Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská rada: jednací řád

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská rada: jednací řád

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí Evropské rady 2009/882/EU, kterým se přijímá její jednací řád

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

 • Stanovuje pravidla a postupy při organizování práce Evropské rady.
 • Patří sem:
  • úlohy předsedy a generálního sekretariátu,
  • příprava zasedání,
  • hlasování, a
  • zveřejňování rozhodnutí.

KLÍČOVÉ BODY

 • Evropská rada zasedá v Bruselu dvakrát za půl roku vždy po dobu maximálně dvou dnů. Mohou být svolána zvláštní zasedání, pokud jsou považována za nezbytná.
 • Evropskou radu tvoří:
 • Na její práci se podílí i vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.
 • Celkový počet členů národních delegací a Evropské komise na zasedání Evropské rady je omezen na dvacet osob.
 • Evropská rada rozhoduje konsensem, ačkoli v případech stanovených ve Smlouvách může proběhnout i hlasování.
 • Evropská rada může výsledky hlasování a jakákoli vnitrostátní stanoviska k nim přiložená zveřejnit.
 • Zasedání Evropské rady nejsou veřejná.
 • Zápis z každého zasedání uvádí předložené dokumenty, schválené závěry, přijatá rozhodnutí a jakákoli prohlášení, o jejichž uvedení požádal některý představitel EU.
 • Rozhodnutí Evropské rady se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie, pokud v nich není uvedeno, komu jsou určena.
 • Předseda Evropské rady plně odpovídá za přípravu a kontinuitu jejího jednání.
 • Rada pro obecné záležitosti, v zásadě ministři zahraničních věcí, připravuje témata na pořadu jednání pro zasedání a zajišťuje jejich návaznost.
 • Rada pro obecné záležitosti zvažuje komentovaný návrh pořadu jednání nejméně čtyři týdny před zasedáním Evropské rady. Přípravy každého zasedání dokončuje nejméně pět dní předtím, než se představitelé EU sejdou.
 • Předseda Evropského parlamentu může být vyzván, aby vystoupil před Evropskou radou.
 • Po každém zasedání Evropské rady předkládá její předseda zprávu Evropskému parlamentu.

KDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 1. prosince 2009.

KONTEXT

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, zřídila Evropskou radu jako plnohodnotný orgán EU s vlastním předsedou. Úlohou Evropské rady je řídit politiku EU a definovat její priority.

AKT

Rozhodnutí Evropské rady 2009/882/EU ze dne 1. prosince 2009, kterým se přijímá její jednací řád (Úř. věst. L 315, 2.12.2009, s. 51)

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top