Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Silniční doprava: pravidla EU o době řízení, přestávkách a době odpočinku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Silniční doprava: pravidla EU o době řízení, přestávkách a době odpočinku

Úprava pracovní doby řidičů vykonávajících činnosti v silniční dopravě v EU může přispět ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany zdraví a bezpečnosti řidičů i zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě

PŘEHLED

Úprava pracovní doby řidičů vykonávajících činnosti v silniční dopravě v EU může přispět ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany zdraví a bezpečnosti řidičů i zajištění spravedlivé hospodářské soutěže.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální pravidla pro úpravu pracovní doby řidičů a doplňuje ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006, které stanoví společná pravidla týkající se doby řízení a doby odpočinku řidičů.

KLÍČOVÉ BODY

Ustanovení směrnice se vztahují na všechny „mobilní pracovníky“ ve službách podniku založeného v zemi EU k provozování činností silniční dopravy. Vztahuje se také na samostatně výdělečně činné řidiče.

Do „pracovní doby“ patří:

  • řízení,
  • nakládka a vykládka,
  • pomoc cestujícím při nastupování a vystupování z vozidla,
  • čištění a technická údržba,
  • všechny ostatní práce prováděné s cílem zajistit bezpečnost vozidla, jeho nákladu a cestujících nebo plnit určité zákonné povinnosti přímo související s probíhající dopravní operací (např. vyřizování celních formalit),
  • a jakákoli jiná doba, kdy je řidič ve službě.

Maximální pracovní týden je stanoven na 48 hodin; nicméně je možné ho prodloužit na 60 hodin, pokud za čtyři měsíce průměr nepřevýší 48 hodin.

Řidiči nesmějí pracovat déle než 6 hodin bez přestávky. Tyto přestávky musí trvat nejméně 30 minut, pokud řidič pracuje 6 až 9 hodin denně. Toto je doplněk k ustanovením v nařízení (ES) č. 561/2006, které stanoví omezení maximální doby řízení na 4,5 hodiny bez přestávky nebo odpočinku.

Tato směrnice zachovává ustanovení nařízení (ES) č. 561/2006 o odpočinku. Řidiči musí dodržovat denní a týdenní dobu odpočinku.

V případě noční směny nesmí denní pracovní doba překročit deset hodin za každých 24 hodin.

Zpráva Komise z roku 2014 analyzovala provádění směrnice a nařízení v letech 2011 a 2012. Bylo zjištěno, že v provádění těchto právních předpisů došlo k určitým zlepšením. Nicméně kvůli neúplnosti a nekonzistentnosti zpráv předložených zeměmi EU nebylo možné provést hlubší analýzu účinku na bezpečnost silničního provozu ani na zdraví a bezpečnost řidičů. Komise oznámila, že zahájí komplexní hodnocení platných právních předpisů v sociální oblasti, které se týkají silniční dopravy.

KONTEXT

Návrh Komise z roku 2008 na úpravu směrnice tak, aby se nevztahovala na samostatně výdělečně činné řidiče a aby se zlepšilo její prosazování, byl zamítnut Evropským parlamentem. Směrnice se původně týkala pouze mobilních pracovníků zaměstnaných v dopravní společnosti. Od března 2009 se vztahuje na všechny řidiče, kteří spadají do oblasti působnosti nařízení týkajícího se doby řízení, přestávek a doby odpočinku.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/15/ES

23. 3. 2002

23. 3. 2005

Úř. věst. L 80 ze dne 23. 3. 2002, s. 35-39

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Text s významem pro EHP) - Prohlášení (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1-14)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění nařízení (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy a směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě během období 2011-2012 (27. zpráva Komise o provádění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy) (COM(2014) 709 final ze dne 21.11.2014)

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top