Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro dočasné zaměstnance

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro dočasné zaměstnance

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dočasných zaměstnanců

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zajistit, aby země EU zavedly předpisy, které zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou* nebo v dočasném* pracovním poměru zajistí stejnou bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jakou požívají ostatní zaměstnanci.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice Rady 89/391/EHS o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se vztahuje také na dočasné zaměstnance*. Současná směrnice ji doplňuje o tyto body:

Informování a školení

  • Před zahájením práce by měli být dočasní zaměstnanci informováni o všech rizicích, kterým jsou vystaveni, a zejména o požadavcích zvláštní odborné způsobilosti nebo schopnosti nebo zvláštního lékařského dohledu.
  • Každý zaměstnanec by měl získat dostatečné školení odpovídající jeho kvalifikaci a zkušenostem.

Zvláštní lékařský dohled

Země EU mohou zakázat využívání dočasných zaměstnanců na práce zvlášť nebezpečné pro jejich bezpečnost a zdraví a na některé práce, které vyžadují zvláštní lékařský dohled. Pokud jsou dočasní pracovníci na takové práce využíváni, musí jim zaměstnavatel poskytnout zvláštní lékařský dohled, který může v případě nutnosti pokračovat i po skončení pracovního poměru.

Služby týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Pracovníci služeb týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v podniku musí být informováni o umísťování dočasných zaměstnanců.

Podniky pro dočasnou práci a zprostředkovatelské agentury práce

  • Pokud dočasné zaměstnance dodává agentura práce nebo jiný podnik pro dočasnou práci, musí být informován o požadované odborné způsobilosti a povaze pracovního místa a tyto informace musí předat dotyčným zaměstnancům. Tyto informace mohou být součástí smlouvy o přidělení.
  • Podnik zaměstnávající dočasné pracovníky ovšem odpovídá za bezpečnostní, hygienické a zdravotní aspekty pracovních podmínek.

Odpovědnost zemí EU

Země EU musí každých pět let předávat Evropské komisi zprávu o provádění této směrnice a uvádět stanoviska zaměstnanců a zaměstnavatelů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 15. července 1991. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1992.

KONTEXT

Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

Dočasná smlouva: pracovní smlouva mezi podnikem pro dočasnou práci (jako je agentura) a zaměstnancem o plnění úkolů v podniku pod jeho dohledem.

Smlouva na dobu určitou: pracovní smlouva přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednaná na určitou dobu nebo vykonání konkrétní práce.

Dočasný zaměstnanec: termín používaný v tomto přehledu pro zjednodušení, který zahrnuje osobu pracující v rámci jednoho ze dvou výše uvedených pracovních poměrů.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru (Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19–21)

Postupné změny směrnice 91/383/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1–8).

Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 01.12.2016

Top