Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Jednací řád Soudního dvora

CO JE ÚKOLEM TOHOTO JEDNACÍHO ŘÁDU?

 • Stanovuje pravidla pro provedení a doplnění statutu Soudního dvora, jak je zakotven v Protokolu č. 3 v příloze Smluv.
 • Soudní dvůr novelizuje svůj jednací řád, aby byl jednodušší a přehlednější jak pro procesní subjekty, tak pro vnitrostátní soudy a aby lépe zohledňoval vývoj soudní agendy.

KLÍČOVÉ BODY

Soudní dvůr je jedním ze dvou soudních orgánů, které tvoří jednak Soudní dvůr Evropské unie, soudní instituce Unie a Evropského společenství pro atomovou energii. Druhý soud je Tribunál. Jejich úkolem je zajišťovat, aby při výkladu a používání Smluv byly dodržovány právní předpisy, zejména tím, že kontrolují legalitu aktů EU.

Organizace Soudního dvora

Soudní dvůr je organizován takto:

 • Složení: má 28 soudců a 11 generálních advokátů, jmenovaných na dobu šesti let. Generální advokáti jsou nápomocni Soudnímu dvoru a poskytují právní stanoviska. Soudci volí ze svého středu předsedu a místopředsedu Soudního dvora na dobu tří let. Předseda zastupuje Soudní dvůr a řídí jeho činnost a je mu nápomocen místopředseda
 • Zřizování senátů a určování soudců zpravodajů: Soudní dvůr zřizuje senáty složené z pěti soudců, jejichž předseda je volen na dobu tří let, a senáty ze tří soudců, jejichž předseda je volen na dobu jednoho roku. Po podání návrhu na zahájení řízení určí předseda Soudního dvora soudce zpravodaje a první generální advokát určí generálního advokáta, jimž se věc přiděluje. V případě potřeby může Soudní dvůr jmenovat pomocné zpravodaje.
 • Úloha vedoucího soudní kanceláře: Soudní dvůr jmenuje vedoucího soudní kanceláře na dobu šesti let. Ten je odpovědný za přijímání, předávání a úschovu všech písemností a za archiv. Je nápomocen členům Soudního dvora a dbá na zveřejňování publikací Soudního dvora. Z úřední moci předsedy Soudního dvora řídí vedoucí soudní kanceláře obslužné útvary orgánu.
 • Činnost Soudního dvora: věci se přidělují plénu, velkému senátu nebo senátům složeným z pěti nebo tří soudců. Počet soudců zabývajících se určitou věcí závisí na její důležitosti a složitosti. Většinu věcí řeší pět soudců a jen velmi zřídka se věcí zabývá celý Soudní dvůr. Jedno soudní kolegium může při společném jednání projednávat více věcí. Porady Soudního dvora musejí zůstat tajné.
 • Jazykový režim: každé věci je přidělen jednací jazyk. V řízení o přímé žalobě volí žalobce jednací jazyk ze čtyřiadvaceti úředních jazyků EU. V řízeních o předběžné otázce je jednacím jazykem jazyk předkládajícího soudu.

Popis řízení

Řízení u Soudního dvora má v zásadě tyto etapy:

 • Písemná část: jedná se o výměnu odpovědí mezi účastníky řízení. Tyto odpovědi musí mít přesně určený obsah. Jakmile byla ukončena písemná část řízení, předloží soudce zpravodaj všeobecné schůzi Soudního dvora předběžnou zprávu.
 • Prováděné důkazy: Soudní dvůr může rozhodnout o určení dokazovaných skutečností a provést dokazování předvoláním účastníků řízení, vyžádáním informací a listin, výslechem svědků, znaleckým posudkem nebo ohledáním místa nebo předmětu.
 • V případě potřeby se mohou konat jednáníJednání zahajuje a řídí předseda. Jednání se může konat v soukromí (s vyloučením veřejnosti).
 • Stanovisko generálního advokáta: v přibližně polovině všech věcí předkládá své stanovisko generální advokát. Pokud věc nepřináší žádné nové právní aspekty, může Soudní dvůr rozhodnout, že stanovisko není nutné.
 • Konečné rozhodnutí: Soudní dvůr rozhoduje rozsudkem nebo usnesením. Rozsudek se vyhlašuje na veřejném zasedání. Rozsudky a usnesení obsahují různé informace, jako je popis skutkového stavu nebo odůvodnění. Jejich ověřená kopie se následně doručuje všem účastníkům řízení. Rozsudky a usnesení jsou k dispozici na internetové stránce Soudního dvora.

Jednací řád také obsahuje zvláštní ustanovení týkající se různých druhů řízení u Soudního dvora:

 • řízení o předběžné otázce,
 • přímé žaloby,
 • kasačního opravného prostředku proti rozhodnutím Tribunálu,
 • přezkumu rozhodnutí Tribunálu a
 • jiných zvláštních řízení.

Řízení o předběžné otázce

Soudní orgány členských států mohou Soudnímu dvoru podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce týkající se výkladu nebo platnosti práva EU. V rámci řízení o předběžné otázce jsou oprávněni Soudnímu dvoru předkládat vyjádření zejména:

 • účastníci řízení;
 • země EU;
 • Evropská komise;
 • orgán, který přijal akt, jehož platnost nebo výklad je předmětem sporu.

Kasační opravný prostředek proti rozhodnutím Tribunálu

Je možné podat kasační opravný prostředek proti rozhodnutím Tribunálu. V takovém případě se soudní kanceláři doručí návrh, který musí obsahovat zejména podpůrné právní důvody a argumenty. Tento návrh musí směřovat k úplnému nebo částečnému zrušení rozhodnutí Tribunálu.

ODKDY SE JEDNACÍ ŘÁD POUŽIJE?

Používá se od 1. listopadu 2012.

KONTEXT

Více informací je uvedeno zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Jednací řád Soudního dvora (Úř. věst. L 265, 29.9.2012, s. 1–42)

Změna jednacího řádu Soudního dvora (Úř. věst. L 173, 26.6.2013, s. 65)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Úř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1–12)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (Úř. věst. L 341, 24.12.2015, s. 14–17)

Poslední aktualizace 11.08.2016

Top