úř. věst. L 99, 9.4.2013, s. 11).

Poslední aktualizace 03.04.2015

Top