Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovní doba námořníků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovní doba námořníků

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/63/ES – dohoda o úpravě pracovní doby námořníků

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Cílem této směrnice je provedení dohody o úpravě pracovní doby námořníků* uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel* Evropského společenství a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii dne 30. září 1998.
 • Zohledňuje Úmluvu o práci na moři Mezinárodní organizace práce, pokud jde o pracovní dobu námořníků.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento akt se vztahuje na všechna veřejná nebo soukromá námořní plavidla registrovaná v Evropské unii (EU), která jsou využívána pro obchodní námořní plavbu.
 • Směrnice stanoví maximální pracovní dobu* nebo minimální dobu odpočinku* v daném období.
 • Pracovní doba musí respektovat, že:
  • standardní pracovní den má 8 hodin, s jedním dnem odpočinku týdně a s odpočinkem o svátcích,
  • maximální pracovní doba nesmí překročit 14 hodin v období 24 hodin a 72 hodin v období 7 dnů.
 • Doba odpočinku:
  • nesmí být kratší než 10 hodin v období 24 hodin a 77 hodin v období 7 dnů,
  • může být rozdělena nejvýše na dvě části, z nichž jedna trvá nejméně šest hodin,
  • interval mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit čtrnáct hodin,
  • musí být co nejméně rušena bezpečnostními cvičeními, jako jsou nástupy, požární a záchranná cvičení,
  • musí zahrnovat přiměřenou náhradní dobu odpočinku, pokud byli odpočívající námořníci povoláni k práci.
 • Kapitáni plavidla jsou oprávněni požadovat od posádky delší pracovní dobu nezbytnou pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě nebo nákladu nebo pro poskytnutí pomoci jinému plavidlu nebo osobám v tísni.
 • Na snadno přístupném místě musí být vyvěšen přehled organizace práce na palubě a příslušné vnitrostátní předpisy.
 • O denní pracovní době nebo o době odpočinku námořníků se musí vést záznamy.
 • Při stanovení, schvalování nebo změnách posádky plavidla je třeba zajistit, aby se co nejvíce zamezilo nebo omezilo stanovení nadměrně dlouhé pracovní doby a aby se zajistil dostatečný odpočinek a omezila únava.
 • Námořníci mladší osmnácti let nesmějí pracovat v noci*, i když jsou povoleny některé výjimky.
 • Na palubě plavidla nesmějí pracovat osoby mladší šestnácti let.
 • Každý námořník:
  • musí mít lékařské osvědčení, že je zdravotně způsobilý pro práci na moři. Jsou povoleny některé výjimky,
  • má nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok. Ta činí minimálně 2,5 dne za každý odpracovaný měsíc a poměrnou část za každý neúplný měsíc.
 • Země EU mohou:
  • za určitých podmínek povolit výjimky z uvedené pracovní doby a doby odpočinku,
  • zavést více, ale ne méně příznivé podmínky pro námořníky, než jak je stanoví tato směrnice.

Tyto předpisy doplňují samostatnou směrnici o pracovní době na palubách plavidel, která využívají přístavy EU.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 22. července 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 30. června 2002.

KONTEXT

Z důvodu specifické povahy námořního odvětví se na tento sektor nevztahuje směrnice 2003/88/ES o organizaci pracovní doby, a proto vyžaduje vlastní pravidla.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Námořník: osoba zaměstnaná v jakékoli funkci na palubě námořního plavidla.

Provozovatel námořního plavidla: vlastník plavidla nebo jakýkoli jiný subjekt nebo osoba, která má odpovědnost za provoz plavidla.

Pracovní doba: čas, během kterého námořník pracuje na plavidle.

Doba odpočinku: čas mimo pracovní dobu, který však nezahrnuje krátké přestávky.

Noc: alespoň devět hodin zahrnujících dobu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) — Příloha: Evropská dohoda o úpravě pracovní doby námořníků (Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33–37)

Postupné změny směrnice 1999/63/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 06.09.2016

Top