Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský sociální dialog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský sociální dialog

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise – evropský sociální dialog, síla pro inovace a změnu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanovuje pokyny zaměřené na posílení příspěvku zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců (sociální partneři) k práci veřejných institucí s cílem zlepšit veřejnou správu a hospodářskou a sociální reformu v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní cíle sdělení jsou tyto:

zintenzivnit konzultaci sociálních partnerů při navrhování práva EU, aby byly zahrnuty všechny iniciativy, které mají sociální dopad,

zlepšit postupy a pravidla konzultace,

podpořit spolupráci mezi vnitrostátními organizacemi a zlepšit jejich interní řízení,

pobízet sociální partnery k rozšiřování a zdokonalování sociálního dialogu tím, že bude uzavíráno více dohod, které se stanou součástí práva EU, a vytvářením procesů dialogu v různých odvětvích a mezi nimi,

zvyšovat profil výsledků evropského sociálního dialogu,

zlepšovat školení pro evropské sociální partnery a představitele vnitrostátních orgánů a propagovat sociální dialog na místní úrovni a sociální odpovědnost podniků.

Formy dialogu

Konzultace se sociálními partnery mají dvě hlavní formy:

dvoucestný dialog mezi evropskými zaměstnavateli a odborovými organizacemi. Ten probíhá na meziodvětvové úrovni a v odvětvových výborech,

trojcestný dialog zahrnující veřejné orgány.

Odvětvový sociální dialog

Do roku 2015 vzniklo 43 výborů pro odvětvový sociální dialog. Tyto výbory jsou fóra pro diskuse a konzultace o návrzích politiky zaměstnanosti a sociální politiky v některých konkrétních odvětvích. Často zahrnují několik pracovních skupin a výborů.

Meziodvětvový sociální dialog

Za účelem usnadnění meziodvětvového sociálního dialogu byla zřízena celá řada fór, mezi něž patří:

výbor pro sociální dialog, hlavní fórum EU pro dvoucestný sociální dialog na meziodvětvové úrovni,

trojstranná sociální vrcholná schůzka pro růst a zaměstnanost navržená v tomto sdělení, která se koná dvakrát ročně. Na ní se scházejí zástupci Rady a Evropské komise s delegací sociálních partnerů,

makroekonomický dialog, fórum na vysoké úrovni (ministerská úroveň) pro výměnu názorů mezi Radou, Komisí, Evropskou centrální bankou a sociálními partnery, se koná dvakrát ročně a má dvouvrstvou strukturu, tj. politickou a technickou,

styčné fórum pro výměnu informací mezi všemi organizacemi sociálních partnerů EU a Komisí

poradní výbory,

semináře, společné projekty sociálních partnerů.

Konzultace

Při zvažování právních předpisů Komise konzultuje sociální partnery v prvním stadiu o možném směřování iniciativy a ve druhém stadiu o jejím obsahu.

Podle zprávy z roku 2010 odvětvový sociální dialog:

přispěl k více než 500 textů různého právního stavu, k nimž se řadí společná stanoviska a reakce na dohody, které byly provedeny jako právní předpis EU,

schválil ve výborech sociálního dialogu pět právně závazných textů, které byly provedeny směrnicemi.

Několik dohod vzniklo též v rámci meziodvětvového sociálního dialogu:

čtyři dohody podepsané evropskými sociálními partnery, které byly v rámci postupu sociálního dialogu podle článků 154 a 155 Smlouvy o fungování Evropské unie přeměněny na směrnice,

čtyři meziodvětvové dohody uzavřeli sociální partneři i na základě svého vlastního pracovního programu.

KONTEXT

Sociální dialog

AKT

Sdělení Komise – Evropský sociální dialog, síla pro inovace a změnu (KOM(2002) 341 v konečném znění ze dne 26. 6. 2002)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise o fungování a potenciálu evropského odvětvového sociálního dialogu (SEK (2010) 964 v konečném znění ze dne 22. 7. 2010)

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top