Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Změny smluv EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Změny smluv EU

 

PŘEHLED

Možnost měnit zakládající Smlouvy má pro Evropskou unii (EU) zásadní význam. Umožňuje totiž přizpůsobovat rámec legislativy a evropské politiky novým výzvám, kterým EU musí čelit. Lisabonská smlouva umožňuje zjednodušený postup pro přijímání změn a zároveň posiluje jeho demokratický charakter.

Postupy pro přijímání změn jsou popsány v článku 48 Smlouvy o Evropské unii. Bez ohledu na použitý postup se na změně dotčeného ustanovení Smluv musí jednohlasně shodnout všechny země EU.

ŘÁDNÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN

Řádný postup pro přijímání změn se týká nejdůležitějších změn ve Smlouvách, jako je rozšíření nebo omezení pravomocí EU. Funguje takto:

Návrh na změnu Smluv může Radě předložit vláda kterékoli země EU, Evropský parlament nebo Komise; Rada tyto návrhy předává Evropské radě (skládající se z hlav států nebo předsedů vlád zemí EU). O navrhovaném postupu jsou informovány také vnitrostátní parlamenty.

Pokud Evropská rada přijme kladné rozhodnutí, svolá se konvent složený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád zemí EU, Evropského parlamentu a Komise. Konvent přezkoumá návrhy změn a konsensem přijme rozhodnutí.

Předseda Rady pak svolá konferenci zástupců vlád zemí EU s cílem společnou dohodou přijmout změny smluv. Změny vstoupí v platnost po ratifikaci všemi zeměmi EU.

Evropská rada může také po obdržení souhlasu Evropského parlamentu rozhodnout, že konvent nesvolá, pokud navrhované změny nejsou závažné.

ZJEDNODUŠENÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ ZMĚN

Lisabonská smlouva zavádí zjednodušený postup pro změnu vnitřních politik a činnostíEU (týkající se např. zemědělské a rybářské politiky, vnitřního trhu, hraničních kontrol, hospodářské a měnové politiky). Cílem je usnadnit evropskou integraci v těchto oblastech.

Tento postup umožňuje vyhnout se svolání Evropského konventu a konference zástupců vlád zemí EU.

Evropská rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Komisí, Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou, pokud se změna týká měnových záležitostí. Změny Smluv vstoupí v platnost až po schválení zeměmi EU.

Zjednodušeným postupem pro přijímání změn nelze rozšiřovat pravomoci EU.

Po bankovní krizi v roce 2008 se zjednodušeným postupem vytvořil evropský mechanismus stability na základě mezivládní dohody zemí eurozóny. Rozhodnutí Evropské rady ze dne 25. března 2011 přidalo třetí odstavec k článku 136 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), v kterém stojí, že „členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability…“ ale „…poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude podléhat přísné podmíněnosti“.

PŘEKLENOVACÍ USTANOVENÍ

Překlenovací ustanovení tvoří druhý zjednodušený postup pro přijímání změn.

Obecné překlenovací ustanovení (článek 48 (7) SEU) se týká těchto dvou případů:

1.

Stanoví-li Smlouvy, že Rada rozhoduje o určitém aktu jednomyslně, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, které Radě umožní rozhodovat kvalifikovanou většinou. Tato možnost se netýká rozhodnutí v oblasti vojenství nebo obrany.

2.

Stanoví-li Smlouvy, že se legislativní akt přijímá zvláštním legislativním postupem, může Evropská rada přijmout rozhodnutí, kterým umožní přijmout tento akt řádným legislativním postupem.

V obou případech Evropská rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Každý vnitrostátní parlament má navíc právo vyslovit svůj nesouhlas, a zabránit tak přijetí obecného překlenovacího ustanovení.

DOLOŽKA FLEXIBILITY (ČLÁNEK 352 SFEU)

Toto ustanovení rozšiřuje pravomoci EU, když je k dosažení některého z cílů stanovených Smlouvami nezbytné určité opatření, k němuž však Smlouvy neposkytují nezbytné pravomoci. Opatření podle tohoto ustanovení přijímá Rada na návrh Komise jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Opatření založená na tomto článku nesmějí harmonizovat právní předpisy zemí EU v případech, kdy Smlouvy tuto harmonizaci vylučují.

Poslední aktualizace 17.11.2015

Top