Help Print this page 

Document 52005DC0535

Title and reference
Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění lisabonského programu Společenství - Strategie pro zjednodušení právního prostředí

/* KOM/2005/0535 konecném znení */
  • In force
Multilingual display
Text

52005DC0535
V Bruselu dne 25.10.2005

KOM(2005) 535 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Provádění lisabonského programu Společenství:Strategie pro zjednodušeníprávního prostředí

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Provádění lisabonského programu Společenství: Strategie pro zjednodušení právního prostředí (Text s významem pro EHP)

1. ÚVOD

Sdělení z března 2005 o „Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii“[1] označilo zjednodušení za jeden z prioritních úkolů pro EU. Tato akce je odpovědí na požadavek Evropského parlamentu a Rady zjednodušit právní předpisy EU a zvýšit jejich kvalitu. Je plně zakotvena v revidované Lisabonské strategii pro dosažení růstu a vytvoření pracovních příležitostí v Evropě, a proto se zaměřuje na ty prvky acquis , které se týkají konkurenceschopnosti podniků v EU. Jejím celkovým cílem je přispívat k vytváření evropského regulačního rámce, který splňuje nejvyšší normy tvorby právních předpisů a respektuje zásady subsidiarity a proporcionality.

Podle těchto zásad by EU měla vytvářet předpisy pouze tehdy, pokud lze cíle navrhovaného opatření lépe dosáhnout na úrovni EU. Žádné z těchto opatření by nemělo překračovat rámec toho, co je pro dosažení cílů příslušné politiky nezbytné. Musí být hospodárné a musí představovat nejlehčí podobu požadované regulace. V tomto ohledu je cílem zjednodušení dosáhnout, aby právní předpisy jak na úrovni Společenství, tak i na vnitrostátní úrovni byly méně zatěžující, snadněji se používaly, a v důsledku toho účinněji dosahovaly svých cílů.

Vývoj Evropské unie za poslední půlstoletí vedl ke vzniku rozsáhlé soustavy právních předpisů Společenství, ke vzniku „ acquis “ Společenství, které často nahradilo 25 soustav předpisů jednou soustavou, a tím podnikům poskytlo jistější právní prostředí a rovné podmínky pro jejich činnost. Tento soubor právních přepisů byl nezbytný například pro vytvoření jednotného trhu, rozvíjení environmentální politiky EU a stanovení úrovní ochrany pracovníků a spotřebitelů v celé EU. S právními předpisy však mohou být zároveň spojeny náklady a tyto předpisy mohou bránit v podnikání, odvádět zdroje od účinnějších způsobů využití a v některých případech mohou být překážkou inovace, produktivity a růstu. Úkolem je dosáhnout rovnováhy, aby bylo zajištěno, že je právní prostředí nezbytné, jednoduché a účinné.

Ve svém sdělení z března 2005 Komise stanoví revidovaný přístup k další podpoře zlepšování právní úpravy s cílem zvýšit konkurenceschopnost. Tento přístup je zaměřen na:

1) zlepšení a rozšíření využití posuzování dopadů u nových návrhů – včetně vývoje metodiky pro posuzování správních nákladů[2]. V červnu 2005 Komise přijala nové rozšířené pokyny pro posuzování dopadů. Posuzování dopadů je založeno na zásadě udržitelného rozvoje a je navrženo tak, aby tvůrcům politiky umožňovalo rozhodovat na základě důkladné analýzy případných dopadů nových právních předpisů v oblasti ekonomické, sociální a v oblasti životního prostředí;

2) prověřování návrhů v legislativním procesu. V září 2005 Komise oznámila svůj záměr v důsledku rozšířeného prověřování[3] stáhnout 68 návrhů v legislativním procesu;

3) zavádění nové metody zjednodušování stávajících právních předpisů. Toto sdělení obsahuje revidovaný přístup Komise k budoucímu zjednodušování.

Zjednodušování není nic nového[4]. Nyní však nadešel čas k podstatné změně našeho úsilí. Tento přístup navazuje na dřívější práci orgánů EU v oblasti zjednodušení pravidel Společenství a na konzultace se zúčastněnými subjekty. Důraz je kladen na vytvoření evropského systému právních předpisů, který napomůže dosažení cílů Lisabonské agendy.

Tato iniciativa má zvláštní význam pro evropské malé a střední podniky (MSP), které představují 99 % všech podniků a dvě třetiny pracovních míst. Vzhledem ke své menší velikosti jsou MSP postiženy právní a správní zátěží neúměrně více, protože jejich zdroje a odborné znalosti potřebné k tomu, aby vypořádaly s často složitými pravidly a předpisy, jsou omezenější. Proto je tedy nezbytné posoudit, jak mohou být jejich zvláštní potřeby zohledněny v souvislosti se zjednodušováním. V tomto ohledu si bude zvláštní pozornost zasluhovat omezení zátěže malých a středních podniků v oblasti statistiky a shromažďování údajů.

Zlepšení právní úpravy však neznamená zrušení předpisů. Zjednodušení právních předpisů na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni je usnadněním pro občany a hospodářské subjekty. To by pak mělo vést ke vzniku účinnějšího právního rámce, který je vhodnější pro dosahování politických cílů Společenství.

2. Nová strategie zjednodušení na úrovni EU

Přezkoumání acquis se musí stát trvalým a systematickým procesem, který bude zákonodárcům umožňovat přezkum právních předpisů se zohledněním všech legitimních zájmů soukromého sektoru a veřejnosti.

Na zahájení tohoto procesu byla na základě široké konzultace určena počáteční skupina právních předpisů, které mají být zjednodušeny. Tento průběžný proces pak bude podporován vstupními informacemi z nových, systematičtějších postupů přezkoumávání určených ke stanovení budoucích priorit zjednodušování, které budou založeny na rozsáhlé analýze dopadů právních předpisů. Proces zahrnuje důkladnou ekonomickou analýzu a zcela zohlední cíle Unie v sociální oblasti a oblasti životního prostředí jako základní prvky celkového cíle udržitelného rozvoje, jak je stanoven ve Smlouvě.

a. Klouzavý program založený na praktických zkušenostech zúčastněných subjektů

V příloze 2 tohoto sdělení je uveden klouzavý program, jenž je součástí nové strategie zjednodušování. Tento program specifikuje právní předpisy, které Komise hodlá v následujících třech letech přezkoumat a posoudit za účelem jejich zjednodušení.

Komise již dříve v tomto roce zahájila rozsáhlou konzultaci s členskými státy a podnikatelskými kruhy. Ta byla doplněna veřejnou konzultací na internetu[5]. Závěry provedených konzultací shrnuté v příloze 1 tohoto sdělení se porovnávají s vlastními interními zkušenostmi Komise, aby se posoudil význam každého návrhu na zjednodušení. Předpisy, které údajně potlačují hospodářskou soutěž (včetně správních požadavků), budou Komisí přezkoumány, aby bylo zjištěno, zda jsou skutečně nezbytné a úměrné ostatním sledovaným veřejným zájmům. V tomto ohledu budou vzata v úvahu zjištění shromážděná podpůrnými službami jako SOLVIT[6] spolu s výsledky veřejných konzultací, aby byla zjištěna povaha problému a určena možná řešení.

Klouzavý program se věnuje mnoha konkrétním problémům, které vyplynuly z tohoto širokého konzultačního procesu v mnoha oblastech, které jsou pro konkurenceschopnost podniků klíčové, jako jsou právo společností a finanční služby, doprava, ochrana spotřebitelů a odpady. Zahrnuje priority, které již určila Rada[7]. Program bude systematicky revidován a aktualizován.

Komise navíc zahrne všechny své významné iniciativy v oblasti zjednodušování právních předpisů do ročních programů legislativní práce a má v úmyslu vydat řadu doplňkových sdělení, v nichž bude podrobněji uvedeno, jak budou práce na zjednodušování uskutečňovány a integrovány v odvětví zemědělství[8], životního prostředí[9], zdraví a bezpečnosti na pracovišti[10], rybolovu[11], zdanění, cel, statistik[12] a pracovního práva[13]. Tato sdělení budou pomáhat při konzultacích se všemi zainteresovanými stranami.

Klouzavý program zahrnuje kompletní iniciativy zjednodušování v oblastech klíčových pro konkurenceschopnost podniků, jako jsou právní předpisy v oblasti odpadů a označování. Také zahrnuje pravidla specifická pro jednotlivé oblasti, jako jsou automobily nebo stavební výrobky, jakož i horizontální pravidla s dopadem na více odvětví v oblastech, jako jsou veřejné zakázky nebo zdanění. |

b. Přístup založený na důkladných analýzách odvětví Aby bylo možné provádět vyhodnocování acquis i mimo rozsah současného programu zjednodušování, Komise určí potřebu zjednodušení z hlediska jednotlivých odvětví. Takový přístup umožní posoudit celkovou účinnost právního rámce daného odvětví a vytvoří prostor pro další zjednodušování. To znamená, že u každého uvažovaného odvětví bude posuzován dopad obecných právních předpisů i právních předpisů pro příslušné odvětví. Posouzení bude zahrnovat analýzu přínosů a správních i jiných nákladů dotyčných právních předpisů.

Pozornost bude zpočátku věnována třem odvětvím: automobilovému odvětví, stavebnictví a odvětví odpadů. Dopady současného právního prostředí jsou v úzké spolupráci se zúčastněnými subjekty posuzovány tak, aby bylo možné plánovat udržitelný rozvoj v těchto průmyslových odvětvích a určit nejlepší možný regulační přístup. Očekává se například, že iniciativa CARS 21[14] v automobilovém odvětví doporučí významné snížení objemu právních předpisů Společenství tím, že budou tyto předpisy přímo odkazovat na mezinárodní předpisy, a rozvíjením flexibility, pokud jde o posuzování shody a postupy zkoušení vozidel.

V souladu se směry uvedenými ve sdělení „Plnění lisabonského programu Společenství: Politický rámec k posílení zpracovatelského průmyslu EU – cesta k integrovanějšímu přístupu k průmyslové politice“[15] bude Komise postupně používat tento přístup k ostatním průmyslovým odvětvím, jako je farmaceutický průmysl, strojírenský průmysl, informační a komunikační technologie a energeticky náročná odvětví. Zjednodušování bude také řešit oblasti právních předpisů s dopadem na více odvětví. Výsledky těchto prověřování budou zahrnuty do klouzavého programu.

Tento přístup bude rozšířen na služby, které představují více než 70 % HDP EU. Služby zajišťují vstup pro zbývající složky hospodářství a vytvářejí důležité trhy pro výrobky, jako jsou zařízení pro telekomunikace, železnice, vzdušný prostor a pro výrobu elektřiny. Vzhledem k tomu, že stále více služeb je na vnitřním trhu poskytováno přeshraničním způsobem, je důležité, aby právní prostředí EU zvyšovalo jejich konkurenceschopnost, což následně zajistí konkurenční výhodu pro celé hospodářství EU.

Zjednodušování bude založeno na hloubkové analýze dopadů na všechny zúčastněné subjekty, včetně obchodu a průmyslu, přičemž budou zároveň zohledněny cíle, které sledují právní předpisy. V tomto sdělení jsou určena prioritní odvětví zpracovatelského průmyslu. |

3. Přístup Komise ke zjednodušování

Komise hodlá používat pro zjednodušení následující metody.

a. Zrušení

Mnoho právních aktů přijatých od roku 1957 se stalo bezpředmětnými nebo zastaralými v důsledku technického nebo technologického pokroku, vývoje politik, které Evropská unie uskutečňuje, v důsledku změn používání obecných pravidel Smlouvy nebo vývoje mezinárodních předpisů nebo norem. Tyto zastaralé akty byly v mnoha případech již formálně zrušeny. Existují však platné akty, které nemají žádný nebo mají jen omezený praktický dopad. Některá ustanovení těchto aktů zakládají povinnosti, zejména správního charakteru, jak pro úřady, tak pro společnosti. Komise bude pokračovat ve svém úsilí zajistit zrušení těchto právních aktů, které jsou bezpředmětné nebo zastaralé[16].

Pro dosažení požadovaného praktického účinku je však důležité, aby na zrušení nástrojů Společenství navazovalo zrušení odpovídajících vnitrostátních prováděcích předpisů. Je nutno zajistit, aby výhody jednoduššího právního prostředí Společenství nebyly znehodnoceny novými vnitrostátními předpisy a novými technickými překážkami. V tomto ohledu Komise považuje svůj návrh na zrušení směrnice o hotovém balení zboží[17] za zkoušku politické ochoty společných zákonodárců začít se zabývat otázkou zjednodušování.

Byla zvažována možnost zahrnutí „ ustanovení o skončení platnosti “ do návrhů právních předpisů předkládaných Komisí, aby se zabránilo zastarávání a aby byli zákonodárci obecněji nuceni pravidelně kontrolovat význam, účinnost a přiměřenost platných předpisů. Ačkoli Komise tuto možnost nevylučuje, domnívá se, že ustanovení o přezkumu splní podobný účel a přitom představuje menší riziko právních mezer.

Aby nedocházelo k zastarávání, hodlá Komise v budoucnu do všech svých legislativních návrhů zahrnovat ustanovení o přezkumu nebo, pokud nehrozí nepříznivý účinek na právní kontinuitu, ustanovení o skončení platnosti. |

b. Kodifikace [18]

Kodifikace značně přispívá ke snížení objemu právních předpisů Společenství a zároveň vede ke vzniku srozumitelnějších předpisů s větší právní jistotou, což usnadňuje jejich průhlednost a prosazování. Komise bude pokračovat ve svém kodifikačním programu[19] s cílem dokončit kodifikaci acquis do roku 2007. Překlady a následná konsolidace[20] právních aktů ve všech 20 úředních jazycích povede k významnému nárůstu kodifikovaných předpisů, které budou přijímány od konce roku 2005.

c. Přepracování[21]

Přepracování je účinným způsobem zjednodušení, jelikož současně pozměňuje a kodifikuje dotyčné právní akty.

V návaznosti na interinstitucionální dohodu[22] hodlá Komise používat tento způsob, jelikož jej považuje za vhodný pro navrhování změn stávajících právních aktů. Bude upřednostňováno slučování právních aktů, aby se maximalizovaly součinnosti, minimalizovalo překrývání a nadbytečné předpisy a aby se zvýšila srozumitelnost a soudržnost pravidel Společenství. S ohledem na povahu tohoto účinného, avšak složitého nástroje by se přechod k tomuto způsobu měl stanovit zejména v případech podstatných změn, kde tento způsob jasně přispívá ke srozumitelnosti, účinnosti a zjednodušení právních předpisů Společenství.

Odvětví odpadů je řízeno 18 směrnicemi a 6 nařízeními a pro označování potravin platí 22 aktů Společenství. Přepracování těchto předpisů poskytne hospodářským subjektům jasnější a modernější právní rámec. |

d. Změna regulačního přístupu

Přezkoumání přístupu ustanovení, která existovala desítky let, je také zapotřebí ke stanovení lepšího právního prostředí. Změnu v kterékoli politické oblasti musí doprovázet a podporovat politická shoda.

Společná regulace a základní požadavky

Společná regulace může být v některých případech hospodárnější a vhodnější k řešení určitých politických cílů než tradiční legislativní nástroje. Uznávaným nástrojem „společné regulace“ je například normalizace prováděná nezávislými subjekty. Komise tento nástroj aktivně podporuje jako alternativu nebo doplněk právních předpisů[23].

Zatímco zkušenosti v minulosti vedly ke smíšeným výsledkům, interinstitucionální dohoda o lepší tvorbě právních předpisů nyní poskytuje stabilní rámec pro alternativní způsoby regulace, které by měly posílit jejich důvěryhodnost a spolehlivost a nakonec usnadnit jejich použití.

U mnoha průmyslových a spotřebních výrobků označení CE potvrzuje, že je výrobek osvědčen a že může být uváděn na trh ve Společenství. Odpovídající přístup Společenství k technické harmonizaci omezuje obsah právních předpisů Společenství na základní požadavky s odkazem na harmonizované evropské normy, pokud jde o detailní technické specifikace, a s poskytnutím jednoduchých a snadných postupů pro posuzování shody. V průběhu posledních dvaceti let vedla tato politika k významnému snížení zásahů (vnitrostátních i evropských) veřejnoprávních orgánů před uvedením výrobků na trh a k většímu spoléhání na síly trhu při zajišťování, aby na trh přicházely pouze bezpečné výrobky.

Tento regulační přístup je Komisí v současné době revidován. Posilování tohoto přístupu by mělo vést k jeho rozšíření do co nejvíce odvětví, a dokonce i mimo technickou harmonizaci průmyslových výrobků, např. do odvětví služeb. To, čeho bylo dosaženo v oblastech citlivých z hlediska bezpečnosti, jako jsou lékařské přístroje nebo strojní zařízení, by nepochybně mohlo být rozšířeno – nebo dále rozvíjeno – v dalších oblastech, jako je kosmetika, emise hluku ze strojů nebo zdraví a bezpečnost při práci.

V dalších odvětvích by právní předpisy EU mohly v základních zněních obsahovat méně podrobná ustanovení, a tedy být pružnější, pokud by byla na základě rámcových právních předpisů uznána pravomoc Komise schvalovat prováděcí opatření prostřednictvím rychlejších postupů. V dubnu 2004 Komise pozměnila návrh změny pravidel souvisejících s prováděcími pravomocemi Komise[24].

Komise bude prosazovat jednodušší způsob vytváření právních předpisů a posílí svou podporu normalizace, jež se osvědčila v souvislosti s volným pohybem zboží. Díky vypracování evropských norem pro technické specifikace dřeva bude například možné zrušit stávající směrnici. Dalším příkladem jsou normy pro správné laboratorní postupy, díky kterým lze provádět požadavky směrnic týkajících se kosmetických prostředků bez dalších legislativních iniciativ.

Od směrnic k nařízením

Jak objasnila Komise ve svém sdělení o „zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst“, musí být volba příslušného právního přístupu založena na důkladné analýze. Nahrazení směrnic nařízeními může za určitých okolností vést ke zjednodušení, jelikož nařízení umožňují okamžité použití, zaručují, že všichni účastníci podléhají ve stejné době stejným pravidlům, a zaměřují pozornost na konkrétní prosazování pravidel EU. Tento přínos zjednodušování byl všeobecně uznáván při konzultacích, což podporuje názor, že by zjednodušování zabránilo rozdílnému uplatňování na vnitrostátní úrovni.

V souladu s ustanoveními Smlouvy a s přihlédnutím k protokolu ke Smlouvě o subsidiaritě a proporcionalitě Komise hodlá dále v jednotlivých případech využívat potenciál zjednodušení nahrazováním směrnic nařízeními. |

e. Posílení využívání informačních technologií

Značný potenciál informačních technologií může být lépe využit. Bezpečná integrovaná elektronická veřejná správa (e-government) může napomoci ke snížení správní zátěže zrychlením postupů, snížením objemů zasílaných papírových dokumentů, zajištěním jednotnější použitelnosti právních předpisů a snížením rizika chyb.

Zjednodušením se bude zvláště zabývat akční plán Komise týkající se elektronické státní správy (e-government), který má být zahájen v roce 2006 v rámci iniciativy i2010[25] a který je zaměřen na bezprostřední zkušenosti a správné postupy, které vedou k hmatatelným přínosům, pokud jde o účinnost a spokojenost uživatelů.

Komise zajistí, aby právní a pracovní rámec EU mohl podporovat zjednodušené postupy bez využití papírových dokumentů.

Pokud to bude zapotřebí, Komise navrhne změny právních předpisů, jejichž cílem bude změnit postupy, aby bylo možné používat moderní nástroje a techniku. Při přípravných pracích bylo dosaženo značného pokroku v modernizaci celního kodexu a v návrzích v oblasti zdanění, které jsou již v legislativním procesu. Statistické povinnosti podniků by také bylo možno zjednodušit tím, že se bude více spoléhat na nástroje IT.

Komise posílí své iniciativy v oblasti elektronické státní správy (e-government) zahájením akčního plánu týkajícího se elektronické státní správy v roce 2006. V případě potřeby budou pravidla Společenství upravena tak, aby byl v co největší míře využit potenciál moderních informačních technologií. |

4. podpora poskytovaná orgány EU a členskými zeměmi

Komise může společný cíl – podporu lepšího regulačního prostředí pro evropské podniky a občany v zájmu posílení konkurenceschopnost Evropy – uskutečnit pouze tehdy, budou-li orgány ES tuto strategii bezvýhradně podporovat a přijmou-li plně odpovědnost za svůj podíl na tomto úsilí. To znamená, že jde nejen o vytvoření společné metody, ale také o zaujetí společného postoje:

- Komise bude uplatňovat své právo podávat návrhy k tvorbě návrhů na zjednodušení. V souladu se zlepšením právní úpravy to bude zahrnovat provádění důkladných hodnocení ex post, včetně rozsáhlých konzultací se zúčastněnými subjekty a pečlivého posuzování různých možností, aby se prokázal přínos navrhovaných opatření ve vztahu k růstu a pracovním příležitostem. Aby bylo zajištěno, že jsou její priority zjednodušení prováděny včas ve všech oblastech, Komise stanoví příslušná vnitřní opatření pro sledování pokroku a pro podávání zpráv kolegiu.

- Vzhledem k tomu, že úlohou společného zákonodárce je přijímat návrhy na zjednodušení předložené Komisí, je nezbytné, aby interinstitucionální dohoda z roku 2003 o zlepšení tvorby právních předpisů byla plně provedena a aby byly v tomto rámci využity všechny prostředky na podporu zjednodušování právních předpisů EU. V této souvislosti se Komise odvolává na závazek Evropského parlamentu a Rady zlepšit pracovní postupy pro zjednodušování[26]. Potřeba vytvořit společný přístup k posuzování dopadů byla také těmito třemi orgány uznána a Komise doufá, že k dohodě dojde do konce tohoto roku.

- Navíc lze právní prostředí pro společnosti v EU zlepšit pouze tehdy, budou-li na iniciativy přijaté na úrovni EU navazovat stejně ambiciózní programy v členských státech. Navzdory obecně rozšířenému názoru se právní prostředí pro společnosti skládá převážně z vnitrostátních předpisů. Technické požadavky, povinnosti týkající se označování, schvalovací postupy a ostatní administrativní požadavky k právním předpisům Společenství ve skutečnosti doplňují vnitrostátní regulační orgány. Komise bude i nadále řešit lepší právní úpravu na základě otevřeného způsobu koordinace zřízeného pro sledování pokroku v dosahování lisabonských cílů. Komise bude také podporovat zjednodušování v souvislosti s tím, jak kontroluje, zda se vnitrostátní opatření shodují s právními předpisy Společenství.

5. ZÁVĚRY

Počínaje pracovním programem založeným na informacích od členských států a zúčastněných subjektů stanoví Komise své priority pro zjednodušování v návaznosti na:

- komplexní analýzu vybraných odvětví týkající se dopadů právních předpisů, včetně ekonomických, environmentálních a sociálních hledisek,

- způsob zjednodušování, který vychází z technik, jako jsou zrušení, kodifikace, přepracování a změna způsobů provádění,

- způsob vytváření právních předpisů, který jasně upřednostňuje základní požadavky místo technických specifikací, větší využívání společné regulace, podporu a větší využívání informačních technologií,

- větší využívání nařízení místo směrnic, jakož i ustanovení o přezkumu, je-li v jednotlivých případech vhodné.

Pro zajištění včasného provedení priorit zjednodušování, Komise zjednoduší své vnitřní pracovní postupy tak, aby bylo zajištěno komplexní monitorování a sledování procesu zjednodušování na správní i na politické úrovni. Navíc bude Komise i nadále pravidelně konzultovat se zúčastněnými subjekty o tom, jak by měl být v nadcházejících letech program zjednodušování dále rozvíjen.

Jelikož je zapotřebí, aby se na závazku zjednodušovat podílely orgány EU, vyzývá Komise Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů, aby zareagovaly na toto sdělení.

PŘÍLOHA 1

Zjištění z procesu konzultací

Členské státy a hlavní sdružení podnikatelů zaslaly podrobné příspěvky, které většinou obsahují popis potíží, na které narážejí, a návrhy, jak tyto potíže řešit. Nejčastěji zmiňovanou oblastí politiky byla ochrana životní prostředí, za níž následovaly zemědělství a bezpečnost potravin, právo společností, doprava a spotřebitelská politika.

Předběžná analýza probíhající internetové konzultace ukazuje, že se značná část reakcí veřejnosti týká spíše byrokracie v oblasti vnitrostátních nebo místních předpisů než právních předpisů EU. Nejčastěji zmiňované problémy se týkají předpisů souvisejících se zdaněním a otázek zaměstnanosti, ve kterých hlavní úlohu hrají vnitrostátní právní předpisy.

Potřeby zjednodušení, které vyplynuly z konzultací s členskými státy a zúčastněnými subjekty, spadají do pěti rozsáhlých kategorií:

- vyjasnění a zlepšení srozumitelnosti právních předpisů: mnoho problémů souvisí s nejasnými nebo neúplnými pojmy, definicemi nebo ustanoveními. Nejednoznačnosti vytvářejí právní nejistotu a rozpory, když jsou směrnice EU prováděny do vnitrostátních právních předpisů, což může dále vést k narušení hospodářské soutěže a fragmentaci vnitřního trhu. Pokud jde o tuto záležitost, některé příspěvky zdůrazňovaly, že větší používání nařízení namísto směrnic by snížilo chybné nebo odlišné provádění na vnitrostátní úrovni. Mnoho příspěvků také zdůrazňovalo význam pokračující konsolidace a kodifikace právních předpisů Společenství pro zlepšení jejich přístupnosti a srozumitelnosti;

- aktualizace a modernizace regulačního rámce: zúčastněné subjekty označily řadu právních textů obsahujících definice nebo postupy, které již nejsou v souladu s aktuální situací v oblasti techniky, hospodářství a příslušného odvětví, jakož i procedury, které se zdají být zbytečně obtížné nebo pomalé. Zúčastněné subjekty také předložily příklady právních aktů, které téměř ztratily své opodstatnění v důsledku vývoje jiných částí acquis , v důsledku změn Smlouvy nebo v důsledku vývoje mezinárodních předpisů. Konečně byl zmíněn názor, že některé právní předpisy nesplňují své cíle, a byly vytvořeny návrhy, jak tento přístup změnit;

- snížení správních výdajů[27]: mnoho příspěvků obsahovalo problém nepružných, zbytečně složitých a příliš byrokratických postupů, které omezují zejména MSP z důvodu nedostatku lidských zdrojů v těchto podnicích. Mnoho komentářů od podniků i od veřejné správy bylo zaznamenáno například v souvislosti s frekvencí a s duplicitním charakterem podávání zpráv nebo statistických povinností a s mírou podrobnosti, která je zapotřebí pro plnění těchto povinností;

- posílení soudržnosti acquis : byla obdržena řada komentářů týkajících se překrývání, nedostatečné koordinace nebo údajných nesrovnalostí mezi právními předpisy EU. V tomto ohledu některé zúčastněné subjekty uvedly konkrétní příklady případů, v nichž podle jejich názoru není zajištěna soudržnost mezi nástroji v rámci stejné odvětvové politiky nebo napříč těmito odvětvími;

- zlepšení proporcionality acquis : několik respondentů se domnívalo, že určitá ustanovení jsou příliš normativní, nepřiměřená a příliš nákladná ve vztahu k cílům, jichž má být dosaženo. Tento problém pravděpodobně vyvolává největší obavy a současně je nejobtížnější jej vyřešit, protože ovlivňuje podstatu právních aktů, které jsou výsledkem legislativního procesu, během něhož různé problémy zvažoval zákonodárný orgán. Tento typ hodnocení může být prováděn pouze v určitých případech, přičemž je nutno zvážit všechny legitimní zájmy soukromého sektoru i veřejné zájmy.

PŘÍLOHA 2

Klouzavý program pro zjednodušení

Tento klouzavý program se zabývá právními předpisy v příslušném odvětví a horizontálními právními předpisy, jejichž zjednodušení by na základě zjištění mohlo vést ke zlepšení konkurenceschopnosti průmyslu. Program byl zřízen po konzultacích s členskými státy a zúčastněnými subjekty.

Následující seznam obsahuje nejen priority odvětví stanovené Komisí (odpady, automobilový průmysl a stavebnictví) v jejím sdělení o zlepšení právní úpravy, ale také výsledky rozsáhlé konzultace členských států a zúčastněných subjektů.

Byla do něj zahrnuta odvětví zemědělství a potravin, výrobní odvětví, jako je kosmetika, farmacie nebo odvětví tlakových zařízení a také odvětví služeb. Kromě toho program zahrnuje oblasti právní úpravy s dopadem na více odvětví jako právo obchodních společností, duševní vlastnictví, zdanění, cla a statistiky.

(*) = činnost určená Radou v jejím seznamu priorit přijatém dne 25. listopadu 2004

Podnikatelské odvětví | Oblast politiky | Nástroj | Činnost |

2005 |

Všechna odvětví | Statistika podnikání | Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 58/97 ze dne 20. prosince 1996 o strukturální statistice podnikání | * | Přepracování |

Volný pohyb pracovníků | Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství | Přezkum: nové prováděcí nařízení nahrazující nařízení (EHS) č. 574/72 usnadní postupy pro občany EU i pro orgány členských států |

Zdraví a bezpečnost | Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a 19 dalších směrnic v oblasti zdraví a bezpečnosti, které mají být přezkoumány s ohledem na požadavky kladené na členské státy ohledně podávání zpráv | Přezkum regulačního přístupu prostřednictvím harmonizace periodicity podávání zpráv a popřípadě nahrazení několika zpráv jedinou zprávou zahrnující všechna hlediska (probíhají konzultace se sociálními partnery) |

Zemědělství a potravinářský průmysl | Ekologické zemědělství | Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin | Přepracovat tak, aby byly definovány základní zásady pro ekologické zemědělství, minimalizováno množství podrobností stanovené na úrovni EU, zajištěno správné fungování trhu a vytvořen trvalý systém pro dovozy |

Zdraví rostlin | Směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh Směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh Směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh Směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh Směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnatých a přadných rostlin na trh | Přepracovat s cílem zjednodušit předpisy pro přechodné povolování uvádění na trh u semen, která nesplňují požadavky z hlediska minimální klíčivosti. Rychlejší reakce na přechodné nedostatky v dodávkách semen: jasná pravidla, která mají dodržovat členské státy, namísto ad hoc odchylek přijímaných prostřednictvím postupu projednávání ve výborech. |

Politika jakosti | Nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin | Přezkum za účelem zvýšení účinnosti registrace zjednodušením postupů, zlepšením soudržnosti a objasněním rolí jednotlivých subjektů |

Nařízení Rady (EHS) č. 2082/92 ze dne 14. července 1992 o osvědčeních o zvláštní povaze zemědělských produktů a potravin | Přepracovat v zájmu zjednodušení postupů a zlepšení postupu registrace |

Radiační ochrana | Nařízení Komise (ES) č. 1661/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu | Přepracování, zejména odstranění přílohy 3 tohoto nařízení (seznam celních úřadů, na kterých lze pro produkty uvedené v příloze 1 podávat prohlášení o propuštění do volného oběhu) |

Cukr | Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru | Přezkum společné organizace trhu s cukrem, aby byly respektovány mezinárodní závazky a zvýšila se konkurenceschopnost odvětví, aby bylo zavedeno přechodné financování restrukturalizace tohoto odvětví a aby byla pomoc pěstitelům cukrové řepy začleněna do režimu jednotných plateb |

Zpracovatelský průmysl | Farmaceutický průmysl | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky | Nové nařízení na podporu malých a středních podniků v rámci centralizovaného postupu, který poskytuje malým a středním podnikům jediné místo pro snížení a odklad poplatků. |

Finanční služby | Přeshraniční převody | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/5/ES ze dne 27. ledna 1997 o přeshraničních převodech | Přepracování (nový návrh směrnice zruší současnou směrnici a tři doporučení) |

Dopravní služby | Letecká doprava | Nařízení Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů Nařízení Rady (EHS) č. 3089/93 ze dne 29. října 1993, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů Nařízení Rady (ES) č. 323/1999 ze dne 8. února 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2299/89 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů | Zrušení tří nařízení, jelikož riziko zneužití dominantního postavení na trhu, jež původně vedlo ke vzniku nařízení, již neexistuje. Zrušení těchto právních předpisů v současných podmínkách větší hospodářské soutěže napomůže zvýšení účinnosti trhu. |

Námořní doprava | Směrnice Rady 95/21/ES o uplatňování mezinárodních norem pro bezpečnost lodí, zabránění znečištění a životní a pracovní podmínky na lodích, které využívají přístavy Společenství a plují ve výsostných vodách členských států (státní přístavní inspekce) | Přepracování základní směrnice a pěti pozměňujících směrnic s cílem vytvořit nový informační systém IT a odpovídajícím způsobem změnit požadavky pro podávání zpráv |

Směrnice 94/57/ES, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi (stát vlajky / klasifikační společnosti) | Přepracování základní směrnice a 3 pozměňujících směrnic v zájmu posílení srozumitelnosti a zvýšení účinnosti provádění. |

2006 |

Všechna odvětví | Právo společností | První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností. Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o rozdělení akciových společností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o přeshraničních fúzích společností s ručením omezeným [Desátá směrnice o právu společností – čeká na formální přijetí] Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu. Dvanáctá Směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/58/ES ze dne 15. července 2003, kterou se mění Směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností | Kodifikace nebo přepracování (závisí na zohlednění výsledků přezkumu, jehož součástí je konzultace se zúčastněnými subjekty) |

Autorská práva | Směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů Směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých předpisů týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při družicovém vysílání a kabelovém přenosu Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti | Přepracování za účelem zvýšení soudržnosti a funkčnosti právního rámce a jejího přizpůsobení novým digitálním problémům. |

Celní kodex | Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství Nařízení Rady (EHS) č. 918/83 ze dne 28. března 1983 o systému Společenství pro osvobození od cla Nařízení Rady (ES) č. 82/2001 ze dne 5. prosince 2000 o definici pojmu "původní produkty" a metodách správní spolupráce při obchodování mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou Nařízení Rady (EHS) č. 3925/91 ze dne 19. prosince 1991 o vyloučení kontroly a formalit u příručních a zapsaných zavazadel osob uskutečňujících lety a námořní cesty uvnitř Společenství Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001 o postupech usnadňujících vydávání průvodních osvědčení EUR.1, vystavování prohlášení na fakturách a tiskopisů EUR.2 a vydávání některých oprávnění schváleného vývozce podle předpisů upravujících preferenční obchod mezi Evropským společenstvím a některými zeměmi a o zrušení nařízení (EHS) č. 3351/83 | Přepracování a modernizace celního kodexu prostřednictvím nového nařízení. V kontextu s Iniciativou elektronických celnic bude modernizovaný celní kodex vytvářet právní základ pro výměnu elektronických údajů mezi všemi zúčastněnými subjekty zapojenými do celních operací (obchodníci, celní správy členských států, pohraniční orgány jako policie nebo veterinární orgány) Mezinárodní obchod bude podporován zredukovanými a zjednodušenými celními postupy a předpisy, automatizovanými a propojenými celními systémy a těsnou spoluprací všech orgánů a agentur zapojených do pohybu zboží přes hranice Společenství. |

Celní předpisy | Pravidla původu (založena na celním kodexu Společenství) | Přepracování za účelem zjednodušení pravidel původu |

Životní prostředí (odpady) | Směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech Směrnice Rady 91/156/EHS ze dne 18. března 1991, kterou se mění směrnice 75/442/EHS o odpadech Směrnice Rady 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech | * | Přepracování bude provedeno v rámci tematické strategie o předcházení vzniku odpadů a jejich materiálového využití |

Směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji | * | Zrušení bude provedeno v rámci tematické strategie o předcházení vzniku odpadů a jejich materiálového využití |

Zdraví a bezpečnost | Směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) (89/655/EHS) Směrnice Rady 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995, kterou se mění směrnice 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/45/ES ze dne 27. června 2001, kterou se mění směrnice Rady 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) | Kodifikace |

Směrnice Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS) Směrnice Rady 91/382/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se mění směrnice 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu článku 8 směrnice 80/1107/EHS) Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES ze dne 27. března 2003, kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci | Kodifikace |

Průmyslové vlastnictví | Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství Nařízení 3288/94, nařízení 1653/2003, nařízení 807/2003, nařízení 1992/2003 a nařízení 422/2004 | Kodifikace |

Platební neschopnost | Směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 80/987/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele | Kodifikace |

Zadávání veřejných zakázek | Směrnice Rady 71/304/EHS ze dne 26. července 1971 o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček | Zrušení (v závislosti na výsledku probíhajícího přezkumu) |

Směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13. září 2001, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 93/36/EHS, přílohy IV, V a VI směrnice Rady 93/37/EHS, přílohy III a IV směrnice Rady 92/50/EHS ve znění směrnice 97/52/ES a přílohy XII až XV, XVII a XVIII směrnice Rady 93/38/EHS ve znění směrnice 98/4/ES (směrnice o použití jednotných formulářů při zveřejňování vyhlášení veřejné zakázky) | Přepracování a nahrazení nařízením. |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) | Aktualizace a modernizace CPV, transformace na nástroj plně elektronického postupu zadávání zakázek. |

Směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací | Probíhající přezkum, který pravděpodobně vyústí ve zjednodušení |

Regulovaná povolání | Směrnice Rady 74/556/EHS ze dne 4. června 1974, kterou se stanoví pravidla pro přechodná opatření v oblasti obchodu s toxickými látkami a jejich distribuce a v oblasti činností zahrnujících odborné používání takových látek, včetně zprostředkovatelských činností Směrnice Rady 74/557/EHS ze dne 4. června 1974 o dosažení svobody usazování a volného pohybu služeb pro samostatně výdělečné činnosti a zprostředkovatelské činnosti v obchodě s toxickými látkami a jejich distribuci | Zrušení (v závislosti na výsledku probíhajícího přezkumu) |

Státní podpora | Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání Nařízení Komise (ES) č. 363/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj Nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti Oprava k nařízení Komise (ES) č. 2204/2002 ze dne 12. prosince 2002 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory zaměstnanosti (Úř. věst. L 337, 13.12.2002) | Nařízení Komise o použití článku 87 a 88 Smlouvy na regionální podporu, malé a střední podniky, výzkum a vývoj, podpora v oblasti životního prostředí, zaměstnanost, odborné vzdělávání. Přepracování a konsolidace 4 stávajících nástrojů (ve znění pozdějších předpisů) na jeden obecný nástroj blokových výjimek a začlenění dvou nových aspektů (regionální podpora a podpora v oblasti životního prostředí), díky čemuž nebude potřeba mít další dva nové nástroje. Bloková výjimka má podobu nařízení Komise a je procedurálním opatřením k vynětí z předchozího oznámení podle čl. 87 odst. 1 určitých typů podpory, které jsou v souladu s ustanoveními čl. 87 odst. 3. |

Daňový systém | Směrnice Rady 69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů | Přepracování za účelem zjednodušení a modernizace stávajícího právního rámce Společenství v oblasti nepřímých daních z kapitálových vkladů a umožnění snížení daní z kapitálu. |

Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu - společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně | Přezkum: 1) pokud jde o ustanovení o DPH vztahující se k finančním službám, včetně pojištění: modernizace stávajících zastaralých předpisů, které omezují efektivitu sektoru finančních služeb v EU (banky, finanční skupiny). 2) pokud jde o zacházení orgánů veřejné správy s DPH a o osvobození určitých činností ve veřejném zájmu: přezkoumání účelnosti u zajišťování harmoničtějšího a neutrálního systému DPH a u vytvoření rovných podmínek mezi veřejnými a soukromými subjekty v rámci EU. |

Směrnice 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani | Přepracování za účelem zjednodušení a modernizace požadavků a automatizace postupů |

Statistiky obchodu | Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku („Kombinovaná nomenklatura“) | Zjednodušení za účelem snížení počtu podpoložek tím, že se přehodnotí potřeby podrobných statistických informací s úmyslem zjednodušit statistická hlášení podávaná hospodářskými subjekty |

Zemědělství a potravinářský průmysl | Společné organizace trhu | Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy Nařízení Rady (ES) č. 1785/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s rýží Nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami Nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 ze dne 19. prosince 2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem Nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru Nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem Nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky Nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny Nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou Nařízení Rady (ES) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány Nařízení Rady (ES) č. 2075/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem Nařízení Rady (ES) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem Nařízení Rady (ES) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci Nařízení Rady (ES) č. 2759/75 ze dne 29. října 1995 o společné organizaci trhu s vepřovým masem Nařízení Rady (ES) č. 2358/71 ze dne 26. října 1971 o společné organizaci trhu s osivem Nařízení Rady (ES) č. 1696/71 ze dne 26. července 1971 o společné organizaci trhu s chmelem Nařízení Rady (EHS) č. 827/68 ze dne 28. června 1968 o společné organizaci trhu s některými produkty uvedenými v příloze II Smlouvy Nařízení Rady (EHS) č. 234/68 ze dne 27. února 1968 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty Nařízení Rady (ES) č. 865/2004 ze dne 29. dubna 2004 o společné organizaci trhu s olivovým olejem a stolními olivami a o změně nařízení (EHS) č. 827/68 | Zahájení postupu postupného přepracovávání stávajících 21 společných organizací trhu v jednotlivých odvětvích a kodifikace do jednoho jediného horizontálního nástroje společné organizace trhu. |

Obchodní normy pro vejce | Nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce | Přepracování s cílem usnadnit použití obchodních norem pro vejce ve prospěch spotřebitelů, výrobců, obchodníků a veřejné správy |

Energetické plodiny | Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 | Přezkum ustanovení pro režim podpor (článek 90) |

Potraviny | Směrnice Rady 89/107/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravinářských přídatných látek povolených pro použití v potravinách určených k lidské spotřebě, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/35/ES ze dne 30. června 1994 o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/36/ES ze dne 30. června 1994 o barvivech pro použití v potravinách, směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla | Přepracování do jednoho jediného aktu stávajících právních předpisů týkajících se potravinářských přídatných látek a aktualizace hodnotících a registračních postupů (EFSA, postup projednávání ve výborech). Nahrazení směrnice jediným nařízením: Efektivnější a hodnotící a schvalovací postupy urychlí rozhodovací proces a umožní výrobcům a spotřebitelům, aby dříve využívaly nových přídatných látek. Schvalování přídatných látek je v současnosti obsaženo ve 3 rozdílných směrnicích (barviva, sladidla a ostatní přídatné látky), z nichž některé již byly několikrát pozměněny. Spojením těchto schvalování a ustavení stávající rámcové směrnice do jednoho nařízení umožní, že právní předpisy v oblasti přídatných látek zůstanou stručné a zároveň jednodušší pro všechny zúčastněné subjekty. Hodnotící a schvalovací postup byl vypracován společně s postupem pro látky určené k aromatizaci potravin. |

Směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2232/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví postup Společenství pro látky určené k aromatizaci používané nebo určené k použití v potravinách nebo na jejich povrchu | Přepracování s cílem zmodernizovat a přizpůsobit stávající právní předpisy týkající se látek určených k aromatizaci technologickému a vědeckému vývoji a vytvořit jasné hodnotící a schvalovací postupy (EFSA, postup projednávání ve výborech). Nový rámec umožní evropskému hospodářskému odvětví, aby účinněji rozvinul nové látky určené k aromatizaci a nová použití. Ujasní to, v jakém případě je třeba látky určené k aromatizaci hodnotit a v jakém ne a za jakých okolností lze nazvat látku určenou k aromatizaci za přírodní. Objasnění schvalovacího postupu. Nahrazení nařízením. |

Ovoce a zelenina (čerstvé a zpracované) | Nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny Nařízení (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů | Přezkum za účelem zvýšení konkurenceschopnosti hospodářského odvětví zpracování ovoce a zeleniny, zlepšit nástroje řízení trhu, omezit narušení obchodu a vypustit zastaralé právní akty |

Přípravky na ochranu rostlin | Směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh | * | Přepracování a nahrazení směrnice nařízením. Cílem přezkumu je další harmonizace schvalovacího postupu pro přípravky na ochranu rostlin, definování poslání EFSA pro hodnocení aktivních látek a přezkum pravidel pro ochranu údajů s cílem udržet rovnováhu mezi zájmy výzkumu a výrobci generik. Efektivnější hodnotící a schvalovací postupy zabrání duplicitní práci, urychlí rozhodovací proces a zajistí harmonizovanější dostupnost přípravků na ochranu rostlin v rámci Společenství. Nové nařízení také zajistí, že odejmutí schválení a vypršení doby odkladu nebude zasahovat do normální doby použitelnosti přípravku na ochranu rostlin. Směrnice byla v současnosti pozměněna více než 50 krát. Záměrem je spojit všechny změny do omezeného počtu prováděcích nařízení nebo příloh |

Bramborový škrob | Nařízení Rady (ES) č. 1868/94 ze dne 27. července 1994, kterým se stanoví režim kvót pro výrobu bramborového škrobu | Nové nařízení nahradí stávající režim pro bramborový škrob; platný od hospodářského roku 2007-8. |

Pravidla pro státní podporu | Nařízení Komise (ES) č. 1/2004 ze dne 23. prosince 2003 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podporu malým a středním podnikům působícím v produkci, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh Pokyny Společenství pro státní podporu v zemědělském odvětví (Úř. věst. C 28, 1.2.2000) Pokyny Společenství týkajících se státní podpory na reklamu produktů uvedených v příloze I Smlouvy o ES a některých produktů neuvedených v příloze I (Úř. věst. C 252, 12.9.2001) Pokyny Společenství týkající se státní podpory na testy TSE, uhynulá zvířata a odpady z jatek (Úř. věst. C 324, 24.12.2002). Nařízení Komise (ES) č. 1860/2004 ze dne 6. října 2004 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis v zemědělském odvětví a v odvětví rybolovu Sdělení Komise o státní podpoře: zvýhodněné krátkodobé úvěry v zemědělství (crédits de gestion) (Úř. věst. C 44, 16.2.1996) Sdělení Komise pozměňující rámec Společenství pro státní pomoci v oblasti výzkumu a vývoje (pouze část zemědělství) (Úř. věst. C 48, 13.2.1998) | Přepracování - sedm platných textů týkajících se státní podpory bude zredukováno na tři: nařízení o výjimkách, jedna sada pokynů a nařízení de minimis |

Víno | Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem | Přepracování za účelem zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti odvětví, lepšího sledování a řízení trhu s vínem a zlepšení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou v oblasti jakosti i množství. |

Radiační ochrana | Nařízení Rady (EURATOM) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace - Nařízení Rady 2218/89 ze dne 18. července 1989, kterým se mění nařízení Rady 3954/87/EURATOM - Nařízení Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace - Nařízení Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace | Kodifikace |

Nařízení Rady (EHS) č. 737/90 ze dne 22. března 1990 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu Nařízení Rady 616/2000 ze dne 20. března 2000, kterým se mění nařízení 737/90 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu | Kodifikace |

Zpracovatelský průmysl | Farmaceutický průmysl | Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu | Přepracování za účelem: - snížení počtu seznamů látek, – zvýšení transparentnosti postupu posouzení shody – zajištění souladu s mezinárodními obchodními normami To poskytne podněty k zajištění dostupnosti veterinárních léčivých přípravků pro zvířata určená k produkci potravin a zajistí soudržnost se současným přezkumem právních předpisů týkajících se kontroly reziduí v potravinách živočišného původu. |

Dřevo | Směrnice Rady č. 68/89/EHS ze dne 23. ledna 1968 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se třídění surového dříví | Zrušení |

Finanční služby | Pojištění | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině První směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu Směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu Směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS) o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu, a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty Směrnice Rady 87/343/EHS ze dne 22. června 1987, kterou se mění první směrnice 73/239/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu ve vztahu k pojištění úvěru a pojištění záruky (kauce) Směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany Druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb a kterou se mění směrnice 73/239/EHS Směrnice Rady 90/618/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 73/239/EHS a směrnice 88/357/EHS o koordinaci právních a správních předpisů členských států týkajících se přímého pojištění jiného než životního, zejména ve vztahu k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/12/ES ze dne 5. března 2002, kterou se mění směrnice Rady 79/267/EHS, pokud jde o požadavky na míru solventnosti pro životní pojišťovny Směrnice Rady 73/240/EHS ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního Směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství | V souvislosti s projektem Solventnost II, přepracování příslušných směrnic o pojištění do jediného nástroje. |

Pojištění motorových vozidel | Směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění ve znění Směrnice Rady 72/430/EHS ze dne 19. prosince 1972, kterou se mění směrnice Rady 72/166/EHS ze dne 24. dubna 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontroly povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění Druhá směrnice Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel Třetí směrnice Rady 90/232/EHS ze dne 14. května 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES ze dne 16. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a o změně směrnic Rady 73/239/EHS a 88/357/EHS (Čtvrtá směrnice o pojištění motorových vozidel) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/14/ES ze dne 11. května 2005, kterou se mění Směrnice Rady 72/166/EHS, 84/5/EHS, 88/357/EHS a 90/232/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/26/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel | Přepracování do jediné směrnice (nahrazující šest směrnic) |

Cenné papíry | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry | Směrnice bude hodnocena ex-post. Hodnotící zpráva bude přijata Komisí na konci roku 2005 nebo začátku roku 2006 |

A. Stěžejní položky práva Společenství výhradně věnované SKIPCP/investičním fondům, které projdou kodifikací: Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) Směrnice Rady 88/220/EHS ze dne 22. března 1988, kterou se mění směrnice 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) ve vztahu k investičním metodám některých SKIPCP Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na regulaci správcovských společností a zjednodušené prospekty Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice SKIPCP B. Změny zavedené dalšími právními předpisy týkajícími se mezioborových produktů/služeb , které budou rovněž začleněny do kodifikovaného znění. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES ze dne 29. června 1995, kterou se mění směrnice 77/780/EHS a 89/646/EHS o úvěrových institucích, směrnice 73/239/EHS a 92/49/EHS o jiném než životním pojištění, směrnice 79/267/EHS a 92/96/EHS o životním pojištění, směrnice 93/22/EHS o investičních podnicích a směrnice 85/611/EHS o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby | Kodifikace do jedné směrnice v acquis SKIPCP zahrnující: 4 stěžejní položky práva Společenství výhradně věnované SKIPCP/investičním fondům a 3 další právní předpisy týkající se mezioborových produktů/služeb, které budou rovněž začleněny do kodifikovaného znění. |

Dopravní služby | Letecká doprava | Nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům Nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství Nařízení Rady (EHS) č. 2409/92 ze dne 23. července 1992 o tarifech a sazbách za letecké služby | x | Přepracování za účelem zvýšení srozumitelnosti a odstranění nejasností a zastaralých ustanovení |

Námořní doprava | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/25/ES ze dne 4. dubna 2001 o minimální úrovni výcviku námořníků | Kodifikace |

Železniční doprava | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) | Změny těchto právních aktů s cílem zjednodušit postup osvědčování železničních podniků a železničního průmyslu. Toho bude dosaženo prostřednictvím rozšíření pravomocí Evropské agentury pro železnice – ERA. |

Silniční doprava | Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Kodifikace základního aktu a jeho čtyř směrnic Komise, kterými se přizpůsobuje technickému pokroku, a možné zjednodušení (v závislosti na závěrech probíhající studie, která bude dokončena na konci roku 2006) |

Směrnice Rady 96/26/ES ze dne 29. dubna 1996 o přístupu k povolání provozovatele silniční přepravy zboží a provozovatele silniční přepravy osob, jakož i o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci, s cílem umožnit účinný výkon svobody usazování těchto dopravců v oblasti vnitrostátní a mezinárodní dopravy | Přepracování zahrnující zjednodušení postupů. |

Doporučení Komise ze dne 6. dubna 2004 o vynucování právních předpisů v oblasti silniční bezpečnosti (2004/345/ES) | Zjednodušení požadavků v oblasti ohlašování (nástroj: pracovní skupina složená ze zástupců členských států); vyhnout se dalším aktům; probíhající práce. |

Přeprava nebezpečných věcí | Směrnice Rady 94/55/ES ze dne 21. listopadu 1994 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí Směrnice Rady 96/49/ES ze dne 23. července 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se železniční přepravy nebezpečných věcí | Přepracování: nová směrnice nebo nařízení a zároveň zastavení překládání a zveřejňování příloh ve všech jazycích Společenství (± 900 stran na způsob přepravy). |

Přeprava nebezpečných věcí | Směrnice Rady 96/35/ES ze dne 3. června 1996 o jmenování a odborné způsobilosti bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/18/EHS ze dne 17. dubna 2000 o minimálních požadavcích na zkoušky bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici a vnitrozemských vodních cestách | Zrušení: Ustanovení těchto směrnic jsou již obsaženy ve stávajících mezinárodních dohodách |

Energie | Nové a obnovitelné zdroje energie | Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku | Přepracování, zejména za účelem rozšíření pole působnosti směrnice |

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2422/2001 ze dne 6. listopadu 2001 o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky | Přepracování (v souvislosti s obnovením Mezinárodní dohody Energy Star - balíček obsahující návrh nového Rozhodnutí Rady) za účelem zjednodušení postupů a snížení požadavků na členské státy |

Jaderná energie | Rada ESAE: Stanovy Zásobovací agentury Euratomu (Úř. věst. 27, 6.12.1958) Zásobovací agentura ESAE: Pravidla Zásobovací agentury Evropského společenství pro atomovou energii, kterými se stanoví postup při vyrovnání nabídky a poptávky u rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů (Úř. věst. 32, 11.5.1960) | Přepracování: Budou zjednodušeny postupy pro schvalování dodavatelských smluv. |

Zásoby ropy | Směrnice Rady 68/414/EHS ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů 68/416/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 1968 o uzavírání a provádění zvláštních mezivládních dohod týkajících se povinnosti členských států udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů Směrnice Rady 72/425/EHS ze dne 19. prosince 1972, kterou se mění směrnice Rady ze dne 20. prosince 1968, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů Směrnice Rady 73/238/EHS ze dne 24. července 1973 o opatřeních ke zmírnění následků potíží v zásobování ropou a ropnými produkty 77/706/EHS: Rozhodnutí Rady 77/706/EHS ze dne 7. listopadu 1977, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby primární energie při potížích v zásobování ropou a ropnými produkty 79/639/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 15. června 1979, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 77/706/EHS Směrnice Rady 98/93/ES ze dne 14. prosince 1998, kterou se mění směrnice 68/414/EHS, kterou se členským státům EHS ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy a/nebo ropných produktů | Přepracování/zrušení |

Odvětví rybolovu | Politika zachování zdrojů | Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů | Přepracování za účelem objasnění a zlepšení čitelnosti technických opatření, posílení jejich soudržnosti a modernizace regulačního rámce |

Kontrola a sledování rybolovu | Nařízení Rady (EHS) č. 2847/93 ze dne 12. října 1993 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku | Přepracování všech aspektů souvisejících s kontrolou a sledováním rybářských činností do jediného dokumentu (hlášení úlovků, přípustné odchylky, prohlášení o vykládce, přeprava, určení polohy loďstva atd.) a rozšíření používání nástrojů IT za účelem omezení ohlašovacích závazků |

Nařízení Rady (ES) č. 3317/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se oprávnění k rybolovu ve vodách třetí země v rámci dohody o rybolovu | Přepracování za účelem objasnění a zlepšení řízení oprávnění k rybolovu a za účelem zavedení nástrojů IT („Povolení k rybolovu“). |

Finanční nástroj v oblasti rybolovu | Nařízení Komise (ES) č. 366/2001 ze dne 22. února 2001 o prováděcích pravidlech k opatřením podle nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 Nařízení Komise (ES) č. 908/2000 ze dne 2. května 2000, o pravidlech pro výpočet podpor, které členské státy poskytují organizacím producentů v odvětví rybolovu a akvakultury Nařízení Komise (ES) č. 2722/2000 ze dne 13. prosince 2000, kterým se stanoví podmínky, za nichž může finanční nástroj pro orientaci rybolovu (FNOR) přispívat k eradikaci patologických rizik v akvakultuře | Přepracování do jediného dokumentu |

2007 |

Všechna odvětví | Účetnictví | Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností Sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o konsolidovaných účetních závěrkách Osmá směrnice Rady 84/253/EHS ze dne 10. dubna 1984, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o schvalování osob pověřených prováděním povinného auditu účetních dokumentů Směrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední společnosti a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU Směrnice Rady 90/605/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o oblast jejich působnosti Směrnice Rady 94/8/ES ze dne 21. března 1994, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, pokud se jedná o revizi částek vyjádřených v ECU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/65/ES of ze dne 27. září 2001, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS a 86/635/EHS, pokud se jedná o pravidla oceňování pro roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky některých forem společností, bank a ostatních finančních institucí Směrnice Rady 2003/38/ES ze dne 13. května 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud se jedná o částky vyjádřené v eurech Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven | * | Přepracování a kodifikace acquis pro účetnictví za účelem: zvýšení hranice definující malé a střední podniky (tím bude více společností osvobozeno od ohlašovacích povinností) (*) zjednodušení a aktualizace účetních pravidel podle čtvrté a sedmé směrnice Rady pro malé a střední podniky. konsolidace všech nařízení Komise o IAS/IFRS/SIC/IFRIC platných v EU (to by mohlo vést ke zrušení šesti nařízení) začlenění mezinárodních auditorských norem (ISA) do revidované osmé směrnice Rady |

Právo společností | První směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností. Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/.../ES o nadnárodních sloučeních společností s ručením omezeným [Desátá směrnice o právu společností čeká na formální přijetí] Jedenáctá směrnice Rady 89/666/EHS ze dne 21. prosince 1989 o zveřejňování poboček vytvořených v členském státě některými formami společností řídících se právem jiného členského státu. Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. července 2003, kterou se mění směrnice Rady 68/151/EHS, pokud jde o požadavky na zveřejňování týkající se některých forem společností | Rozsáhlé přepracování celého acquis práva společností |

Acquis na ochranu spotřebitele | Směrnice Rady 85/577/EHS ze dne 20. prosince 1985 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory Směrnice Rady 90/314/EHS ze dne 13. června 1990 o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku – prohlášení Rady a Parlamentu ve věci čl. 6 odst. 1 – prohlášení Komise ve věci čl. 3 odst. 1 první odrážky Směrnice Komise 97/47/ES ze dne 28. července 1997, kterou se mění přílohy směrnic Rady 77/101/EHS, 79/373/EHS a 91/357/EHS Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES ze dne 16. února 1998 o ochraně spotřebitelů při označování cen výrobků nabízených spotřebiteli Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/27/ES ze dne 19. května 1998 o žalobách na zdržení se jednání v oblasti ochrany zájmů spotřebitelů | Racionalizace a zjednodušení acquis za účelem odstranění možných rozporů, překrývání, překážek vnitřního trhu a narušení hospodářské soutěže Pokud během diagnostické fáze Komise zjistí, že acquis musí být zrevidováno nebo doplněno, mohla by si Komise teoreticky vybrat mezi 2 možnostmi: a) vertikálním přístupem spočívajícím v samostatných přezkumech stávajících směrnic (např. přezkum směrnice o užívání nemovitostí na časový úsek) nebo úpravě konkrétních odvětví (např. směrnice o cestovním ruchu, včetně ustanovení o souborných službách nebo směrnic o užívání nemovitostí na časový úsek); b) horizontálnějším přístupem přijetím jednoho nebo více rámcových nástrojů k úpravě společných rysů acquis. Tento rámcový nástroj (rámcové nástroje) by stanovily společné definice a upravovaly by hlavní smluvní práva spotřebitelů a opravné prostředky. V souladu se zásadami zlepšení právní úpravy by tento nástroj podstatně zracionalizoval regulativní rámec, protože by všechny příslušné stávající směrnice byly organizovány do nové směrnice. Tento úkon se týká 8 směrnic 6 pozměňujících směrnic. |

Ekologický audit | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) | Přepracování/modifikace přístupu včetně opatření na usnadnění účasti malých a středních podniků |

Životní prostředí Emise z průmyslových závodů | Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění Směrnice Rady 88/609/EHS ze dne 24. listopadu 1988 o omezování emisí některých znečišťujících látek z velkých spaloven do ovzduší Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních | Přezkoumání směrnice IPPC (o integrované prevenci a omezování znečištění) a dalších souvisejících právních předpisů o průmyslových emisích za účelem případného přepracování vedoucího ke zvýšení jasnosti, soudržnosti a zefektivnění, zejména pokud jde o ohlašování |

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES ze dne 4. prosince 2000 o spalování odpadů | * |

Životní prostředí - ozonová vrstva | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu | Přepracování za účelem zlepšení případné objasnění stávajícího rámce |

Pracovní právo | Směrnice Rady 91/533/EHS ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství | Kodifikace do jedné jediné směrnice |

Statistika - Intrastat | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 | * | Zjednodušení za účelem zjednodušení statistického ohlašování ze strany hospodářských subjektů, možného vynětí malých a středních podniků, zohlednění výsledků probíhajícího pilotního projektu zaměřeného na administrativní náklady a budoucí studie proveditelnosti o rozboru funkčnosti kolektivního systému omezeného na jeden tok |

Zemědělství a potravinářský průmysl | Podmíněnost | Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 | Přezkum požadavků podle předpisů v oblasti řízení (článek 8) doplněný odpovídajícími návrhy |

Krmiva/výživa zvířat | Směrnice Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh Směrnice Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy | Přepracování, modernizace a nahrazení čtyř směrnic prostřednictvím nařízení za účelem změny stávajících požadavků na značení krmiv, rozšíření nevýlučného seznamu krmných surovin a sladění schvalovacích postupů se zásadami a ustanoveními obecných právních předpisů v oblasti potravin. Hlavním cílem budoucího návrhu je zajistit bezpečnost potravin a potravy pro zvířaty, usnadnit hladké fungování vnitřního trhu chránit ekonomické zájmy uživatelů potravy pro zvířata. Přepracování: odstraní stávající rozdíly mezi právními a správními předpisy členských států, které brání hladkému fungování vnitřního trhu; zvýší jasnost a logičnost: subjekty si stěžují, že požadavky právních předpisů jsou rozptýleny do několika právních nástrojů s různými požadavky pro podobné produkty; zvýší bezpečnost potravin a potravy pro zvířata: harmonizovaný přístup ke schvalování určitých krmných surovin a přezkum některých ustanovení o označování, které mohou ohrožovat bezpečnost potravin. Kromě 4 směrnic se bude tento úkon také týkat asi 30 pozměňujících směrnic. |

Potraviny | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy a 4 související směrnice | * | Rozsáhlé přepracování právních předpisů o označování za účelem aktualizace, modernizace a spojení různých textů do jednoho nařízení. Měla by být zjednodušena a objasněna struktura a pole působnosti stávajících právních předpisů o označování jak na horizontální, tak na vertikální úrovni, spojením všech společných aspektů do jediného nástroje. Bude třeba lépe stanovit pravidla, podle kterých se bude označování odehrávat, a to za účelem: umožnění spotřebiteli, aby si vybíral informovaně, bezpečně, zdravě a udržitelně. přispívání k tržnímu prostředí podporujícímu hospodářskou soutěž, ve kterém mohou subjekty účinně využívat označování k prodeji svých produktů Přezkum by se mohl také zabývat soudržností s jinými požadavky na označování, které se týkají zdraví (vyznačování nutričních hodnot, kolkování alkoholických nápojů), etiky (dobré zacházení se zvířaty, „spravedlivý obchod“), označení původu atd. |

Nařízení Komise (ES) č. 298/97 ze dne 19. února 1997, kterým se stanoví reprezentativní ceny a dodatečná dovozní cla v odvětví drůbežího masa a vajec a pro vaječný albumin a kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95 | Přepracování a modernizace nařízení, provádění centralizovaného schvalovacího postupu |

Ovoce a zelenina – provádění na regionální úrovni | Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 | Přezkum článku 60 doplněný příslušnými návrhy |

Zpracovatelský průmysl | Stavebnictví | Směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků | * | Zjednodušení, objasnění a omezení správních nákladů a zátěže, zejména pro malé a střední podniky, prostřednictvím větší flexibility ve formulacích a použití technických specifikací, jednodušší pravidla pro osvědčování a odstranění prováděcích překážek, které do bránily vytvoření plně fungujícího vnitřního trhu stavebních výrobků. |

Kosmetika | Směrnice Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků A pozměňující znění (7 dalších pozměňujících směrnic, 2 směrnice odkládající datum, po kterém jsou zakázány zkoušky na zvířatech a 37 směrnic o přizpůsobení technickému pokroku) | Zjednodušení/kodifikace |

Zdravotnické prostředky | Směrnice Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků | Přepracování do podoby nařízení. Přizpůsobení registračních postupů |

Směrnice Rady 93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o zdravotnických prostředcích | * |

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/70/ES ze dne 16. listopadu 2000, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS s ohledem na zdravotnické prostředky obsahující stabilní deriváty z lidské krve nebo lidské plazmy Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/104/ES ze dne 7. prosince 2001, kterou se mění směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích | Přepracování do podoby nařízení za účelem zlepšení soudržnosti a umožnění použití výpočetní techniky pro přenos informací. |

Motorová vozidla | Asi 28 zvláštních směrnic o motorových vozidlech, založených na směrnici Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel | Jakmile bude konečně přijato přepracování směrnice 70/156//EHS, bude moci Komise pravděpodobně od roku 2007 zrušit asi 28 z 56 směrnic(předpisy Evropské hospodářské komise OSN budou závazné). Zjednodušení umožní, aby se hospodářské odvětví rychleji přizpůsobilo technickému pokroku na mezinárodní úrovni. |

Více než 10 směrnic stanovující geometrické požadavky na motorová vozidla (např. směrnice Rady 92/21/EHS ze dne 31. března 1992 o hmotnostech a rozměrech motorových vozidel kategorie M1) | Zavedení virtuálního testování/vlastního testování za účelem snížení nákladů a administrativní zátěže současných postupů Virtuální testování a vlastní testování urychlí vývoj produktu a sníží náklady jak na straně výrobního odvětví, tak na straně spotřebitelů |

Technická harmonizace výrobků | 25 směrnic stanovujících základní požadavky na volný pohyb určitých kategorií výrobků v rámci vnitřního trhu (takzvané směrnice „nového přístupu“) | Zjednodušení pravidel osvědčování |

Finanční služby | Dozor | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES | Přezkum |

Dopravní služby | Námořní doprava | Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení | Přepracování. |

2008 |

Všechna odvětví | Daňový systém | Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států, ve znění pozdějších předpisů | Přepracování za účelem zjednodušení stávajících právních předpisů Společenství provedením konsolidace právních textů a zjednodušením postupů vztahujících se k vynětí z daňové srážky |

Zemědělství a potravinářský průmysl | Mlékárenské odvětví | Nařízení Rady (ES) č. 1788/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví dávka v odvětví mléka a mléčných výrobků | Přezkum ustanovení doprovázený příslušnými návrhy |

Sušená krmiva | Nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy | Přezkum ustanovení doprovázený příslušnými návrhy |

Zpracovatelský průmysl | Tlakové nádoby a zařízení | Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce Směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob Směrnice Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení Směrnice Rady 1999/36/ES ze dne 29. dubna 1999 o přepravitelném tlakovém zařízení | * | Přepracování do jediného právního nástroje a použití revidovaného regulativního přístupu na technickou harmonizaci |

Životní prostředí Odpady | Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) | Přezkum na základě zkušeností z provádění směrnic a na základě technologického pokroku, získaných zkušeností, environmentálních požadavků a fungování vnitřního trhu. Přezkum bude případně doplněn návrhy na přezkum příslušných ustanovení těchto směrnic. |

Dopravní služby | Letecká doprava | Směrnice Rady 91/670/EHS ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví | Jakmile budou rozšířeny pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost letectví, zejména pokud jde o vzdušný provoz a pilotní licence, budou tyto dva výše uvedené akty, jakož i jejich technické úpravy a změny, zrušeny. |

Infrastruktura | Nařízení Rady (ES) č. 2236/95, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí | Přepracování |

Silniční doprava | Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 o záznamovém zařízení v silniční dopravě | Přepracování |

Nařízení Rady (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států Nařízení Rady (EHS) č. 684/92 ze dne 16. března 1992 o společných pravidlech pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy První směrnice Rady ze dne 23. července 1962 o zavedení společných pravidel pro určité druhy silniční přepravy zboží mezi členskými státy Nařízení Rady (EHS) č. 3118/93 ze dne 25. října 1993, kterým se stanoví podmínky, za nichž může dopravce nerezident provozovat vnitrostátní silniční přepravu zboží uvnitř členského státu Směrnice Komise 98/12/ES ze dne 27. ledna 1998, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 71/320/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/2002 ze dne 1. března 2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 881/92 a (EHS) č. 3118/93 pro účely zavedení osvědčení řidiče | Přepracování: jediné nařízení zajistí soudržnost při zacházení s různými oblastmi odvětví a soudržnost v regulativním přístupu k odvětví |

Námořní doprava | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 725/2004 ze dne 31. března 2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a přístavních zařízení | Přepracování |

Energie | Radiační ochrana | Směrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace Směrnice Rady 90/641/Euratom ze dne 4. prosince 1990 o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu Směrnice Rady 92/3/Euratom ze dne 3. února 1992 o dozoru nad přepravou radioaktivního odpadu mezi členskými státy a do Společenství a ze Společenství a o její kontrole Směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření Směrnice Rady 97/43/Euratom ze dne 30. června 1997 o ochraně zdraví osob před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření v souvislosti s lékařským ozářením a o zrušení směrnice 84/466/Euratom Směrnice Rady 2003/122/Euratom ze dne 22. prosince 2003 o kontrole vysokoaktivních uzavřených zdrojů záření a opuštěných zdrojů Nařízení Rady (Euratom) č. 1493/93 ze dne 8. června 1993 o přepravě radioaktivních látek mezi členskými státy 93/552/Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 1. října 1993, kterým se zavádí standardní dokument pro dozor nad přepravou radioaktivního odpadu a její kontrolu podle směrnice Rady 92/3/Euratom 90/143/Euratom: Doporučení Komise ze dne 21. února 1990 o ochraně obyvatelstva před ozářením radonem uvnitř budov Doporučení Komise ze dne 20. prosince 2001 o ochraně obyvatelstva před ozářením radonem ze zdrojů pitné vody (oznámeno pod číslem K(2001) 4580) | Přepracování do jedné směrnice Rady zavádějící základní bezpečnostní normy na ochranu před nebezpečím, které vyplývá z vystavení ionizujícímu záření |

[pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] KOM(2005) 97 ze dne 16.března 2005.

[2] Sdělení Komise o společné metodice EU pro posuzování správních nákladů uložených právními předpisy, KOM(2005) 518 ze dne 21. října 2005 a SEC(2005) 1329.

[3] Sdělení Komise „Výsledek prověření legislativních návrhů v legislativním procesu“ KOM(2005) 462.

[4] První iniciativa pro zjednodušení právních předpisů EU byla zahájena v roce 1997; druhý komplexní program zjednodušení – KOM(2003) 71 – byl zahájen v únoru 2003. V návaznosti na prověřování 42 odvětvových politik označila Komise více než 200 právních aktů, které by bylo možné zjednodušit, a přijala více než 35 podnětů ke zjednodušení. K dnešnímu dni je v legislativním procesu ještě 15 návrhů na zjednodušení právních předpisů. Navíc bylo při přípravě konsolidovaných a kodifikovaných znění vyvinuto značné úsilí, aby se zlepšila dostupnost, srozumitelnost a soudržnost acquis Společenství. Kromě toho významně přispělo dalšímu snížení objemu acquis několik set zrušení a prohlášení o zastaralých částech.

[5] Komise zahájila dne 1. června 2005 průzkum „pro zlepšení podnikatelského prostředí“ http://europa.eu.int/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=CS. Konzultace bude pokračovat do konce roku.

[6] http://europa.eu.int/solvit/

[7] V listopadu 2004 označila Rada ve složení pro konkurenceschopnost 15 prioritních oblastí pro zjednodušování právních předpisů EU. V návaznosti na ně Komise přijme tři legislativní návrhy a zahájí sedm nelegislativních iniciativ, které by mohly v pozdějším stádiu přejít v další legislativní iniciativy, a tak do konce roku vyřeší 13 z těchto 15 priorit Rady.

[8] Sdělení o „zjednodušování a zlepšování právní úpravy pro společnou zemědělskou politiku“, KOM (2005) 509.

[9] Komise přijala pracovní dokument Komise „Zlepšení právní úpravy a tematické strategie pro životní prostředí“– KOM (2005) 466.

[10] V roce 2006 Komise předloží novou strategii pro zdraví a bezpečnost pro období 2007-2012.

[11] V prosinci 2004 Komise přijala sdělení „Perspektivy zjednodušení a zlepšení právního prostředí společné rybářské politiky“ (KOM(2004) 820) a pracovní dokument zaměstnanců Komise nazvaný „Analýza možností zjednodušení a zlepšení právního prostředí společné rybářské politiky a jejího provádění“ (SEC(2004) 1596). Do konce roku Komise po konzultacích s veřejnou správou a průmyslem přijme víceletý plán zjednodušení společné rybářské politiky.

[12] Připravovaný návrh víceletého statistického programu na období 2008-12 předkládaný Komisí a roční pracovní program v roce 2007, který je pilotním programem, bude zahrnovat řadu iniciativ ke snížení statistických požadavků v oblastech s nižší prioritou.

[13] V roce 2006 Komise předloží zelenou knihu o vývoji pracovního práva.

[14] Iniciativa „ Konkurenční regulační systém pro automobilový průmysl pro 21. století “ (CARS 21) sestává ze skupiny na vysoké úrovni, která reviduje stávající právní předpisy s cílem zlepšit regulačního rámec ovlivňující konkurenceschopnost automobilového průmyslu. Tato skupina bude vytvářet doporučení pro plán právních předpisů na příštích 10 let. Viz také http://europa.eu.int/comm/enterprise/automotive/pagesbackground/competitiveness/cars21.htm.

[15] KOM(2005) 474.

[16] Podrobná pravidla pro provádění tohoto ohledu politiky zjednodušování pro autonomní právní akty Komise předali v únoru 2004 útvarům Komise generální tajemník a právní služba.

[17] KOM(2004) 708. Návrh obsahuje mechanismus zabraňující členským státům regulovat na vnitrostátní úrovni to, co bylo deregulováno na úrovni Společenství.

[18] Kodifikace je postup, kterým se ustanovení určitého právního aktu a všechny jeho změny slučují do jednoho nového závazného právního aktu, kterým se zrušují právní akty, které tento právní akt nahrazuje, aniž by došlo ke změně postaty těchto předpisů.

[19] V listopadu 2001 Komise zahájila významný program pro kodifikaci (KOM(2001) 645) veškerých sekundárních právních předpisů Společenství.

[20] Konsolidace je postup, kterým se ustanovení jednoho právního aktu a všechny jeho změny mechanicky slučují bez jakéhokoliv zásahu. Konsolidace celého souboru acquis Evropské unie byla dokončena podle plánu do léta 2003 a výsledek je volně přístupný veřejnosti prostřednictvím databáze EUR-Lex.

[21] Přepracování je postup, jímž nový závazný právní akt, jenž zrušuje právní akty, které nahrazuje, zahrnuje změnu podstaty právních předpisů a kodifikaci zbývajících právních předpisů, které nemají být změněny.

[22] Interinstitucionální dohoda ze dne 28. listopadu 2001 o strukturovanějším využívání způsobu přepracování právních aktů (Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s.1).

[23] Sdělení Komise o úloze evropské normalizace v rámci evropských politik a právních předpisů (KOM(2004) 674 v konečném znění) a návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o financování evropské normalizace (KOM(2005) 377 v konečném znění).

[24] KOM(2004) 324, kterým se pozměňuje KOM(2002) 719.

[25] i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost (KOM(2005) 229).

[26] Patnáct legislativních návrhů předložených podle programu zjednodušování z roku 2003 je ještě v legislativním procesu.

[27] Správními náklady se rozumějí náklady vynaložené podniky, neziskovým sektorem, veřejnými orgány a občany při plnění právních povinností v souvislosti s poskytováním informací o jejich činnostech nebo výrobě veřejným orgánům nebo soukromým subjektům. Pojem informace je nutno chápat v širokém smyslu, tj. včetně nákladů na označování, podávání zpráv, sledování a posouzení potřebné k poskytnutí informací a k registraci.

Top