Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hromadné propouštění: informování a projednání se zaměstnanci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Hromadné propouštění: informování a projednání se zaměstnanci

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů zemí EU týkajících se hromadného propouštění

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Požaduje, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance a projednávali s nimi hromadné propouštění*.
 • Upřesňuje body, jichž se toto projednávání musí týkat, a informace, které zaměstnavatel musí sdělit.
 • Stanovuje též procesní pravidla při hromadném propouštění.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se nevztahuje na:

 • hromadná propouštění na základě pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo pro vykonání určitých prací, s výjimkou případů, kdy k těmto propouštěním dojde před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, nebo před skončením prací stanovených ve smlouvě,
 • zaměstnance orgánů veřejné správy nebo veřejnoprávních podniků.

Kromě toho se jiná pravidla EU uplatňují na práva zaměstnanců v případě změny majitele podniku nebo platební neschopnosti podniku.

Projednávání

Každý zaměstnavatel zvažující hromadné propouštění musí včas zahájit projednání se zástupci zaměstnanců s cílem dosáhnout dohody. Projednávání se musí týkat alespoň možností:

 • jak se vyhnout hromadnému propouštění nebo jak ho omezit,
 • zmírnit jeho následky využitím doplňujících sociálních opatření, jež jsou zaměřena zejména na pomoc při přeřazení nebo při přeškolování propuštěných zaměstnanců.

Evropská rada zaměstnanců zlepšuje práva zaměstnanců na informace a nadnárodní projednávání v podnicích působících v celé EU.

Informace, které zaměstnavatel musí poskytnout

Země EU mohou zavést opatření, která zástupcům zaměstnanců umožní v souladu s vnitrostátními pravidly obracet se na odborníky. Zaměstnavatel musí zástupcům zaměstnanců poskytnout během projednání veškeré související informace a musí jim písemně sdělit:

 • důvody propouštění,
 • dobu, kdy se má propouštění uskutečnit,
 • počet a kategorie zaměstnanců, kteří jsou obvykle zaměstnáni,
 • počet a kategorie zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • kritéria použitá pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • metodu výpočtu odškodnění (je-li to relevantní).

Postup při hromadném propouštění

Zaměstnavatel musí postupovat takto:

 • Je povinen písemně oznámit příslušnému orgánu veřejné moci veškeré návrhy na hromadné propouštění. Toto oznámení musí obsahovat veškeré související údaje týkající se návrhu na hromadné propouštění a konzultací kromě metody výpočtu odškodnění.
 • Jestliže jsou zaměstnanci členy posádky námořního plavidla, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost orgánům země, pod jejíž vlajkou je plavidlo registrováno.
 • Je povinen předat kopii oznámení zástupcům zaměstnanců, kteří mohou příslušnému orgánu veřejné moci zaslat své připomínky.
 • Hromadné propouštění se stane účinným nejdříve 30 dní po oznámení; příslušné orgány veřejné moci využijí této lhůty k tomu, aby hledaly řešení.
 • Země EU mohou udělit příslušnému orgánu veřejné moci pravomoc zkrátit tuto lhůtu nebo ji prodloužit na 60 dnů po oznámení, jestliže hrozí, že problémy nebude možné vyřešit v počátečním období. Mohou být uděleny širší pravomoci týkající se prodloužení lhůty.
 • Zaměstnavatel musí být informován o jakémkoli prodloužení a o jeho důvodech před uplynutím původní lhůty.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 1. září 1998.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Hromadné propouštění: situace, kdy se zaměstnavatel rozhodne, že propustí skupinu zaměstnanců.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16–21)

Postupné změny směrnice 98/59/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 04.12.2016

Top