Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zachování nároků z penzijního připojištění

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zachování nároků z penzijního připojištění

Tato směrnice má odstranit překážky bránící volnému pohybu zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob a chránit jejich nároky na penzijní připojištění , když se stěhují z jednoho členského státu do jiného. Tato ochrana se týká dobrovolných i povinných systémů penzijního připojištění s výjimkou systémů sociálního zabezpečení, na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 883/2004.

AKT

Směrnice Rady 98/49/ES ze dne 29. června 1998 o ochraně nároků zaměstnanců a samostatně výdělečně činných osob, kteří se pohybují ve Společenství, na penzijní připojištění

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na účastníky systémů penzijního připojištění a jiné oprávněné osoby v rámci těchto systémů, kteří nabyli nebo nabývají nárok v jednom nebo v několika členských státech.

Tato směrnice poskytuje čtyři hlavní opatření na ochranu nároků na penzijní připojištění pracovníků, kteří se stěhují v rámci Společenství:

Rovné zacházení při zachování nároků na důchod

Členské státy musí přijmout nezbytná opatření, aby zajistily zachování nabytých nároků na důchod pro účastníky systému penzijního připojištění, za které v důsledku jejich pohybu z jednoho členského státu do druhého již nejsou hrazeny příspěvky do tohoto systému, a to ve stejném rozsahu jako pro účastníky, za které již nejsou hrazeny příspěvky, ale kteří zůstávají ve stejném členském státě.

Směrnice 2014/50/EU, která musí být začleněna do vnitrostátních právních předpisů zemí EU do 21. 5. 2018, zajišťuje, aby každý, kdo má nárok na penzijní připojištění, netratil, když se přestěhuje, aby žil nebo pracoval v jiné zemi EU. Směrnice vyžaduje:

  • Nárok na penzijní připojištění by měl být zajištěn nejméně po 3 letech zaměstnání. Pokud je požadován minimální věk, nesmí být vyšší než 21 let.
  • Práva pracovníků, kteří opustí profesní systém před odchodem do důchodu, musí být zachována a ve věcech, jako je valorizace, se jim musí dostávat stejného zacházení jako těm, kdo v systému zůstanou.

Přeshraniční platby

Členské státy zajistí, že systémy penzijního připojištění v ostatních členských státech hradí veškeré dávky splatné podle těchto systémů po odpočtu daní a poplatků za zpracování, které se uplatňují.

Vyslaní pracovníci a penzijní připojištění

Po dobu svého vyslání do jiného členského státu mají vyslaní pracovníci možnost zůstat součásti systému penzijního připojištění v zemi původu. Vyslaný pracovník a případně jeho zaměstnavatel je tedy osvobozen od povinnosti hradit příspěvky do systému penzijního připojištění v jiném členském státě.

Informování účastníků

Zaměstnavatelé, správci nebo jiné osoby příslušné pro správu systému penzijního připojištění informují účastníky odpovídajícím způsobem o jejich nárocích na dávky a na možnosti volby, které jsou pro ně dostupné v rámci systému, pokud se vydají do jiného členského státu.

Podle směrnice 2014/50/EU pracovníci, kteří jsou v systému penzijního připojištění, se mohou zeptat, jak by ukončení pracovního poměru nebo přestěhování ovlivnilo jejich nárok na penzijní připojištění a podmínky, které by platily na budoucí zacházení s těmito právy.

Lidé, kteří systém opustili, musí být informováni o hodnotě a o zacházení se svými právy.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/49/ES

25. 7. 1998

25. 1. 2002

Úř. věst. L 209 ze dne 25. 7. 1998

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zelená kniha ze dne 7. července 2010 na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě (COM(2010) 365 final - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (Úřední věstník L 128 ze dne 30.4.2014).

Poslední aktualizace: 04.08.2014

Top