Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Občanská iniciativa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občanská iniciativa

Občané Evropské unie mají právo iniciativy, v rámci níž mohou vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní akt v jakékoli oblasti spadající do její pravomoci. Jedná se o první příklad nadnárodní participativní demokracie.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě.

PŘEHLED

Občané Evropské unie mají právo iniciativy, v rámci níž mohou vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla právní akt v jakékoli oblasti spadající do její pravomoci. Jedná se o první příklad nadnárodní participativní demokracie.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení stanovuje pravidla a postupy, kterými se řídí občanská iniciativa.

KLÍČOVÉ BODY

Pro zajištění dostatečně široké podpory musí občanskou iniciativu podporovat jeden milion občanů alespoň ze čtvrtiny zemí EU, což je v současnosti sedm zemí. Existuje také požadavek na minimální počet podepsaných osob pocházejících z každé z těchto zemí, zhruba přiměřeně k počtu obyvatel (poměrnost sestupným způsobem).

Organizování občanské iniciativy

K tomu, aby mohla být určitá iniciativa zahájena, musí občané vytvořit výbor občanů složený nejméně ze sedmi členů pobývajících nejméně v sedmi zemích EU. Všichni musí mít věk umožňující volit ve volbách do Evropského parlamentu. Iniciativa musí být zaregistrována na internetových stránkách Evropské komise. Jestliže jsou splněna kritéria registrace stanovená v nařízení, Komise registraci potvrdí a organizátoři pak mají jeden rok na sbírání podpisů (prohlášení o podpoře).

Podepsání občanské iniciativy

Na ty, kdo podepisují prohlášení o podpoře, se vztahuje stejný požadavek na věk pro právo volit. Tato prohlášení lze vyplnit buď v listinné, nebo elektronické podobě, pokud organizátoři vytvořili online systém sběru.

Jeden milion podpisů. Co následuje?

Komise má tři měsíce na to, aby iniciativu přezkoumala. Během tohoto období se Komise setká s organizátory, kteří také mají příležitost představit iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Komise předloží formální odpověď, v níž objasní, co zamýšlí podniknout, a uvede důvody pro toto rozhodnutí. Není povinna navrhnout právní předpis.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Toto nařízení platí od 1. dubna 2012.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise, v části věnované občanské iniciativě.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 211/2011

31. 3. 2011

1. 4. 2012

Úř. věst. L 65, 11. 3. 2011, s. 1-22

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 268/2012 ze dne 25. ledna 2012, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 89, 27. března 2012, s. 1-2).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013, kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 247, 18. září 2013, s. 11-19).

Sdělení komise o evropské občanské iniciativě: „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“ (COM(2014) 177 final, 19. března 2014).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 531/2014 ze dne 12. března 2014, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 148, 20. května 2014, s. 52-53).

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 887/2013 ze dne 11. července 2013, kterým se nahrazují přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 235, 8. srpna 2014, s. 19-19).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1070 ze dne 31. března 2015, kterým se nahrazují přílohy III, V a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 178, 8.7.2015, s. 1-11).

Sdělení komise o evropské občanské iniciativě: „Jeden z nás“ (COM(2014) 355 final, 28. května 2014).

Poslední aktualizace 08.07.2015

Top