Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) je pomoci pracovníkům, kteří přišli o práci zvláště v regionech a odvětvích znevýhodněných v důsledku otevřenosti vůči globalizované ekonomice Z fondu může jít ročně až 500 milionů EUR na opětovné začlenění pracovníků, kteří ztratili práci.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) podporuje opětovné profesní začlenění evropských pracovníků, kteří ztratili své zaměstnání z důvodu změn ve struktuře světového obchodu. Tato pomoc je individuální a časově omezená. Cílem fondu je pomoci propuštěným pracovníkům najít novou práci a udržet si ji.

Až do 31. prosince 2011 tento fond přináší pomoc také pracovníkům, kteří ztratili práci z důvodu celosvětové finanční a hospodářské krize.

Kritéria pro pomoc

O příspěvek z EFG musí požádat členský stát.

Pomoc může být přidělena, pokud velké změny ve struktuře světového obchodu povedou k vážnému narušení hospodářství v členském státě Evropské unie (EU). Může se jednat o významný nárůst dovozů do EU, rychlý pokles podílu EU na trhu v daném odvětví nebo o přemístění podniků do třetích zemí. EFG může také zasáhnout, pokud k propouštění došlo přímo a prokazatelně v důsledku finanční a hospodářské krize.

Krize nebo hospodářské problémy musí mít za následek:

  • propuštění během období čtyř měsíců nejméně 500 zaměstnanců jednoho podniku, včetně pracovníků, kteří ztratí své zaměstnání u dodavatelů nebo u výrobců; nebo
  • propuštění během období devíti měsíců nejméně 500 zaměstnanců v odvětví NACE 2 v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II;
  • na malých pracovních trzích nebo za mimořádných okolností je možné žádost o příspěvek z EFG i přesto, že podmínky intervence nejsou zcela splněny, pokud má propuštění významný dopad na zaměstnanost a na místní hospodářství;
  • celkový objem příspěvků přidělených za mimořádných okolností nesmí v žádném roce přesáhnout 15 % rozpočtu EFG.

Způsobilá opatření

Konkrétně může být příspěvek EFG poskytnut na:

  • pomoc při hledání zaměstnání;
  • rekvalifikace podle konkrétních potřeb;
  • podporu podnikání;
  • pomoc při zahájení samostatné výdělečné činnosti;
  • zvláštní časově omezená opatření (příspěvky při hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu, příspěvky na vzdělávání, opatření zaměřená na povzbuzení zejména znevýhodněných či starších pracovníků, aby zůstali na trhu práce nebo se na něj vrátili atd.).

Pasivní opatření sociální ochrany, jako je příspěvek v nezaměstnanosti, EFG nefinancuje.

Fungování

Roční počet pracovníků, kteří obdrží příspěvek z fondu, závisí na několika faktorech. Může být ovlivněn vývojem na trhu práce, počtem platných žádostí podaných členskými státy nebo disponibilními rozpočtovými zdroji, třebaže potenciální roční dotace ve výši 500 milionů EUR nebyla dosud nikdy vyčerpána.

Pracovníci získávají pomoc z EFG prostřednictvím členských států. Finanční příspěvek se nepřiděluje podnikům. Doba trvání pomoci fondu je omezena na 24 měsíců následujících po dni předložení žádosti.

EFG je fond solidarity určený pro intervenci v naléhavé nebo krizové situaci. Nefinancuje restrukturalizace podniků nebo odvětví.

Kontext

Obecně jsou důsledky otevřenosti hospodářství mezinárodní konkurenci pozitivní. Globalizace podněcuje hospodářskou soutěž a nabízí nové perspektivy z hlediska růstu a zaměstnanosti.

Tato otevřenost světovému obchodu však zároveň může mít neblahé následky v hospodářském kontextu. Zintenzívnění obchodních toků totiž s sebou nese nárůst konkurence pro místní, vnitrostátní a regionální sociálně ekonomické systémy. Tato situace ohrožuje odvětví s menší konkurenceschopností nebo vysokými náklady na přizpůsobení se situaci (rekvalifikace pracovních sil, změna struktury výroby). Hlavním důsledkem pak je někdy i masivní propouštění.

Vedle strukturálních fondů nebo evropské strategie pro zaměstnanost a růst, které už přinášejí ucelenou odpověď na úrovni řízení a předcházení výzvám globalizace, také tento zvláštní fond významně pomáhá odvracet trvalé chudnutí jednotlivců.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1927/2006

19. 1. 2007

Úř. věst. L 406 ze dne 30. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 546/2009

2. 7. 2009

Úř. věst. L 167 ze dne 29. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2009 (KOM(2010) 464 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o činnosti Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v roce 2008 (KOM(2009) 394 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 2. července 2008 nazvané „Solidarita tváří v tvář změnám: Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v roce 2007 - přezkum a vyhlídky“ (KOM(2008) 421 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Komise vystavuje pozitivní bilanci provádění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) po prvním roce činnosti. Přesto konstatuje, že výkonnost fondu se může v krátké době zlepšit zjednodušením postupů, výrazným zviditelněním fondu a podporou výměny zkušeností. Komise zvažuje možnost posílit vliv EFG na tvorbu pracovních míst a odbornou přípravu evropských pracovníků. EFG také může být využit pro podporu mobility pracovníků nebo pro analýzu a předvídání vývoje hospodářského oživení.

Poslední aktualizace: 17.01.2011

Top