Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Věc T-346/10: Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Borax Europe v. ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 288/51


Žaloba podaná dne 18. srpna 2010 — Borax Europe v. ECHA

(Věc T-346/10)

()

2010/C 288/95

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Borax Europe Ltd (Londýn, Spojené království) (zástupci: K. Nordlander, advokát a H. Pearson, Solicitor)

Žalovaná: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že žaloba na neplatnost je přípustná;

zrušit rozhodnutí ECHA, kterým byly určité sloučeniny boru identifikovány jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ splňující kritéria uvedená v čl. 57 písm. c) nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen „REACH“) (1) a dne 18. června 2010 zařazeny na seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy pro případné zahrnutí do povolovacího postupu (dále jen „seznam“) (dále jen „napadený akt“);

uložit ECHA náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně požaduje zrušení rozhodnutí ECHA, kterým byly určité sloučeniny boru identifikovány jako „látky vzbuzující velmi velké obavy“ splňující kritéria uvedená v čl. 57 písm. c) REACH a dne 18. června 2010 zařazeny na seznam. O napadeném aktu se žalobkyně dozvěděla prostřednictvím tiskové zprávy ECHA ze dne 18. června 2010.

Sloučeniny boru, jejichž zařazení na seznam prostřednictvím napadeného aktu žalobkyně napadá, jsou tyto: kyselina boritá, CAS č. 10043-35-3, ES č. 233-139-2; bezvodý tetraboritan disodný; tetraboritan disodný dekahydrát; tetraboritan disodný pentahydrát (CAS č. 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, ES č. 215-540-4) (dále jen „boritany“).

Na podporu žaloby žalobkyně uvádí tři žalobní důvody.

První žalobní důvod: napadený akt by měl být zrušen, neboť vychází z dokumentace podle přílohy XV, která obsahuje zjevné chyby, což vedlo k porušení podstatných procesních náležitostí stanovených v článku 59 REACH. Tato dokumentace uvádí, jako odůvodnění kroku ECHA, že boritany jsou v současnosti zařazeny do části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, což je fakticky nesprávné.

Druhý žalobní důvod:: ECHA přijala napadený akt, aniž splnila svou úlohu spočívající v „meritorním“ posouzení toho, zda boritany splňují kritéria uvedená v čl. 57 písm. c) REACH. ECHA se tak přijetím napadeného aktu dopustila zjevně nesprávného posouzení, překročila své pravomoci a porušila zásadu řádné správy.

Třetí žalobní důvod:: konečně, boritany nesplňují kritéria uvedená v čl. 57 písm. c) pro klasifikaci jako toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 podle směrnice 67/548. Nejsou tedy „látkami vzbuzujícími velmi velké obavy“ a jejich zařazení na seznam prostřednictvím napadeného aktu je v rozporu s čl. 59 odst. 8 REACH.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, s. 1)


Top