Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mezinárodní smluvní akty EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mezinárodní smluvní akty EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 216 Smlouvy o fungování Evropské unie

Článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie

CO SMLOUVY EU ŘÍKAJÍ O SMLUVNÍCH AKTECH EU?

  • Mezinárodní smluvní akty spolu s jednostrannými akty (tj. nařízeními, směrnicemi, rozhodnutími, stanovisky a doporučeními) tvoří sekundární právo EU.
  • Jsou to smlouvy uzavřené v rámci veřejného mezinárodního práva a zakládají práva a povinnosti smluvních stran jimi dohodnuté.
  • Na rozdíl od jednostranných aktů nejsou výsledkem legislativního postupu nebo samostatného rozhodnutí nějakého orgánu.

KLÍČOVÉ BODY

Mezinárodní dohody (úmluvy, smlouvy)

Mezinárodní dohody jsou uzavírány mezi EU na straně jedné a jiným subjektem veřejného mezinárodního práva, tj. státem nebo mezinárodní organizací na straně druhé. Článek 216 Smlouvy o fungování EU (SFEU) uvádí výčet případů, v kterých je EU oprávněná tyto dohody uzavírat. Poté, co jsou dojednány a podepsány, a v závislosti na dotčené záležitosti mohou vyžadovat ratifikaci aktem sekundárního práva.

Nadto mají mezinárodní smlouvy závaznou platnost v celé EU. Jsou nadřazeny jednostranným aktům sekundárního práva, které se jim tedy musejí podřídit.

Kromě toho článek 207 SFEU upravuje obchodní politiku EU – klíčovou vnější pravomoc EU a ústřední prvek jejích vztahů se zbytkem světa.

Jako příklad mezinárodních dohod lze uvést:

Pokud záležitost dohody nespadá do výhradní pravomoci EU, musí dohodu podepsat i země EU. Takovým dohodám se říká „smíšená smlouva“. To znamená, že vedle samotné EU se smluvními stranami vůči smluvním stranám, které nejsou členy EU, stávají i země EU. Smíšené smlouvy mohou též požadovat, aby by přijat vnitřní akt EU o rozdělení povinností mezi země EU a EU.

HLAVNÍ DOKUMENTY

Článek 216 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 144)

Článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 140–141)

Poslední aktualizace 16.08.2016

Top