Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Všeobecná pravidla EU o informování zaměstnanců a projednávání s nimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Všeobecná pravidla EU o informování zaměstnanců a projednávání s nimi

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2002/14/ES – obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí obecné zásady o minimálních požadavcích pro právo na informování* zaměstnanců a projednávání* se zaměstnanci ve společnostech se sídlem v Evropské unii (EU). Provádění těchto zásad se řídí vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi v oblasti vztahů mezi sociálními partnery.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU mohou:
  • rozhodovat, jestli se předpisy použijí na společnosti s nejméně 50 zaměstnanci nebo subjekty s nejméně 20 zaměstnanci,
  • zavádět zvláštní pravidla pro společnosti, které slouží převážně k politickým, profesně organizačním, náboženským, charitativním, vzdělávacím, vědeckým nebo uměleckým účelům,
  • stanovit, že zaměstnavatel není povinen podávat informace nebo projednávat se zaměstnanci, pokud by to mohlo vážně poškodit fungování dotyčné společnosti.
 • Informování a projednávání zahrnuje údaje o
  • nejnovějším a pravděpodobném vývoji činností společnosti a o její hospodářské situaci,
  • struktuře a pravděpodobném vývoji zaměstnanosti, zejména pokud jsou ohrožena pracovní místa,
  • rozhodnutích společnosti, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích.
 • Projednávání se musí konat:
  • v době, způsobem a s obsahem, které jsou považovány vhodné,
  • na příslušné úrovni řízení a zastoupení zaměstnanců v závislosti na projednávané věci,
  • na základě informací poskytnutých zaměstnavatelem a stanoviska zástupců zaměstnanců,
  • tak, aby měli zástupci zaměstnanců možnost setkat se se zaměstnavatelem a obdržet odpověď na jakékoli stanovisko, které mohou zformulovat,
  • s cílem dosáhnout dohody o rozhodnutích, která pravděpodobně povedou k podstatným změnám v organizaci práce nebo ve smluvních vztazích.
 • Zástupci zaměstnanců a odborníci, kteří jim jsou nápomocni, nejsou oprávněni poskytovat informace, které jim byly předány jako důvěrné.
 • Původní legislativa umožňovala zemím EU vyloučit z působnosti této směrnice posádky plavidel plavící se na volném moři. Tato možnost byla odstraněna změnou z roku 2015.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 23. března 2002. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 23. března 2005.

KONTEXT

 • Evropská komise konzultovala se zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců počátkem roku 2015, jestli sloučit následující tři směrnice do jediného právního textu: obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci, směrnici o kolektivním propouštění a o převodu podniků.
 • Zvažuje se také, jestli by se pojmy „informování“ a „projednávání“ nedaly lépe spojit.
 • Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Informování: údaje, které zaměstnavatel poskytuje zástupcům zaměstnanců, aby se seznámili s určitou záležitostí a posoudili ji.

Projednávání: výměna názorů a dialog mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství – Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o zastoupení zaměstnanců (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 29–34)

Postupné změny a opravy směrnice 2002/14/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Konzultační dokument: První fáze konzultace se sociálními partnery podle článku 154 SFEU o konsolidaci směrnic EU o informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci (C(2015) 2303 final ze dne 10.4.2015)

Poslední aktualizace 04.12.2016

Top