Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rovné zacházení v zaměstnání a pracovním poměru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Rovné zacházení v zaměstnání a pracovním poměru

Tato směrnice stanovuje obecný rámec pro zajištění rovného zacházení jedinců v Evropské unii (EU) na pracovišti bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.

AKT

Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.

PŘEHLED

Cílem směrnice je zajistit, aby lidé určitého náboženského vyznání nebo víry, konkrétního zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace netrpěli diskriminací a aby se na pracovišti těšili rovnému zacházení.

Jakého druhu diskriminace se směrnice týká?

Týká se přímé diskriminace (rozdílné zacházení na základě specifické charakteristiky) a nepřímé diskriminace (jakékoli ustanovení, kritérium nebo praxe, které jsou zdánlivě neutrální, ale osoby ve výše uvedených kategoriích v porovnání s jinými znevýhodňují). Obtěžování, které vytváří nepřátelské prostředí, se považuje za diskriminaci.

Na koho se směrnice vztahuje a na koho nikoli?

Směrnice se vztahuje na všechny jedince bez ohledu na to, zda pracují ve veřejném nebo soukromém sektoru, v souvislosti:

  • s podmínkami přístupu k zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, včetně kritérií výběru a podmínek náboru včetně získávání praktických zkušeností;
  • s odborným vzděláváním;
  • s podmínkami zaměstnání a pracovními podmínkami (včetně podmínek propouštění a odměňování);
  • členstvím a činností v organizaci zaměstnavatelů nebo zaměstnanců nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové vykonávají určité povolání.

Směrnice se nevztahuje na rozdíly založené na státní příslušnosti nebo na platby jakéhokoli druhu poskytované státními systémy, včetně systémů státního sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

Co lze udělat pro zastavení diskriminace?

Země EU jsou povinny zajistit, aby soudní a/nebo správní řízení byla dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení. To platí i poté, co vztah, ve kterém mělo dojít k diskriminaci, již skončil. Další podrobnosti o opravných prostředcích a výkonu práva si lze přečíst v kapitole II směrnice.

Jak lze situaci zlepšit?

Podle zprávy (COM(2014) 2 final) o této směrnici a směrnici o rasové rovnosti je hlavní výzvou zvýšit povědomí o ochraně, která již existuje, a zajistit lepší uplatňování směrnic v praxi.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2000/78/ES

2. 12. 2000

2. 12. 2003

OJ L 303 ze dne 2. 12. 2000

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Společná zpráva o uplatňování směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (směrnice o rasové rovnosti), a směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (směrnice o rovnosti v zaměstnání) (COM(2014) 2 final ze dne 17.1.2014 - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Poslední aktualizace: 27.06.2014

Top