Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropská komise

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropská komise

PŘEHLED

ÚVOD

Lisabonská smlouva potvrdila základní funkce Komise ohledně legislativní iniciativy, jejích výkonných a kontrolních pravomocí a pravomoci zastupování. Určitý počet provedených změn se týká především složení Komise. V navázání na předchozí pozměňovací smlouvy je posílena úloha a pravomoci předsedy Komise. Jednou z hlavních novinek je vytvoření funkce vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku. Kromě toho se Lisabonská smlouva se pokusila snížit počet komisařů, ale Evropská rada zavedení tohoto ustanovení nepodpořila.

SLOŽENÍ

Lisabonská smlouva stanovila princip, podle kterého by počet komisařů v Komisi měl být o třetinu nižší než počet členských států a členové Komise by měli být vybráni na základě rotačního systému založeného na principu rovnosti.

Nicméně na základě výjimky uvedené ve Smlouvě Evropská komise v květnu 2013 jednomyslně rozhodla o zachování stejného počtu komisařů, jako je počet členských států (včetně předsedy a vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku). Rada toto rozhodnutí znovu přezkoumá s ohledem na jeho dopady na chod Komise, a to ještě před jmenováním Komise, která bude následovat po Komisi jmenované nejpozději 1. listopadu 2014.

Lisabonská smlouva vytváří v Komisi také jednu novou funkci: vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Jeho úkolem je řídit zahraniční politiku Unie. Předsedá Radě pro zahraniční věci, řídí Evropskou službu pro vnější činnost a je zároveň i jedním z místopředsedů Komise. Vysoký představitel je jmenován Evropskou radou, která o jeho jmenování rozhoduje kvalifikovanou většinou a ve shodě s předsedou Komise. Jeho jmenování souběžně schvaluje Evropský parlament, stejně jako u předsedy a ostatních členů Komise.

ROLE PŘEDSEDY

Amsterodamská smlouva a Niceská smlouva podstatně rozšířily pravomoci předsedy Komise. Ten musí určovat nejen politické směřování kolegia, ale zároveň rozhodovat i o vnitřní organizaci Komise. Předseda tedy přiděluje jednotlivým komisařům úkoly a může v průběhu svého mandátu revidovat jejich povinnosti. Jmenuje místopředsedy, s výjimkou vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a to z členů Komise. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost smí také přinutit komisaře k odchodu z funkce, aniž by musel žádat o souhlas kolegium.

POSTUP JMENOVÁNÍ

Předsedu Komise navrhuje Evropská rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou, a poté ho schvaluje Evropský parlament. Lisabonská smlouva nicméně zavádí přímé propojení mezi výsledkem voleb do Evropského parlamentu a výběrem kandidáta na předsedu Komise. Od této chvíle musí Evropská rada při výběru osoby, kterou zamýšlí jmenovat předsedou Komise, brát v úvahu výsledky voleb do Parlamentu. Tato změna zvyšuje váhu Parlamentu při určení předsedy. Proto a v kontextu evropských voleb v roce 2014 Komise doporučila, aby evropské politické strany navrhly svého kandidáta na post předsedy Komise, aby se politicky zvýšil význam voleb.

Rada po dohodě se zvoleným předsedou schválí seznam osob, které navrhuje jmenovat členy Komise, s výjimkou vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Členové Komise jsou vybírání na základě svých schopností a nezávislosti. Lisabonská smlouva přidává nové kritérium, kterým je jejich evropská angažovanost. Celé kolegium je schváleno evropským parlamentním hlasováním.

REKAPITULAČNÍ TABULKA

Smlouva

Články

Téma

Smlouva o EU

17

Role a složení Komise, určení a pravomoci předsedy Komise

Smlouva o Evropské unii

18

Jmenování a pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Smlouva o fungování EU

244250

Způsob fungování Komise

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropské rady ze dne 22. května 2013 o počtu členů Evropské komise ( 2013/272/EU - Úřední věstník L 165 ze dne 18. 10. 2013).

Poslední aktualizace: 09.04.2014

Top