Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zaměstnanců v případě zaměstnavatele v platební neschopnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana zaměstnanců v případě zaměstnavatele v platební neschopnosti

Cílem této směrnice je zajistit vyplácení mezd zaměstnancům v případě, že se jejich zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti. Zavazuje totiž země EU k zřízení záručních institucí a stanovuje podmínky pro případy platební neschopnosti přeshraničních zaměstnavatelů.

PŘEHLED

Tato směrnice chrání zaměstnance mající pohledávky vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti.

Zaměstnavatel je ve stavu platební neschopnosti, pokud bylo požádáno o zahájení soudního řízení, jehož součástí je částečné nebo úplné zabavení aktiv zaměstnavatele a jmenování likvidátora, pokud příslušný soudní orgán:

  • rozhodl o zahájení řízení, nebo
  • konstatoval konečné zavření podniku nebo provozovny zaměstnavatele a nedostatek volných aktiv.

Země EU mohou výjimečně vyloučit pohledávky některých kategorií zaměstnanců, pokud jim odpovídající ochranu zajišťují jiné formy záruky. Země EU mohou vyloučit z ochrany této směrnice zaměstnance v domácnosti zaměstnané fyzickou osobou a rybáře odměňované formou podílu na výnosu.

Kromě těchto výjimek však z této směrnice mohou profitovat všichni zaměstnanci bez ohledu na dobu trvání pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Směrnice se tudíž vztahuje i na zaměstnance na částečný pracovní úvazek, na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou a na zaměstnance v dočasném pracovním poměru.

Záruční instituce

Země EU musí zřídit záruční instituce, které zajišťují úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců a případně i odškodnění při skončení pracovního poměru. Členské státy mohou stanovit horní mez pro úhrady prováděné záruční institucí; tato mez musí být dostatečně vysoká, aby napomáhala sociálnímu cíli této směrnice.

Minimální období, během nějž musí záruční instituce uhradit nesplacené pohledávky, se musí vypočítat podle:

  • referenčního období v délce nejméně šesti měsíců, s lhůtou na splacení pohledávek v délce nejméně tři měsíce;
  • referenčního období v délce nejméně osmnácti měsíců, s lhůtou na splacení pohledávek v délce nejméně osmi týdnů. V tom případě se pro výpočet minimálního období použijí období nejpříznivější pro zaměstnance.

Zaměstnavatelé musí přispívat na financování těchto institucí, ledaže je plně zajištěno orgány veřejné moci.

Sociální zabezpečení

Země EU mohou stanovit, že záruky úhrady se nevztahují na příspěvky:

  • sociálního zabezpečení;
  • z doplňkových zaměstnaneckých nebo mezioborových systémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo zákonné systémy sociálního zabezpečení.

Pokud navíc zaměstnavatel neuhradil povinné příspěvky sociálního zabezpečení, které však byly zaměstnancům odečteny z vyplácené odměny, zaměstnanci plně požívají svých nároků vůči těmto pojišťovacím institucím.

Zájmy zaměstnanců jsou chráněny, i pokud jde o práva na starobní důchody, včetně pozůstalostních důchodů, na základě doplňkových systémů sociálního zabezpečení. Tato ochrana se vztahuje i na zájmy zaměstnanců, kteří z podniku nebo provozovny zaměstnavatele odešli před vznikem platební neschopnosti.

Nadnárodní situace

Pokud zaměstnavatel v platební neschopnosti provozuje činnost na územích nejméně dvou země EU, je orgánem příslušným pro úhradu nesplacených pohledávek orgán toho členského státu, na jehož území zaměstnanec obvykle pracuje.

Stejně tak rozsah práv zaměstnanců vůči záručním institucím je určen vnitrostátním právem, kterým se řídí záruční instituce.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 17. listopadu 2008.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (kodifikované znění) (Úř. věst. L 283, 28.10.2008, s. 36–42)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a uplatňování některých ustanovení směrnice 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (KOM(2011) 84 v konečném znění, 28.2.2011) – Mechanismus ochrany zaměstnanců zavedený směrnicí 2008/94/ES prokázal svou účinnost a prospěšnost. V období od roku 2008 do roku 2011 totiž mohly 3,4 miliony zaměstnanců pobírat pomoc od záručních institucí, zvláště v kontextu světové hospodářské krize.

Poslední aktualizace 11.12.2015

Top