Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti rozdílům v odměňování mužů a žen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti rozdílům v odměňování mužů a žen

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2007) 424 v konečném znění) – způsoby řešení rozdílů v odměňování žen a mužů

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Zkoumá důvody, proč ženy bývají trvale odměňovány méně než muži, a předkládá návrhy, jak s touto diskriminací bojovat.

KLÍČOVÉ BODY

 • Rozdíly v odměňování* mohou odrážet objektivní rozdíly, jako jsou věk a zkušenosti. Souvisí však také s různými právními, sociálními a hospodářskými faktory, např. s tím, jak je práce oceňována.
 • Rozdíly v odměňování jsou větší než průměrné v podnicích soukromého sektoru. Zvyšují se s velikostí podniku a s věkem, dosaženým vzděláním a kvalifikací daného pracovníka.
 • Sdělení stanovuje čtyři způsoby omezení mzdové diskriminace:
  • lepším uplatňování stávajících evropských právních předpisů a využíváním informačních kampaní ke zdůraznění uplatňování zásady rovného odměňování za práci stejné hodnoty,
  • plným využíváním Evropské strategie 2020 pro růst a zaměstnanost, k jejímž cílům snížení rozdílů v odměňování patří,
  • podporou rovného odměňování u zaměstnavatelů ve veřejném i soukromém sektoru,
  • výměnou příkladů osvědčených postupů na všech vládních úrovních.
 • Směrnice 2006/54/ES stanoví rovné pracovní podmínky pro muže a ženy, k nimž patří i odměňování.
 • Doporučení 2014/124/EU ukazuje, jak by vlády jednotlivých zemí měly lépe provádět zásadu rovného odměňování. Tyto pokyny zahrnují:
  • právo zaměstnanců na informace o úrovních odměňování,
  • pravidelné zprávy o průměrných úrovních odměňování podávané společnostmi s více než 50 zaměstnanci,
  • audity odměňování organizované na vnitrostátní úrovni pro společnosti a organizace s více než 250 zaměstnanci,
  • aktuální údaje o rozdílech v odměňování žen a mužů.

KONTEXT

Základní zásada rovného zacházení pro muže a ženy pochází už ze samého počátku Evropské unie. Je zakotvena ve Smlouvě o Evropské unii (článek 2 a čl. 3 odst. 3), ve Smlouvě o fungování Evropské unie (články 8 a 10 a čl. 157 odst. 1), v Listině základních práv Evropské unie (článek 23) a je jednou z pěti priorit Charty žen.

KLÍČOVÉ POJMY

* Rozdíly v odměňování: měří relativní rozdíl mezi průměrnou hrubou hodinovou odměnou mužů a žen v rámci celého hospodářství.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů (KOM(2007) 424 v konečném znění ze dne 18.7.2007)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23–36)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015 (KOM(2010) 491 v konečném znění ze dne 21.9.2010)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Zpráva o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění) (COM(2013) 861 final ze dne 6.12.2013)

Doporučení Komise 2014/124/EU ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (Úř. věst. L 69, 8.3.2014, s. 112–116)

Poslední aktualizace 27.01.2016

Top