Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

Soud pro veřejnou službu je příslušný pro rozhodování o sporech mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci. Tento jednací řád stanovuje vnitřní organizaci soudu a průběh soudních řízení.

AKT

Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie.

PŘEHLED

Soud pro veřejnou službu Evropské unie (EU) vypracuje svůj jednací řád po dohodě se Soudním dvorem EU a se schválením Rady.

Tento jednací řád stanovuje organizaci a chod Soudu pro veřejnou službu. Zejména se vymezují soudní řízení a jejich podmínky.

Pravomoci

Soud pro veřejnou službu je příslušný pro rozhodování o sporech mezi EU a jejími zaměstnanci. Tyto spory se týkají například otázek pracovního poměru nebo systému sociálního zabezpečení.

Mimo to je Soud pro veřejnou službu příslušný pro spory mezi jakýmkoli orgánem a jeho personálem, k jejichž rozhodování je příslušný Soudní dvůr EU. Tak tomu je například v případech sporů v rámci Europolu nebo Evropské investiční banky.

Složení

Soud pro veřejnou službu se skládá ze sedmi soudců jmenovaných Radou na dobu šesti let s možností opakovaného jmenování. Soudci musí svoji funkci vykonávat nezávisle a nestranně.

Soudci volí ze svého středu předsedu Soudu na dobu tří let s možností opakovaného zvolení. Předseda řídí soudní činnost a správu Soudu.

Soudci také jmenují vedoucího soudní kanceláře na dobu šesti let. Je odpovědný za archiv a dbá na zveřejňování publikací Tribunálu. Má také za úkol pomáhat soudcům a předsedovi Soudu při provádění veškerých úředních úkonů.

Soudní kolegium

Soud pro veřejnou službu zasedá v senátech o třech soudcích.

Pokud to však obtíže nebo závažnost právních otázek odůvodňují, může být věc předložena senátu o pěti soudcích nebo plénu.

Naopak věc může být předložena samosoudci, pokud se nezabývá závažnými právními otázkami nebo pokud má omezenou důležitost.

Řízení

Řízení u Soudního dvora pro veřejnou službu má část písemnou a část ústní.

V písemné části se žalobce obrací na Soud zasláním žaloby soudní kanceláři. Žaloba je poté doručena protistraně, která má dvouměsíční lhůtu k předložení žalobní odpovědi. Žaloba a žalobní odpověď obsahují informace týkající se účastníků řízení (jméno, bydliště atd.) a věcné a právní argumenty protistran. Kromě toho může Soud pro veřejnou službu rozhodnout, že je pro doplnění spisu nezbytná druhá výměna spisů účastníků řízení.

Následuje ústní část řízení, v jejímž průběhu mohou soudci klást otázky zástupcům účastníků řízení nebo samotným účastníkům řízení. Jednání bývá obvykle veřejné.

Soud se může rozhodnout, že přijme organizační procesní opatření nebo důkazní opatření. Účelem těchto opatření je zajistit za nejlepších možných podmínek přípravu věcí pro rozhodování a průběh řízení.

Smírné narovnání sporů

V každém stadiu řízení může Soud zkoumat možnost smírného narovnání celého sporu a navrhnout řešení vedoucí k ukončení sporu. Soud přijme vhodná opatření za účelem usnadnění tohoto narovnání.

Pokud se protistrany na takovém řešení dohodnou, podepíší dohodu, která řízení u Soudu ukončí.

Právní pomoc

Řízení před Soudem pro veřejnou službu je bezplatné. Nicméně výdaje na advokáta, který je oprávněn působit jako právní zástupce před soudem, nese účastník řízení.

Není-li některý účastník řízení schopen tyto náklady uhradit, může požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci. K žádosti musí být přiloženy veškeré nezbytné doklady prokazující žadatelovu potřebnost.

Žaloby proti rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu

Kasační opravný prostředek proti rozsudkům a usnesením Soudu pro veřejnou službu se podává k Tribunálu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Jednací řád Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

1. 11. 2007

Úř. věst. L 225 ze dne 29. 8. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Změna jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

1. 3. 2009

Úř. věst. L 24 ze dne 28. 1. 2009

Změna jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

13. 4. 2010

Úř. věst. L 92 ze dne 13. 4. 2010

Změnajednacího řádu Soudu pro veřejnou službu Evropské unie

1. 7. 2011

Úř. věst. L 162 ze dne 22. 6. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 904/2012 ze dne 24. září 2012 , kterým se mění nařízení č. 422/67/EHS, č. 5/67/Euratom o platových poměrech předsedy a členů Komise, předsedy, soudců, generálních advokátů a tajemníka Soudního dvora, předsedy, členů a tajemníka Soudu prvního stupně a předsedy, členů a tajemníka Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (Úř. věst. L 269 ze dne 4.10.2012)

See also

Poslední aktualizace: 06.02.2013

Top