Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rámcová strategie pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rámcová strategie pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny

Po Zelené knize Rovné postavení a nediskriminace v rozšířené Evropské unii (EU) Komise stanovila strategii pro pozitivní a aktivní podporu nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny. Jedním z hlavních cílů této strategie je zajistit účinnou právní ochranu proti diskriminaci po celé EU prostřednictvím úplné transpozice právních předpisů Společenství v této oblasti ze strany členských států. Tento text také vyzývá k přijetí dalších opatření, jako je šíření informací, zvyšování povědomí, výměna zkušeností, odborná příprava a přístup ke spravedlnosti.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. června 2005 – Nediskriminace a rovné příležitosti pro všechny – rámcová strategie (KOM(2005) 224 – Úřední věstník C 236 ze dne 24.9.2005).

PŘEHLED

Zajištění účinné právní ochrany proti diskriminaci

V roce 2000 Evropská unie (EU) přijala dvě směrnice (směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES) zakazující přímou i nepřímou diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. Tyto texty obsahují přesné přímé a nepřímé diskriminace a obtěžování. Umožňují také určité výjimky ze zásady rovných příležitostí, které jsou v omezené řadě okolností definovány jako legitimní.

V posledních několika letech jsme byli svědky významných změn v právních systémech jednotlivých členských států, které byly důsledkem přijetí těchto směrnic. Komise si však povšimla, že některá důležitá ustanovení nebyla plně transponována.

Komise si také přeje podporovat podpůrná opatření (šíření informací, zvyšování povědomí, výměna zkušeností, odborná příprava, přístup ke spravedlnosti atd.), která by zajistila uplatňování a účinné dodržování antidiskriminačních právních předpisů. Tento cíl se dosahuje prostřednictvím oblasti „nediskriminace a rozmanitosti“ v rámci programu PROGRESS (program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu).

Nakonec Rada dospěla k dohodě o navrženém rámcovém rozhodnutí z roku 2001 kterým se stanoví společné normy pro boj proti rasově motivovaným trestným činům, včetně antisemitismu a protiprávního jednání vůči jiným náboženským menšinám. Rámcové rozhodnutí 2008/913/SVV o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva bylo přijato 28. listopadu 2008.

Možná opatření pro doplnění současného právního rámce

Podle současného právního rámce ES je rasová diskriminace zakázána v oblastech zaměstnání, odborné přípravy, vzdělávání, sociální ochrany, sociálních výhod a přístupu ke zbožím a službám (směrnice 2000/43/ES). Rozsah ochrany před diskriminací na základě náboženského vyznání či víry, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace je omezen na zaměstnání, povolání a odborné vzdělávání (směrnice 2000/78/ES). Směrnice 2004/113/ES vztahuje ochranu proti sexuální diskriminaci na oblast zboží a služeb, ale ne na další oblasti pokryté směrnicí 2000/43/ES.

Komise iniciovala studii proveditelnosti případných nových iniciativ, které doplní současný právní rámec. Studie se zabývala vnitrostátními ustanoveními, která jdou nad rámec požadavků Společenství, a zkoumala výhody a nevýhody těchto opatření.

Zohlednění nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny

Komise chce vytvořit nástroje na podporu integračního přístupu, které začlení cíl nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny do politik Společenství. Tento integrační přístup by nám měl pomoci zaměřovat se zejména na situace vícečetné diskriminace.

Podporování a používání inovace a osvědčených postupů

Na základě iniciativy Společenství EQUAL se Evropský sociální fond (ESF) v období 2007–2013 zaměřuje na zajišťování většího sociálního začleňování zdravotně postižených osob a na boj proti diskriminaci. Program PROGRESS doplňuje činnost ESF v oblasti rovného postavení žen a mužů a boje proti diskriminaci.

Nová generace programů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže může cenným způsobem přispět k podpoře nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny. K boji proti diskriminaci mohou také v oblasti přistěhovalectví a azylu přispět programy INTI (integrace státních příslušníků třetích zemí) a ARGO (správní spolupráce v oblasti vnějších hranic, víz, azylu a přistěhovalectví).

Zvyšování povědomí a spolupráce se zainteresovanými stranami

S cílem zajistit pozitivnější přístup k rovnému postavení vyhlásil Evropský parlament a Rada rok 2007 „Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny“. Tento rok se zaměřil na čtyři hlavní prioritní cíle: práva, uznání, zastoupení a respekt. Rok 2007 byl propojen s rokem 2008, který byl věnován mezikulturnímu dialogu.

Komise také navrhla pořádání každoroční vrcholné schůzky o rovném postavení, které se zúčastní ministři, vedoucí vnitrostátních subjektů zabývajících se rovným postavením, předsedové nevládních organizací na evropské úrovni, evropští sociální partneři a zástupci mezinárodních organizací. První vrcholná schůzka o rovném postavení se konala 30. – 31. ledna 2007 společně s konferencí při příležitosti Evropského roku rovných příležitostí pro všechny. Komise chce dále zejména spolupracovat se zaměstnavateli, aby podnítila a podpořila nediskriminaci na pracovišti.

Zvláštní snaha o ochranu znevýhodněných etnických menšin

Rozšířená EU musí definovat koherentní a účinný přístup k sociální integraci etnických menšin a k jejich integraci na trhu práce. Zvlášť znepokojivou otázkou je situace Romů. I přes projekty prováděné v rámci programu PHARE zůstávají předmětem diskriminace a vyloučení.

Právní předpisy ES o boji proti diskriminaci zakazují jakoukoli přímou i nepřímou diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu či náboženského vyznání. V kontextu evropské strategie zaměstnanosti jsou členské státy podporovány, aby vyvíjely opatření na podporu integrace menšin na trhu práce v rámci svých národních akčních plánů. Otevřená metoda koordinace v oblasti sociálního začlenění se zaměřuje také na chudobu a vyloučení, které zažívají etnické menšiny, migranti a jiné znevýhodněné skupiny. Finanční podpora EU je k dispozici prostřednictvím ESF.

Rozšíření, vztahy se třetími zeměmi a mezinárodní spolupráce

Komise bude zajišťovat podporu nediskriminace a rovných příležitostí pro všechny v kontextu rozšíření a ve vztahu se třetími zeměmi takto:

Komise spolupracuje s mezinárodními organizacemi s cílem zajistit koherenci, komplementaritu a jasnou dělbu práce. Spolupracuje zejména s Radou Evropy, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a OSN (aktivně se podílela na Čtvrté konferenci OSN o ženách, na práci Světové konference proti rasismu a na vytvoření nové Úmluvy OSN o právech zdravotně postižených osob).

Kontext

Toto sdělení navazuje na Zelenou knihu Rovné postavení a nediskriminace v rozšířené EU, která byla Evropskou komisí přijata dne 28. května 2004. Bere v úvahu připomínky a reakce přednesené vnitrostátními orgány, subjekty zabývajícími se rovným postavením, nevládními organizacemi, regionálními a místními orgány, sociálními partnery, odborníky a jednotlivci z řad veřejnosti.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 2. července 2008 – Nediskriminace a rovné příležitosti: Obnovený závazek (KOM(2008) 420 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku). Tímto sdělením Komise poskytuje ucelený přístup, s jehož pomocí je obnoven závazek Komise podporovat nediskriminaci a rovné příležitosti v EU. Patří sem dokončení stávajícího právního rámce pro nediskriminaci, podpora dialogu o politice nediskriminace a posilování stávajících nástrojů politik pro boj proti diskriminaci a prosazování rovných příležitostí.

Rozhodnutí Komise 2006/33/ES ze dne 20. ledna 2006, kterým se zřizuje skupina odborníků na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plnou účast na trhu práce (Úřední věstník L 21 ze dne 25.1.2006). S cílem vypracovat koherentní a účinný přístup k sociální integraci etnických menšin a k jejich plné účasti na trhu práce vytvořila Komise poradní skupinu. K jejím úkolům patří zkoumat prostředky k dosažení sociální integrace etnických menšin a předložit před koncem „Evropského roku rovných příležitostí pro všechny 2007“ zprávu obsahující doporučení ohledně politik, jež je třeba v souvislosti s touto problematikou provést.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 771/2006/ES ze dne 17. května 2006 o vyhlášení Evropského roku rovných příležitostí pro všechny (2007) – Směrem ke spravedlivé společnosti (Úřední věstník L 146 ze dne 31.5.2006).

Green Paper of 28 May 2004 – Equality and non-discrimination in an enlarged European Union [COM(2004) 379 final – Not published in the Official Journal] (Zelená kniha ze dne 28. května 2004 – Rovné postavení a nediskriminace v rozšířené Evropské unii (KOM (2004) 379 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)).

Poslední aktualizace: 16.04.2009

Top