Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Pravidla chování

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 223/1


Pravidla chování

(2007/C 223/01)

SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

S ohledem na porady Soudního dvora na jeho schůzích dne 28. března, 24. dubna a 3. července 2007;

S ohledem na články 2, 4, 6, 18 a 47 statutu Soudního dvora a článek 5 přílohy I uvedeného statutu, na články 3 a 4 jednacího řádu Soudního dvora, jakož i články 4 a 5 jednacího řádu Soudu prvního stupně;

Vzhledem k tomu, že je vhodné, aniž jsou dotčena použitelná ustanovení právních předpisů, vyjasnit určité povinnosti vyplývající z uvedených ustanovení pro členy Soudního dvora, Soudu prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu v Pravidlech chování;

Po konzultaci se Soudem prvního stupně a Soudem pro veřejnou službu;

Rozhodl přijmout tato Pravidla chování:

Článek 1

Obecné zásady

1.   Pravidla chování se vztahují na členy a bývalé členy Soudního dvora, Soudu prvního stupně a Soudu pro veřejnou službu.

2.   Členové se plně věnují výkonu své funkce.

3.   Mimo Soudní dvůr se členové zdrží jakýchkoliv projevů, které by mohly poškodit pověst Soudního dvora nebo které by mohly být vykládány jako zaujetí stanoviska Soudním dvorem ve výměnách názorů za hranicemi jeho institucionálního poslání.

Článek 2

Bezúhonnost

Členové nepřijímají dary, ať jsou jakékoliv povahy, které by mohly zpochybnit jejich nezávislost.

Článek 3

Nestrannost

Členové se vyvarují jakýchkoli situací, které by mohly vést ke střetu zájmů.

Článek 4

Prohlášení o finančních zájmech

1.   Při svém nástupu do funkce předají členové předsedovi Soudního dvora prohlášení o svých finančních zájmech.

2.   Prohlášení uvedené v odstavci 1 zní takto: „Prohlašuji, že ze stavu mého majetku nevyplývá žádný finanční zájem, který by mohl ohrozit mou nestrannost a mou nezávislost v rámci výkonu mé funkce.“

Článek 5

Jiné činnosti

1.   Pokud si členové přejí vykonávat činnost mimo rámec své funkce, požádají předem o povolení soudu, jehož jsou členy. Zavazují se však dodržovat svou povinnost plně se věnovat výkonu své funkce.

2.   Členům lze povolit účast v rámci výuky, na konferenci, semináři nebo sympoziu za předpokladu, že z tohoto důvodu nepřijmou neobvyklé finanční protiplnění.

3.   Členům lze rovněž povolit výkon činností vědecké povahy, jakož i výkon bezúplatných čestných funkcí v nadacích nebo obdobných organizacích v kulturní, umělecké, sociální, sportovní nebo dobročinné oblasti a ve vzdělávacích nebo výzkumných institucích. V tomto ohledu se zavazují nevykonávat správní a řídící činnosti, které by mohly ohrozit jejich nezávislost či možnosti plně se věnovat výkonu své funkce nebo které by vedly ke střetu zájmů. Nadacemi nebo obdobnými organizacemi se rozumí neziskové organizace nebo nezisková sdružení vykonávající veřejně prospěšné činnosti v uvedených oblastech.

Článek 6

Závazky členů po ukončení jejich funkce

1.   Členové jsou i po ukončení své funkce nadále vázáni povinností zdrženlivosti.

2.   Členové se zavazují, že se po ukončení své funkce nebudou podílet

jakýmkoliv způsobem na věcech, které byly projednávány u soudu, jehož byli členy, v okamžiku ukončení jejich funkce;

jakýmkoliv způsobem na věcech přímo a zjevně spojených s věcmi, kterými se zabývali v postavení soudce nebo generálního advokáta, i když řízení v takové věci již skončilo;

a po dobu tří let ode dne ukončení své funkce

jako zástupci účastníků řízení, písemně nebo ústně, na věcech, které jsou projednávány před soudy Společenství.

3.   Bývalí členové mohou vystupovat jako poradci nebo znalci v ostatních věcech nebo podávat právní posudky, avšak za podmínky dodržení povinností vyplývajících z odstavce 1.

Článek 7

Použití Pravidel

1.   Předseda Soudního dvora, jemuž je nápomocen poradní výbor tří služebně nejstarších členů Soudního dvora, dbá na správné použití těchto Pravidel chování.

2.   Soudní dvůr zajišťuje jejich dodržování a v pochybnostech rozhoduje po konzultaci se Soudem prvního stupně, popřípadě Soudem pro veřejnou službu.

Článek 8

Vstup v platnost

1.   Tato pravidla chování vstupují v platnost dne 1. října 2007.

2.   Prohlášení o finančních zájmech členů, kteří vykonávají funkci k uvedenému datu, musí být předáno předsedovi Soudního dvora nejpozději dne 30. listopadu 2007.


Top