Help Print this page 

Document 52008PC0174

Title and reference
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy

/* KOM/2008/0174 konečném znení */
Multilingual display
Text

52008PC0174

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy /* KOM/2008/0174 konečném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 7.4.2008

KOM(2008) 174 v konečném znění

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Společenství je stranou Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Úmluva byla uzavřena v Aarhusu dne 25. června 1998 – dále jen: „Aarhuská úmluva“)[1]

Společenství rovněž přijalo změnu úmluvy týkající se účasti veřejnosti na rozhodování o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a jejich uvádění na trh[2], přijatou dne 27. května 2005 rozhodnutím II/1 na druhém zasedání stran.

Článek 14 úmluvy stanoví postupy, které se musí dodržet při přijímaní změn uvedené úmluvy. Odstavec 4 uvedeného článku se podrobněji zabývá změnami, které se netýkají příloh úmluvy. Jeho ustanovení zní:

„ 4. Změny této úmluvy přijaté v souladu s výše uvedeným odstavcem 3 předloží depozitář všem stranám k ratifikaci, schválení či přijetí. Změny této úmluvy, které se netýkají příloh, vstoupí v platnost pro strany, které je ratifikovaly, schválily či přijaly, devadesátý den poté, co depozitář obdrží oznámení o ratifikaci, schválení či přijetí od nejméně tří čtvrtin těchto stran. Poté vstoupí v platnost vůči jakékoli další straně devadesátý den poté, co tato strana uložila své ratifikační listiny, listiny o schválení či přijetí změny.“

Výraz „nejméně tří čtvrtin těchto stran“ umožňuje různé výklady, protože se může vztahovat buď na všechny strany úmluvy podle toho, jak se jejich počet vyvíjí v čase („koncepce současného data“), nebo na strany úmluvy, které byly jejími stranami v době přijetí změny („koncepce pevného data“), nebo k počtu stran v době přijetí změny („smíšená koncepce“).

V závislosti na výkladu čl. 14 odst. 4 vstoupí změny úmluvy (které se netýkají příloh) v platnost k dřívějšímu nebo pozdějšímu datu, protože počet stran, jejichž souhlas je pro vstup v platnost nutný, bude větší u „koncepce současného data“ než u „koncepce pevného data“ nebo u „smíšené koncepce“.

V případě, že jsou možné různé výklady nejednoznačného ustanovení, mají strany konečnou pravomoc se na jeho výkladu dohodnout. Tuto dohodu lze promítnout do příslušného rozhodnutí přijatého na zasedání stran.

Strany Aarhuské úmluvy si přejí, aby změna úmluvy přijatá rozhodnutím II/1 na druhém zasedání stran a všechny další změny úmluvy vstoupily v platnost co nejdříve a očekává se, že na třetím zasedání stran v červnu 2008 přijmou rozhodnutí ohledně výkladu čl. 14 odst. 4 úmluvy, přičemž bude dána přednost buď „koncepci pevného data“ nebo „smíšené koncepci“.

Mělo by proto být rozhodnuto o stanovisku, které bude Evropské společenství ohledně výkladu čl. 14 odst. 4 úmluvy podporovat.

Za tímto účelem je vhodné použít čl. 300 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o ES, který stanoví, že Rada, která o návrhu Komise rozhoduje kvalifikovanou většinou, vypracuje postoj, který je zaujímán jménem Evropského společenství v orgánu vytvořeném mezinárodní dohodou, pokud je tento orgán zmocněn přijímat rozhodnutí s právními účinky.

Je rovněž vhodné, aby Společenství podpořilo buď „koncepci pevného data“ nebo „smíšenou koncepci“, protože kterákoliv z nich by vedla k dřívějšímu vstoupení změny úmluvy přijaté dne 27. května 2005 rozhodnutím II/1 na druhém zasedání stran a všech dalších změn úmluvy v platnost.

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY

o postoji, který se má jménem Evropského Společenství zaujmout k výkladu článku 14 Aarhuské úmluvy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhým pododstavcem uvedené smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Společenství je stranou Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Úmluva byla uzavřena v Aarhusu dne 25. června 1998 – dále jen: „Aarhuská úmluva“)[4]

(2) Ustanovení čl. 14 odst. 4 Aarhuské úmluvy, který stanoví podmínky pro vstoupení změn úmluvy, které se netýkají příloh, v platnost, umožňuje různé výklady kvůli nejednoznačnosti výrazu „od nejméně tří čtvrtin těchto stran“.

(3) Strany úmluvy mají konečnou pravomoc dohodnout se na výkladu úmluvy. Tuto dohodu lze zahrnout do příslušného rozhodnutí přijatého na zasedání stran.

(4) Očekává se, že se strany Aarhuské úmluvy, vedeny snahou vyřešit nejednoznačnost výkladu s cílem dosažení brzkého vstoupení v platnost změny úmluvy, kterou přijaly na druhém zasedání stran rozhodnutím II/1, a všech dalších změn úmluvy, na příštím zasedání stran dohodnou na výkladu, který se použije pro čl.14 odst. 4 úmluvy.

(5) Evropské společenství by mělo podpořit výklad čl. 14 odst. 4 úmluvy, který je příznivý pro brzké vstoupení změn v platnost,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článek

U příležitosti třetího zasedání stran Aarhuské úmluvy Komise podpoří jménem Společenství výklad výrazu „od nejméně tří čtvrtin těchto stran“ obsaženého v čl. 14 odst. 4 úmluvy, který zajistí brzké vstoupení změn v platnost.

V Bruselu dne […],

Za Radu

předseda/předsedkyně

[1] Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s.1).

[2] Rozhodnutí Rady 2006/957/ES ze dne 18. prosince 2006 o přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 386, 29.12.2006, s. 46).

[3] Úř. věst. C , , s. .

[4] Rozhodnutí Rady 2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o uzavření Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s.1).

Top