Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Příjmy a činnost zemědělských podniků - statistika EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Příjmy a činnost zemědělských podniků - statistika EU

Zemědělská účetní datová síť (FADN) umožňuje Evropské komisi shromažďovat údaje o příjmech a hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (EU), aby mohla činit informovaná rozhodnutí při tvorbě budoucí společné zemědělské politiky.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

PŘEHLED

Aby byl zajištěn jednoduchý a praktický přístup orgánů a veřejnosti k výročním analytickým zprávám vycházejícím z FADN, zveřejňují se zprávy zaměřené na vybrané sektory na zvláštní internetové stránce.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanovuje pravidla pro sběr porovnatelných zemědělských účetních údajů v celé EU. Tyto údaje se používají pro roční stanovení příjmů zemědělských podniků a pro analýzu jejich hospodářské činnosti. Shromážděné údaje se každoročně získávají ze vzorku tvořeného více než 80 000 zemědělských podniků.

Postup pro sběr účetních údajů

Země EU zodpovídají za zjišťování na svém území. Každá určí kontaktní orgán, který organizuje sběr údajů z různých zdrojů (zemědělské podniky, účetní střediska) a elektronickou formou předává údaje Komisi.

Za výběr vykazujících podniků (tj. podniků, které se účastní zjišťování) odpovídá celostátní výbor. V zemi EU s více oblastmi se celostátní výbor může opírat o činnost regionálních výborů.

Podnikový výkaz

Každý vykazující podnik vyhotovuje svůj podnikový výkaz, což je typ dotazníku. Shromažďované údaje předávané Komisi jsou totožné pro všechny země EU bez ohledu na jejich účetní postupy a způsob organizace sběru údajů.

KLÍČOVÉ BODY

Nařízením (EU) č. 1318/2013 se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 (základní akt o FADN) a zavádějí jisté změny do pravidel o FADN.

Nařízení dává Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Tyto přenesené pravomoci se mimo jiné vztahují na:

  • vytvoření seznamu oblastí datové sítě (některé země EU představují jednu oblast, zatímco jiné, zejména ty větší, se dělí na menší územní jednotky, jako jsou regiony nebo provincie),
  • pravidla pro určení prahu ekonomické velikosti vykazujících podniků a pravidla pro stanovení plánu výběru vykazujících podniků,
  • klasifikační systém pro zemědělské podniky v EU,
  • hlavní kategorie účetních údajů, které mají být shromažďovány, a obecná pravidla pro sběr údajů.

V důsledku přenesené pravomoci stanoví nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 pravidla, která doplňují některé jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1217/2009 (např. typy výrobního zaměření a vztah mezi nimi nebo seznam hlavních kategorií účetních údajů, které mají být shromažďovány).

Pokud jde o prováděcí pravomoci, stanoví prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220 pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009. Ta zahrnují podrobný popis kategorií účetních údajů, které mají být shromažďovány v každém podnikovém výkazu, a hospodářské stropy pro každou zemi.

Podle nařízení (ES) č. 1217/2009 se na shromažďované údaje vztahují přísná pravidla o důvěrnosti a tyto údaje mohou být využity pouze pro potřeby společné zemědělské politiky. Nemohou je například využívat orgány pro daňové účely nebo pro dosažení souladu.

Nařízení také stanovuje, že Komisi je nápomocen Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť, tvořený zástupci všech zemí EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení (ES) č. 1217/2009 vstoupilo v platnost v lednu 2010, změna podle nařízení (EU) č. 1318/2013 se používá od 1. ledna 2014.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Generálního ředitelství Evropské komise pro zemědělství a rozvoj venkova.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1217/2009

4. 1. 2010

-

Úř. věst. L 328,15.12.2009, s. 27-38.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1318/2013

20. 12. 2013

-

Úř. věst. L 340, 17.12.2013, s. 1-6

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úřední věstník L 321, 7.11.2014, s. 2-6)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/220 ze dne 3. února 2015, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii (Úřední věstník L 46, 19.2.2015, s. 1-106)

Poslední aktualizace 02.09.2015

Top