Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

Tento jednací řád definuje vnitřní organizaci Soudního dvora Evropské unie (SD). Také popisuje průběh soudních řízení a stanovuje jejich podmínky.

AKT

Jednací řád Soudního dvora Evropské unie.

PŘEHLED

Jednací řád Soudního dvora Evropské unie (SD) definuje jeho organizaci a způsob fungování. Popisuje složení Soudního dvora i jednotlivých kolegií.

Dále pojednává o soudních řízeních, která mohou být u SD vedena. Zejména se zaměřuje na části soudního řízení a jejich podmínky.

Složení

Soudní dvůr tvoří 27 soudců a osm generálních advokátů jmenovaných členskými státy na základě společného návrhu na období šesti let. Úkolem generálních advokátů je nestranně a nezávisle poskytovat právní stanoviska k věcem, které jim byly přiděleny.

Soudci volí ze svého středu předsedu Soudního dvora na dobu tří let. Předseda řídí soudní činnost a správu Soudního dvora a předsedá zasedáním a poradám největších soudních kolegií.

Soudní dvůr také jmenuje vedoucího soudní kanceláře na dobu šesti let. Vedoucí soudní kanceláře je generálním sekretářem tohoto orgánu.

Soudní kolegia

Soudní dvůr zasedá v těchto kolegiích:

 • v plénu složeném ze všech soudců. Soudní dvůr zasedá v plénu, má-li projednat mimořádně důležitou věc, má-li rozhodnout o odvolání veřejného ochránce práv, člena Komise nebo člena Účetního dvora;
 • ve velkém senátu, složeném z 13 soudců. Soudní dvůr zasedá ve velkém senátu na návrh členského státu nebo orgánu, jakož i ve zvláště složitých či důležitých věcech;
 • v senátech složených z pěti či tří soudců při projednávání ostatních věcí.

Řízení u Soudního dvora

Řízení u SD má dvě části.

Každé řízení zahrnuje v prvé řadě písemnou část. K zahájení řízení před SD dochází na základě žaloby zaslané vedoucímu kanceláře Soudního dvora. Žaloba je poté doručena druhému účastníku řízení, který má jeden měsíc k podání žalobní odpovědi. K doplnění argumentace má žalobce právo na repliku, žalovaný na dupliku.

Jakmile je písemná část řízení skončena, SD rozhodne, zda věc vyžaduje provedení dokazování. To může zahrnovat:

 • předvolání účastníků řízení;
 • vyžádání sdělení informací a předložení listin;
 • výslech svědků;
 • znalecký posudek;
 • ohledání místa nebo předmětu.

Poté následuje ústní část. Tato část zahrnuje zejména vyslechnutí zmocněnců a advokátů účastníků řízení, případně i svědků a znalců, a přednesení závěrečného stanoviska generálního advokáta.

Věci se projednávají na veřejném zasedání, před kolegiem a generálním advokátem. Členské státy a orgány EU jsou zastoupeny zmocněncem jmenovaným pro každou věc; ostatní strany musí být zastoupeny advokátem.

Zrychlené řízení

Soudní dvůr může výjimečně rozhodnout o tom, že věc bude projednána ve zrychleném zřízení, pokud to vyžaduje její obzvláštní naléhavost. Tento typ řízení umožňuje co možná nejvíce zkrátit lhůty a udělit těmto věcem absolutní přednost.

Ostatní druhy řízení

Jednací řád definuje také zvláštní druhy řízení pro určité typy věcí, zejména:

 • řízení o předběžné otázce, pokud má SD rozhodovat o otázkách týkajících se upřesnění výkladu nebo přezkumu platnosti ustanovení Smluv;
 • kasační opravný prostředek proti rozsudkům a usnesením Tribunálu. Kasační opravný prostředek může být SD předložen pouze v právních otázkách;
 • přezkum rozhodnutí Tribunálu. Přezkum navrhuje první generální advokát, pokud hrozí vážné riziko narušení jednoty a soudržnosti práva Evropské unie. SD následně rozhodne o tom, zda se provede přezkum rozhodnutí.

Náklady řízení

Řízení před Soudním dvorem nepodléhá poplatkům. Soudní dvůr však nenahrazuje náklady vynaložené na advokáty oprávněné působit jako právní zástupci před soudem členského státu.

Není-li některý účastník řízení schopen tyto náklady uhradit, může požádat o poskytnutí bezplatné právní pomoci. K žádosti musí být přiloženy veškeré nezbytné doklady prokazující žadatelovu potřebnost.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Jednací řád Soudního dvora Evropské unie

1. 9. 1991

-

Úř. věst. L 176 ze dne 4. 7. 1991

Postupné změny a opravy nařízení byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

See also

Poslední aktualizace: 14.10.2011

Top