Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výbor pro zaměstnanost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výbor pro zaměstnanost

Výbor pro zaměstnanost radí Evropské komisi a Radě Evropské unie v oblasti podpory koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi zeměmi Evropské unie (EU).

AKT

Rozhodnutí Rady (EU) 2015/772 ze dne 11. května 2015 o zřízení Výboru pro zaměstnanost a o zrušení rozhodnutí 2000/98/ES

PŘEHLED

Výbor pro zaměstnanost radí Evropské komisi a Radě Evropské unie v oblasti podpory koordinace politik zaměstnanosti a trhu práce mezi zeměmi Evropské unie (EU).

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Vytyčuje úkoly Výboru pro zaměstnanost, který musí přispívat k procesu přijímání hlavních směrů hospodářských politik, aby byl zajištěn jejich souladu s hlavními směry politik zaměstnanosti.

Výbor musí též přispívat k souladu a vzájemné podpoře mezi evropskou strategií zaměstnanosti, koordinací makroekonomických politik a procesem hospodářské reformy.

Stanoví též pravidla týkající se členství, činnosti a pracovních skupin výboru.

KLÍČOVÉ BODY

Výbor má tyto úkoly:

  • sleduje situaci v oblasti zaměstnanosti a politiky zaměstnanosti v zemích EU,
  • přispívá k přípravě jednání Rady o návrzích hlavních směrů politik, které země EU musí brát v úvahu ve svých politikách zaměstnanosti,
  • formuluje stanoviska na vyžádání Rady nebo Komise nebo ze své vlastní iniciativy.

Při plnění těchto úkolů musí mít na pamětí cíl dosáhnout vysoké úrovně zaměstnanosti při vytváření politik EU. Musí se též snažit:

  • přispívat ke všem aspektům evropského semestru v rámci svého mandátu a podávat o nich Radě zprávy,
  • zajišťovat výměnu informací a zkušeností mezi zeměmi EU a Komisí.

Každý rok přijme pracovní program a kopii pošle Komisi.

Každá země EU a Komise jmenují každý po dvou členech výboru. Tito členové budou vybráni z osob s vynikajícími schopnostmi v oblasti politiky zaměstnanosti a trhu práce. Členové volí předsedu a čtyři místopředsedy.

Komise poskytuje výboru analytickou a organizační podporu. Jmenuje jednoho pracovníka jako tajemníka.

Při plnění svých úkolů musí výbor konzultovat s vedením a pracovníky podniků. V této souvislosti vytváří vazby se sociálními partnery zastoupenými v trojstranné sociální vrcholné schůzce pro růst a zaměstnanost.

Výbor spolupracuje úzce s Výborem pro sociální ochranu, Hospodářským a finančním výborem a Výborem pro hospodářskou politiku. Může sem patřit uspořádání společných zasedání v souvislosti s evropským semestrem.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 15. května 2015.

KONTEXT

Smlouva o fungování Evropské unie (hlava IX) stanovuje postupy, jimiž by země EU měly pracovat společně na rozvoji koordinované strategie zaměstnanosti a zejména na podpoře kvalifikace, vzdělání a přizpůsobivosti pracovníků a schopnosti reagovat na hospodářské změny. Součástí toho je zřízení poradního Výboru pro zaměstnanost.

Toto rozhodnutí nahrazuje předchozí rozhodnutí 2000/98/ES o zřízení Výboru pro zaměstnanost, aby byl zohledněn vývoj evropského semestru a úloha výboru v tomto procesu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované Výboru pro zaměstnanost.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Rozhodnutí (EU) 2015/772

15. 5. 2015

-

Úř. věst. L 121, 14.5.2015, s. 12-15

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení pro doporučení Rady o hlavních směrech hospodářských politik členských států a Unie (COM(2015) 99 final ze dne 2. 3. 2015)

Poslední aktualizace 12.08.2015

Top