Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní doba na palubách plavidel, která využívají přístavy EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovní doba na palubách plavidel, která využívají přístavy EU

PŘEHLED

Cílem této směrnice je bojovat proti narušování hospodářské soutěže provozovateli námořních plavidel ze třetích zemí a chránit zdraví a bezpečnost námořníků na palubách plavidel, která využívají přístavy Evropské unie (EU).

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Klade si za cíl zajistit postupy k ověřování a prosazování souladu lodí využívajících přístavy zemí EU se směrnicí 1999/63/ES (následně změněnou směrnicí 2009/13/ES), která stanovuje pravidla pro pracovní dobu námořníků, včetně počtu hodin, odpočinku, placené dovolené a způsobilost k práci.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU provádějí prostřednictvím inspektorů, které členský stát přístavu pověří kontrolou, inspekce na palubách námořních plavidel, která využívají jejich přístavy, bez ohledu na zemi, v níž jsou registrována. Směrnice se nevztahuje na rybářská plavidla.

Inspekce probíhají především poté, co je přijata stížnost velitele lodi, člena posádky nebo jakékoli osoby či organizace, která má oprávněný zájem na bezpečném provozu plavidla, na životních a pracovních podmínkách na palubě nebo na předcházení znečištění.

Inspekce určí, zda:

je na snadno přístupném místě vyvěšen přehled úpravy pracovní doby,

jsou na palubě vedeny záznamy o pracovní době a době odpočinku a zda je schválil příslušný orgán země, kde je plavidlo registrováno.

Pokud se zdá, že námořníci mohou být nadměrně unaveni, je provedena podrobnější inspekce s cílem určit, zda zaznamenaná pracovní doba odpovídá předpisům a zda byla dodržována.

Pro nápravu jakýchkoli podmínek, které jsou jasně rizikové pro bezpečnost či zdraví, země EU může plavidlu zakázat opuštění přístavu, dokud nebudou napraveny nedostatky nebo dokud si posádka neodpočine.

Pokud je lodi zabráněno v opuštění přístavu, budou velitel, vlastník nebo úředník státu vlajky nebo státu, ve kterém je plavidlo registrováno, či diplomatický zástupce informováni o rozhodnutí a o případných požadovaných nápravných opatřeních.

Pokud dojde k neodůvodněnému zdržení plavidla, je vlastník oprávněn požadovat náhradu utrpěných ztrát či škod, přičemž důkazní břemeno leží na vlastníkovi plavidla, který je oprávněn podat opravný prostředek proti zadržení.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 20. ledna 2000.

Další informace jsou uvedeny na internetové stránce Mezinárodní organizace práce věnované Úmluvě o práci na moři z roku 2006.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/95/ES ze dne 13. prosince 1999 o uplatňování ustanovení o pracovní době námořníků na palubách plavidel, která využívají přístavy Společenství

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/95/ES

20. 1. 2000

30. 6. 2002

Úř. věst. L 14 ze dne 20. 1. 2000, s. 29-35

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2009/13/ES ze dne 16. února 2009 , kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a kterou se mění směrnice 1999/63/ES (Úř. věst. L 124, 20.5.2009, s. 30-50)

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top