Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

Jakožto první místo, na které se obrací mnoho žadatelů o práci, hrají veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) důležitou úlohu při uskutečňování politik trhu práce. Díky užší spolupráci v celé Evropské unii (EU) by VSZ měly napomoci při plnění cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75% zaměstnanost.

AKT

Sdělení Komise: Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti na podporu evropské strategie zaměstnanosti (KOM(98) 641 v konečném znění ze dne 13. 11. 1998).

PŘEHLED

Jakožto první místo, na které se obrací mnoho žadatelů o práci, hrají veřejné služby zaměstnanosti (VSZ) důležitou úlohu při uskutečňování politik trhu práce. Díky užší spolupráci v celé Evropské unii (EU) by VSZ měly napomoci při plnění cíle strategie Evropa 2020, kterým je 75% zaměstnanost.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Zkoumá úlohu VSZ v rámci strategie zaměstnanosti EU a v rychle se měnícím prostředí, v němž působí. Ukazuje nutnost dalšího vývoje jejich úlohy, pracovních postupů a cílů. Připravilo také podklady pro rozhodnutí, které bylo přijato v roce 2014 pro zřízení sítě VSZ v rámci celé EU na období let 2014-2020.

KLÍČOVÉ BODY

Úloha VSZ při provádění evropské strategie zaměstnanosti:

poskytovatelé informací na trhu práce: shromažďují údaje o volných pracovních místech a potenciálních uchazečích a poskytují informace o možnostech odborné přípravy/rekvalifikace,

zprostředkovatelé: zveřejňují volná pracovní místa, která se mají obsadit, a snaží se zajistit rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce,

přizpůsobení pracovního trhu: vzhledem k tomu, že VSZ jsou zapojeny do provádění politik trhu práce, mohou přispívat k přizpůsobení nabídky a poptávky v oblasti zaměstnanosti například na základě programů ke snižování mezer v kvalifikaci.

Odlišné modely VSZ

Úroveň efektivnosti VSZ při uskutečňování programů na trhu práce se v jednotlivých zemích EU liší kvůli rozdílným pravomocem, organizačním uspořádáním, nástrojům a trhům práce.

Proměnlivé prostředí:

měnící se profil uchazečů o práci (více mladých lidí s vyšším vzděláním, více žen, stárnutí pracovní síly atd.),

měnící se potřeby zaměstnavatelů (přechod na ekonomiku služeb),

rychlé technologické změny a potřeba udržet si konkurenceschopnost,

měnící se pracovní poměry (smlouvy, flexibilnější pracovní doba atd.),

vysoké a trvalé úrovně nezaměstnanosti.

Spolupráce VSZ

VSZ neformálně spolupracují na úrovni EU už od roku 1997 a podílejí se na provádění hlavních směrů politiky zaměstnanosti EU a na realizaci příslušných národních akčních plánů.

Větší spolupráce mezi VSZ je považována za klíčovou pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 v oblasti zaměstnanosti. V roce 2014 proto EU souhlasila s vytvořením sítě s pevným právním základem pro posílení spolupráce mezi VSZ jednotlivých zemí EU.

Cílem je:

vytvořit měřítko pro porovnávání výkonnosti VSZ,

určit fakticky podložené osvědčené postupy a podporovat vzájemné učení,

podporovat lepší poskytování služeb VSZ, včetně záruky pro mladé lidi,

přispívat k evropské strategii zaměstnanosti a příslušným vnitrostátním politikám.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných veřejným službám zaměstnanosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2014/EU ze dne 15. května 2014 o posílení spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ) (Úř. věst. L 159 ze dne 28.5.2014, s. 32-39).

Poslední aktualizace: 20.04.2015

Top