Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doba řízení v odvětví silniční dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Doba řízení v odvětví silniční dopravy

Nařízení (ES) č. 561/2006 stanoví pravidla týkající se doby řízení, přestávek a doby odpočinku řidičů nákladních vozidel a autobusů, aby se zlepšily jejich pracovní podmínky a zvýšila bezpečnost silničního provozu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85.

PŘEHLED

Toto nařízení se vztahuje na silniční přepravu zboží vozidly s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny a na silniční přepravu osob vozidly s úpravou pro přepravu více než devíti osob (včetně řidiče).

Nařízení se vztahuje na veškerou silniční dopravu na území EU a mezi zeměmi EU, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, bez ohledu na zemi registrace vozidla.

Minimální věk

Minimální věk řidičů a pomocníků řidiče je 18 let s výjimkou určitých okolností v případě pomocníků řidiče absolvujících odbornou přípravu, u nichž je minimální věk 16 let (podrobnosti v čl. 5).

Pravidla o době řízení, přestávkách a době odpočinku

Podrobná pravidla jsou obsažena v čl. 6, 7, 8 a 9. Zahrnují tato ustanovení:

  • denní doba řízení by neměla překročit devět hodin. Nejvýše dvakrát týdně je to možné prodloužit na deset hodin,
  • týdenní doba řízení by neměla překročit 56 hodin,
  • celková doba řízení během dvou po sobě následujících týdnů nepřekročí 90 hodin,
  • po čtyřech a půl hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut, pokud mu nezačíná doba odpočinku,
  • minimální denní doba odpočinku je 11 hodin, která může být snížena na 9 hodin maximálně třikrát týdně,
  • týdenní doba odpočinku je nejméně 45 hodin (běžná týdenní doba odpočinku) nebo 24 hodin (zkrácená týdenní doba odpočinku).

Tachograf

Nařízení (ES) č. 561/2006 bylo pozměněno novým zákonem, nařízením (EU) č. 165/2014. To stanovuje požadavky týkající se konstrukce, montáže, používání a zkoušení záznamového zařízení (tachografu), které musí být namontováno do silničních vozidel spadajících do působnosti tohoto nařízení.

Tachograf je zařízení, které zaznamenává dobu řízení, přestávky a dobu odpočinku, jakož i pracovní pohotovost a jinou práci řidiče. Úkolem tachografu je:

  • kontrolovat, zda řidič dodržuje platné předpisy,
  • monitorovat doby jízdy řidičů z povolání, aby se předcházelo jejich únavě,
  • zajišťovat spravedlivou hospodářskou soutěž a bezpečnost na silnicích.

Nový zákon zavádí tzv. inteligentní tachograf, který bude po uvedení do provozu poskytovat automatické zaznamenávání polohy vozidla na základě družicového navigačního systému. To by mělo přispět k lepšímu dodržování nařízení a včasnému odhalování možných zneužití nebo podvodů.

Digitální tachograf musí být namontován do každého nového vozidla s celkovou hmotností překračující 3,5 tuny (u silniční přepravy zboží) a vozidla s úpravou pro více než devíti osob včetně řidiče (u silniční přepravy osob).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 561/2006

11. 4. 2007, s výjimkou čl. 10 odst. 5, čl. 26 odst. 3 a 4 a čl. 27, které vstoupily v platnost dne 1.5.2006

-

Úř. věst. L 102 ze dne 14.11.2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1073/2009

4. 12. 2009, s výjimkou částečného uplatnění viz čl. 31

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14.11.2009

Nařízení (EU) č. 165/2014

1. 3. 2014, s výjimkami uvedenými v čl. 48

-

Úř. věst. L 60 ze dne 28.2.2014

Poslední aktualizace: 10.06.2014

Top