Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sociální odpovědnost podniků v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sociální odpovědnost podniků v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků – KOM(2006) 136 v konečném znění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Sdělení stanoví priority a opatření ve věcech sociální odpovědnosti podniků* (CSR) pro lepší využití potenciálu podniků přispívat k udržitelnému rozvoji a cílům strategie pro růst a rozvoj.

To bude znamenat přínos pro podniky, ekonomiku EU i společnost jako takovou.

KLÍČOVÉ BODY

Do rozvoje postupů v oblasti CSR se zapojuje celá řada aktérů (např. odbory, investoři, spotřebitelé a nevládní organizace).

Evropská komise se v podpoře CSR zaměří na:

podporu iniciativ mnoha zúčastněných stran,

spolupráci se zeměmi EU prostřednictvím skupiny vnitrostátních zástupců na vysoké úrovni zabývající se sociální odpovědností podniků s cílem zapojit vnitrostátní a regionální nástroje,

zvýšení povědomí spotřebitelů o dopadu jejich rozhodnutí,

podporu CSR mezi malými a středními podniky (MSP).

V oblasti CSR bylo dosaženo pokroku díky politice Evropské komise. Sdělení z roku 2011 nastiňuje moderní koncept CSR, který Komise definovala, a připravované kroky v této oblasti pro období 2011–2014.

Strategie EU v oblasti CSR zahrnuje:

zvýšení viditelnosti CSR a šíření osvědčených postupů v této oblasti,

zlepšení a sledování důvěry ve vztahu k podnikům,

zlepšení využití CSR na trhu,

zlepšení transparentnosti informací o sociální a environmentální oblasti v podnicích,

zahrnutí CSR do vzdělávání, odborné přípravy a výzkumu,

zdůraznění významu CSR ve veřejné politice a

zlepšení propojení evropských a globálních přístupů k CSR.

Za účelem zhodnocení strategie CSR Komise zahájila veřejnou konzultaci o CSR 2011–2014. Jejím cílem bylo určit pokroky, nedostatky i budoucí výzvy v této oblasti.

KONTEXT

Od zveřejnění své zelené knihy o sociální odpovědnosti podniků v roce 2001 hraje Evropská komise průkopnickou úlohu v rozvoji veřejných politik ve prospěch CSR.

KLÍČOVÝ POJEM

* Sociální odpovědnost podniků (CSR): koncept, podle nějž společnosti při své obchodní činnosti a jednání se zúčastněnými stranami dobrovolně zohledňují sociální a ekologické otázky. Ačkoliv je CSR záležitostí podniků, vlády mohou prostřednictvím politických opatření a nařízení hrát podpůrnou úlohu.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost: učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků (KOM(2006) 136 v konečném znění ze dne 22.3.2006)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise o provádění obecných zásad OSN v oblasti podnikání a lidských práv – Aktuální stav (SWD(2015) 144 final ze dne 14.7.2015)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Obnovená strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011–2014 (KOM(2011) 681 v konečném znění ze dne 25.10.2011)

Veřejná konzultace o sociální odpovědnosti podniků, 2014

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU ze dne 22. října 2014, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (Úř. věst. L 330, 15.11.2014, s. 1–9)

Poslední aktualizace 09.11.2015

Top