Help Print this page 

Document 52005DC0111

Title and reference
Sdělení komise Radě a Evropskému parlamentu - Programy Společenství Clo 2013 a Fiscalis 2013 {SEC(2005) 423}

/* KOM/2005/0111 konecném znení */
  • In force
Multilingual display
Text

52005DC0111

Sdělení Komise Radě a Evropskému Parlamentu - Programy Společenství Clo 2013 a Fiscalis 2013 {SEC(2005) 423} /* KOM/2005/0111 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 6.4.2005

KOM(2005) 111 v konecném znení

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

Programy Společenství Clo 2013 a Fiscalis 2013

{SEC(2005) 423}

Obsah

1. Souvislosti 3

1.1. Celnice 3

1.2. Nepřímé zdanění 3

1.2.1. DPH 3

1.2.2. Spotřební daně 4

1.3. Přímé zdanění 4

1.4. Finanční výhledy 4

2. Současné programy 4

2.1. Páteř transevropských počítačových sítí 5

2.2. Transevropské počítačové sítě pro celní účely 5

2.3. Transevropské počítačové sítě pro daňové účely 5

2.4. Společné akce 5

3. Politické výzvy, které budou řešeny navazujícími programy 6

3.1. Celnice 6

3.2. Zdanění 7

4. Výzvy pro navazující programy v oblasti provádění 8

4.1. Transevropské počítačové sítě 8

4.2. Strategická důležitost transevropských počítačových sítí 8

4.3. Společné akce 8

4.4. Společné školicí nástroje 8

4.5. Kandidátské země, země západního Balkánu, evropská politika sousedství a třetí země 9

5. Rozpočet 9

6. Závěr 10

1. SOUVISLOSTI

Když byl v roce 1993 vytvořen vnitřní trh, bylo nejviditelnější změnou zrušení pohraničních kontrol mezi členskými státy EU, což umožnilo volný pohyb zboží a služeb. Obchod se zbožím uvnitř Společenství představuje nyní okolo 1 500 miliard EUR ročně a od odstranění vnitřních hranic se téměř zdvojnásobil.

Celní a daňové správy hrají ve Společenství klíčovou roli při udržování a rozvoji vnitřního trhu, uplatňování kontrol na vnějších hranicích a ochraně finančních a jiných zájmů Společenství. Při této práci jsou zásadně důležité celní a daňové programy, bez nich by byl obchod Evropy vážně narušen, byla by oslabena její konkurenceschopnost a ohrožena bezpečnost jejích občanů. Tváří v tvář novým výzvám a stálým změnám je zapotřebí zlepšování a vývoje, a to zejména v oblasti informačních technologií. Toto sdělení popisuje provázanou strategii pro reakci na tyto výzvy prostřednictvím budoucích celních a daňových programů EU.

Toto sdělení o programech Společenství Clo 2013 a Fiscalis 2013, které mají probíhat v období 2007–2013, předjímá návrh Komise týkající se navazujících programů Clo 2013 a Fiscalis 2013 v očekávání výsledku průběžných hodnocení.

1.1. Celnice

Dnešní celní správy musí zajistit hladký tok vnějšího obchodu na jedné straně a současně uplatňovat účinné kontroly týkající se mezinárodního dodavatelského řetězce za účelem:

- zajištění bezpečnosti občanů EU;

- usnadnění zákonného obchodu a zároveň ochrany Společenství před nekalým a ilegálním obchodem;

- zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků prostřednictvím moderních pracovních metod podporovaných snadno dostupným elektronickým celním prostředím;

- ochrany finančních zájmů EU a jejích členských států;

- řízení vnějších hranic[1] jako projektu společného zájmu Evropské unie a jejích sousedů;

- spolupráce na vnitrostátní a mezinárodní úrovni zaměřené na boj proti podvodům a podporu zákonného obchodu.

1.2. Nepřímé zdanění

1.2.1. DPH

V přímém důsledku zrušení kontrol na vnitřních hranicích Společenství si daňové správy musejí vyměňovat informace k zajištění toho, aby daňoví poplatníci řádně vykazovali DPH. Zásady vnitřního trhu, zejména zásada volného pohybu zboží, vytvořily vyšší vzájemnou závislost mezi daňovými správami. Tato vzájemná závislost vzniká dvěma způsoby. Za prvé jsou daňové správy na sobě závislé z hlediska elektronických informací plynoucích v systému výměny informací o DPH (VIES), který poskytuje nezbytné informace pro daňové správy k zajištění toho, aby byla správně vykazována DPH z obchodu se zbožím mezi členskými státy. Za druhé musejí daňové správy úzce spolupracovat, aby rychle identifikovaly podvodné obchodní subjekty a vypořádaly se s nimi, aby se zamezilo jakékoliv deformaci hospodářské soutěže v rámci jednotného trhu.

1.2.2. Spotřební daně

Zásada místa určení zakotvená do práva EU o spotřební dani zkomplikovala správu systému spotřební daně a vyžádala si, aby správní systémy fyzicky monitorovaly pohyb produktů podléhajících spotřební dani mezi členskými státy.

1.3. Přímé zdanění

Přímé daně mají také dopad na fungování společného trhu. Daňové politiky musí proto jasně zohledňovat důležité cíle Unie, jako je další prohlubování a podpora fungování jednotného trhu a podpora růstu a zaměstnanosti při současné ochraně daňových základů proti škodlivé daňové konkurenci a daňovým podvodům a zjednodušování podmínek pro zákonné podnikání.

1.4. Finanční výhledy

Zajištěním hladkého fungování vnitřního trhu budou programy Fiscalis a Clo přispívat k širšímu cíli udržitelného ekonomického růstu vytyčenému ve sdělení Komise o finančních výhledech pro období 2007–2013[2]. Druhé sdělení Komise[3] o těchto výhledech výslovně uvádí programy Fiscalis a Clo jako jedno z požadovaných praktických opatření. Tyto programy patří do podokruhu 1a – Konkurenceschopnost pro růst a zaměstnanost.

2. SOUčASNÉ PROGRAMY[4]

PROGRAM CLO 2007 [5] má za cíl zaručit efektivní fungování vnitřního trhu v oblasti cel, zatímco program Fiscalis 2003–2007[6] si klade za cíl zlepšit fungování daňových systémů v rámci vnitřního trhu.

Průběžné hodnocení obou programů, které začalo na počátku roku 2005, a posouzení dopadů poskytnou další materiál pro podporu navazujících programů. Jejich doporučení budou zapracována do návrhů navazujících programů, jejichž předložení ke schválení se plánuje na počátek roku 2006.

2.1. Páteř transevropských počítačových sítí

Páteří elektronické výměny informací je zabezpečená síť CCN/CSI (společná komunikační síť/společné systémové rozhraní) používaná celními a daňovými správami a financovaná v rámci obou programů. Prostřednictvím sítě CCN/CSI je přístup k vnitrostátním záznamům i záznamům Společenství umožněn vysoce zabezpečeným způsobem na úrovni celé Evropy. V roce 2004 prošlo přes CCN/CSI přibližně 180 milionů zpráv.

Většina databází Společenství (EBTI, TQS, ECICS[7]) a některé vnitrostátní informační záznamy jsou k nahlédnutí dostupné přes internet prostřednictvím portálu, který je zřízen na internetové stránce EUROPA a nazývá se DDS (systém šíření dat). V roce 2004 bylo zaznamenáno více než 34 milionů dotazů.

2.2. Transevropské počítačové sítě pro celní účely

V celní oblasti zajišťuje nový elektronický tranzitní systém (NCTS) přenos tranzitních celních prohlášení zboží před fyzickou přepravou zboží a souběžně s ní. Tento systém zvyšuje kapacitu celnic jak pro zajištění řádných celních kontrol těchto pohybů, tak pro snížení nákladů hospodářských subjektů. V roce 2004 bylo zaznamenáno více než 5,5 milionů mezinárodních tranzitních pohybů. Společný celní systém Společenství (TARIC) poskytuje informace, které jsou důležité pro to, aby všechny členské státy uplatňovaly celní právní předpisy na vnější obchod správně a jednotně. V roce 2004 bylo zaznamenáno přibližně 27 milionů dotazů.

Spuštěním iniciativy elektronických celnic byly učiněny první kroky na cestě k bezpapírovému celnímu prostředí.

2.3. Transevropské počítačové sítě pro daňové účely

Systém výměny informací o DPH (VIES) sdružuje vnitrostátní databáze DPH. Jeho prvořadým účelem je umožnit výměnu informací mezi členskými státy týkajících se dodávek zboží v rámci Společenství, které nepodléhají DPH, a umožnit tak daňovým správám řádnou kontrolu zdanění dodávek zboží v rámci jednotného trhu. V roce 2004 došlo prostřednictvím systému VIES k výměně 80 milionů zpráv.

Komise také rozvíjí projekt systému kontroly pohybu zboží podléhajícího spotřební dani (EMCS)[8], který zavádí IT systém ke sledování pohybu produktů podléhajících spotřební dani, u kterých je daňová povinnost pozastavena. V mezidobí byla zavedena celá řada prozatímních systémů umožňujících výměnu dat o zboží podléhajícímu spotřební dani, skladech a subjektech obchodujících se zbožím podléhajícím spotřební dani a tyto systémy jsou neustále aktualizovány a vylepšovány.

2.4. Společné akce

Zkušenosti s organizací aktivit pro úředníky jsou dlouhodobé a mají své kořeny u předchůdců programů Clo a Fiscalis, zahájených v roce 1991.

Prokázalo se, že společné akce jsou nesmírně užitečné pro rozvoj a šíření nejlepších administrativních postupů, budování důvěry a stimulaci a rozvoj spolupráce mezi vnitrostátními správami.

3. POLITICKÉ VÝZVY, KTERÉ BUDOU řEšENY NAVAZUJÍCÍMI PROGRAMY

3.1. Celnice

Aby se zabránilo deformaci trhu, je nezbytné jednotné provádění celního práva Společenství. Z hlediska globalizace obchodu musí být celní činnosti ve shodě s cílem zajistit, aby Evropská unie zůstala konkurenceschopná. Celnice tedy musí zajistit hladký tok obchodu při uplatňování nezbytných kontrol takových rizik, která může vnější obchod představovat pro zdraví, bezpečnost a ekonomické zájmy Unie.

Celnice mají jedinečnou pozici ve vztahu k nové výzvě týkající se zabezpečení dodavatelského řetězce. Vzhledem k tomu, že celnice mají kontrolu nad veškerými aspekty mezinárodních pohybů, mají celkový přehled o všech subjektech, a to v rámci EU, na fyzických vnějších hranicích a ve třetích zemích. S ohledem na skutečnost, že břemeno kontrol na vnějších pozemních hranicích Společenství leží nepřiměřeně na novějších členských státech, je také důležité uvažovat o možnosti finanční podpory společných operací pro zlepšení konzistence kontrol.

Účinné kontroly lze dosáhnout pouze prostřednictvím využití společného řízení rizika. Řízení rizika je třeba začlenit do všech aspektů celní činnosti, včetně systémů informačních technologií, a musí být také neustále sledováno a rozvíjeno. Pro účinné řízení rizika a tvorbu rizikových profilů je třeba zajistit rychlou výměnu informací mezi útvary celní kontroly i s dalšími úřady.

Aby se předešlo vážné deformaci obchodu a ohrožení bezpečnosti Společenství, bude třeba neustálého úsilí za účelem zajištění účinného provádění kontrol na všech místech celního území Společenství. To bude vyžadovat operativní akce specificky zaměřené na vytvoření a sledování norem kontrol a zajištění toho, aby vnitrostátní celní správy měly adekvátní prostředky k dosažení těchto cílů. Rozvoj a provádění nových pracovních postupů, posílená spolupráce[9] a systematické sdílení společných postupů podpořených měřením, sledováním a oznamováním budou nutným předpokladem boje s novými hrozbami pro bezpečnost a zaručení vysoké úrovně účinných celních kontrol. Akce v této oblasti také přispějí ke splnění očekávání různých zainteresovaných stran, zejména pokud jde o snížení nákladů, které hospodářským subjektům vznikají při dodržování příslušných předpisů. Je rovněž důležité zajistit komplementaritu mezi činnostmi v oblasti cel, financovanými v rámci programu Clo 2013, a činnostmi v oblasti kontroly osob na vnějších hranicích, včetně činností Agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích.

Padělání a pirátství způsobuje obrovské hospodářské škody a vzhledem k tomu, že celnice jsou hlavním místem pro zachycení takového zboží, je nezbytně nutné, aby tyto jevy byly potírány účinným způsobem. Příslušná opatření budou zahrnovat zlepšení ukazatelů rizik v této oblasti.

Pro řešení těchto prioritních otázek a při současném uznání trendu vývoje směrem k elektronické správě je nezbytné modernizovat celní právní předpisy a radikálně je zjednodušit. Právní předpisy samy o sobě nebudou dostatečné a existuje akutní potřeba vyvinout nové integrované systémy nebo přetvořit stávající. Tento program bude jedinou cestou, jak učinit iniciativu týkající se elektronických celnic[10] plně funkční. Z hlediska informačních technologií umožní přenos celních prohlášení mezi celními pracovišti v různých členských státech spolu s možností vzájemné výměny informací se stávajícími databázemi. To nejen zlepší řízení rizika dováženého a vyváženého zboží, ale také celní odbavení v případech, kde je celní pracoviště vstupu nebo výstupu v jiném členském státě, než je celní pracoviště dovozu nebo vývozu.

3.2. Zdanění

Komise se domnívá, že hlavní prioritou daňové politiky je řešení problémů jednotlivců a podniků působících v rámci vnitřního trhu prostřednictvím úsilí o odstranění daňových překážek všech forem přeshraniční hospodářské činnosti . Navíc se jasně ukázalo, že musí být řešeny i jiné problémy, které nepříznivě ovlivňují fungování vnitřního trhu, zejména boj proti škodlivé daňové konkurenci a daňovým podvodům.

V nedávné minulosti době byly posíleny všechny právní nástroje spolupráce v oblasti DPH, spotřební daně i přímých daní a vymáhání. Tyto právní nástroje ještě více posílily konsolidaci dobře vyvinuté a účinné struktury administrativní spolupráce , která se opírá o program Fiscalis. Navazující programy by měly budovat na práci současných programů a zaměřit se na lepší pochopení a provádění práva Společenství, lepší spolupráci, nepřetržité zlepšování administrativních postupů pro správy i daňové poplatníky, šíření dobrých administrativních postupů a boj proti podvodům.

Výměna informací mezi jednotlivými správami hraje významnou roli při řešení celé řady obtížných otázek, jako např. umožnění účinného zdanění příjmu z úspor. Podobně v oblasti DPH a spotřební daně je řešení spočívající ve výměně informací vnímáno téměř jako nutná podmínka pro další pokrok. Příklady takového přístupu v oblasti DPH zahrnují návrh Komise[11] týkající se centralizovaného pracoviště pro podniky obchodující ve více než jednom členském státu a návrh na změnu místa dodávky služeb. Je stále více pravděpodobné, že v budoucnu bude řešení pomocí informačních technologií považováno za první cestu.

Rostoucí potřeba zlepšit průhlednost a účinnou výměnu informací není omezena na členské státy nebo bezprostřední sousedy EU . Při aktivní podpoře osvědčených postupů, jak je popsáno ve sdělení Komise[12] o předcházení a boji proti firemním a finančním nezákonným praktikám, by se program Fiscalis mohl také uplatnit jako užitečný nástroj podpory reformy v takzvaných spolupracujících daňových rájích a obecněji v partnerských zemích EU. Ponaučení, které vyplynulo z nedávných velkých případů podvodů, přesvědčilo Komisi, že je nezbytné širší využití administrativní spolupráce pro zamezení manipulace s pravidly ze strany bezzásadových podniků.

4. VÝZVY PRO NAVAZUJÍCÍ PROGRAMY V OBLASTI PROVÁDěNÍ

4.1. Transevropské počítačové sítě

V průběhu posledních let se pro provozní činnost evropských celních a daňových správ staly strategicky důležité transevropské počítačové sítě. Obrovský úspěch CCN/CSI a daňových a celních IT systémů vedl k rozsáhlému nárůstu používání těchto systémů, což si vyžádalo každoroční zdvojnásobení kapacity. Zátěž vytvořená 10 novými členskými státy je pouze částečným důvodem tohoto nárůstu, protože ten je v prvé řadě důsledkem intenzivnějšího používání těchto systémů k usnadnění obchodu, ke kontrole většiny přeshraničních operací a pro boj proti podvodům. Očekává se, že celní a daňoví úředníci budou v nadcházejících letech tyto systémy používat ještě více.

Intenzivnější používání těchto systémů bude vyžadovat další modernizaci systému CCN a očekává se, že ve velmi blízké budoucnosti bude třeba přezkoumat a zlepšit bezpečnostní opatření.

Progresivní nárůst centralizovaných operací a řízení těchto transevropských počítačových sítí bude mít také velký význam a dopad. Vedlo by to nejen k větší účinnosti, která by vyplynula z používání jednoho systému oproti mnoha vnitrostátním systémům, které dnes existují, ale i k významným úsporám na vnitrostátní úrovni.

4.2. Strategická důležitost transevropských počítačových sítí

Absence evropských počítačových celních sítí by vedla k nutnosti používat starý papírový systém. To by vedlo k vážným zpožděním pohybu zboží, což již hospodářské subjekty nejsou ochotny akceptovat. Absence nebo špatné fungování těchto systémů by také měly značný nepříznivý dopad na podnikání v důsledku nesprávného uplatňování celního sazebníku a celního kodexu a na dopravní zácpy na hranicích, což by rychle vedlo ke škodlivým důsledkům pro obchod.

Podobně i absence nebo chybné fungování systému VIES by ohrozily kontroly DPH a vydláždily cestu rozsáhlým podvodům typu „kolotočového“ podvodu.

4.3. Společné akce

Lisabonská strategie zdůrazňuje, že se činnost na vnitřním trhu posunuje od zákonodárství k praktickému každodennímu provádění různých opatření členskými státy. Společné akce se zabývaly touto otázkou již od začátku a staly se klíčovým nástrojem Komise a členských států pro podporu jedinečné kultury spolupráce mezi členskými státy. Existuje potřeba zajištění aktivního zapojení členských států kvůli znalostem a zkušenostem, které mají v mnoha oblastech, za účelem dalšího posílení vzájemné pomoci a rozšíření spolupráce na úředníky, kteří pracují mimo ústředí.

Pro účinné využití zdrojů dostupných ve Společenství bude potřeba prozkoumat celou řadu možností včetně sdílení vybavení mezi členskými státy, výměny know-how týkajícího se rozmístění a využití vybavení a finanční podpory pro nákup vybavení.

4.4. Společné školicí nástroje

Společné školení je významným prvkem při zajišťování jednotného přístupu k akcím členských států. Musí pokračovat práce na vývoji společných školicích nástrojů a používání nástrojů elektronického učení a musí být dán nový impuls pro distribuci výsledků těchto činností. Kromě toho a zejména v oblasti cel je třeba dále uvažovat o zajištění společného školení v klíčových oblastech na evropské úrovni.

4.5. Kandidátské země, země západního Balkánu, evropská politika sousedství a třetí země

Jak v programu Clo 2013, tak v programu Fiscalis 2013 bude existovat vnější složka financovaná předvstupním nástrojem v rámci okruhu 4 finančních výhledů pro období 2007–2013. S generálním ředitelstvím pro vnější vztahy budou dohodnuta konkrétní opatření pro programování a provádění příslušných finančních prostředků.

Pokud jde o bezpečnost, je mezinárodní spolupráce založená na společných normách a vzájemném uznávání výsledků kontrol jediným způsobem účinného snížení zátěže legitimních obchodních subjektů. Tato spolupráce je proto prioritním úkolem nového programu.

Programy poskytnou pomoc kandidátským zemím a případně partnerským zemím v rámci evropské politiky sousedství a dalším třetím zemím. V oblasti cel je důležité přijmout iniciativy, které sjednotí pracovní postupy našich sousedů a obchodních partnerů s právními předpisy Společenství a posílí jejich administrativní a provozní kapacitu, například pokud jde o kontroly zakázaného, nebezpečného a ilegálního zboží. V oblasti daní je důležité těmto zemím pomoci posílit jejich administrativní kapacitu, aby mohly spolupracovat zejména v boji proti přeshraničním daňovým podvodům. Před datem přistoupení musí být zřízeno vzájemné propojení daňových a celních správ kandidátských zemí s našimi počítačovými systémy. Podle potřeb a v závislosti na konkrétních případech může být také provedeno vzájemné propojení s celními a daňovými správami jiných sousedních zemí.

5. ROZPOčET

Rozpočty navrhované pro programy ukazují významný nárůst za období šesti let, konkrétně ze 157,435 milionů EUR na 323,8 milionů EUR na program Clo a z 67,25 milionů EUR na 175,30 milionů EUR na program Fiscalis. Tento nárůst je hlavně způsoben rozvojem nových počítačových systémů na podporu nových obchodních a legislativních iniciativ v oblasti cel a daní, které se očekávají v blízké budoucnosti.

V oblasti cel se předpokládá, že bude třeba 77 milionů EUR na provoz a rozvoj stávajících systémů TRANSIT a Tariff[13]. Rozpočet na program Clo 2013 zahrnuje 104,5 milionů EUR na šestileté období pro provedení projektu elektronických celnic, který se v současnosti připravuje. Odhaduje se, že systémy potřebné pro řízení iniciativ souvisejících s bezpečnostními aspekty celní politiky si vyžádají 38,7 milionů EUR.

V programu Clo 2013 se v rozpočtu počítá s částkou 46 milionů EUR pro financování společných akcí. Na období 2007–2008 byl rozpočet zvýšen, protože se očekává, že politika vnějších hranic povede k nárůstu aktivit se zeměmi, které nejsou členy EU, zejména se sousedními zeměmi[14]. Program Clo dále předpokládá částku 11,4 milionů EUR na období šesti let pro podporu rozvoje společných školicích nástrojů na podporu cílů celní politiky uvedených výše. Společné školicí iniciativy budou navazovat na iniciativy rozvíjené v rámci současného programu.

V oblasti daní bude třeba 30,3 milionů EUR na provoz a rozvoj systému VIES. Od roku 2009 bude program Fiscalis 2013 zahrnovat systém EMCS. Odhaduje se, že v průběhu šesti let bude na EMCS třeba 19,5 milionů EUR. V rozpočtu byla dále vyčleněna částka 37 milionů EUR na podporu nových politických iniciativ v daňové oblasti, jako je systém VIES II, centralizované pracoviště pro obchodní subjekty a nové iniciativy pro výměnu informací. Rozpočet na společné akce v oblasti daní je 39 milionů EUR. Program Fiscalis bude také podporovat vývoj společných školicích nástrojů. Tato iniciativa je nová a očekává se, že bude zahájena na začátku nového programu v souvislosti s novými právními iniciativami. Její rozpočet je 3,3 milionů EUR.

Oba navazující programy zahrnují významnou vyšší částku na systém CCN: 46,2 milionů EUR na každý program ve srovnání s 18,5 milióny EUR v každém ze současných programů. Tento strmý nárůst byl v rozpočtu naplánován pro podporu současného trendu zdvojnásobení kapacity každý rok. Tato realita je potvrzena neustálou potřebou interoperability a požadované úrovně dostupnosti. IT systémy financované těmito programy musí být ve stále větší míře dostupné nepřetržitě, 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Pro dosažení této úrovně dostupnosti je zapotřebí exponenciálního nárůstu v rozpočtu, protože to zahrnuje vytvoření záložních architektur a s nimi spojených služeb.

V současné době program Clo financuje pouze činnosti prvního pilíře. Vzhledem k tomu, že je nemožné omezit celní akce na konkrétní činnost daného pilíře, měl by budoucí program umožnit spolufinancování z programů prvního a třetího pilíře.

6. ZÁVěR

Programy Clo a Fiscalis 2007 zlepšují spolupráci mezi celními a daňovými správami a jejich pracovníky a zavádějí transevropské počítačové sítě, které jsou potřeba pro splnění povinností celních kontrol v rámci vnitřního trhu a zachování zdanění zboží a služeb v souladu se vnitrostátními daňovými předpisy i předpisy Společenství v rámci tohoto trhu. Tyto programy hrají klíčovou roli při hladkém fungování vnitřního trhu a řízení vnější hranice EU a přispívají tak k realizaci cílů Komise na období 2005–2009 a lisabonské strategie. Z toho důvodu Komise navrhuje dva navazující programy Fiscalis 2013 a Clo 2013 jako součást finančních výhledů na období 2007–2013 a financování projektu EMCS z programu Fiscalis 2013 od roku 2009[15].

Prodloužení těchto programů je nezbytné pro konkurenceschopnost evropského obchodu, výběr a ochranu příjmů Společenství a bezpečnost občanů EU. Obrovský objem celních prohlášení spojený s požadavky na usnadnění zákonného obchodu a očekáváními zainteresovaných stran z hlediska ochrany jejich zájmů lze zvládnout pouze akcemi, které podporuje program Clo. Rozhodující je to, že IT systémy jsou společné pro celé Společenství: zlepšování kontrol a větší usnadnění obchodu vyžaduje elektronickou výměnu dat mezi hospodářskými subjekty a celnicemi, rychlé poskytnutí vysoce rizikových informací celním pracovištím a přístup klíčových subjektů k nejaktuálnějším celním informacím. Jednotný trh vyžaduje rovné zacházení v celém Společenství a program Clo významným způsobem přispívá k tomu, aby celnice nepostupovaly při uplatňování právních předpisů Společenství odlišně. Bez tohoto programu by bylo pro celnice také daleko obtížnější provádět účinné kontroly při přiměřených nákladech pro podniky, pokud jde o dodržování předpisů. Přerušení programu Clo by ohrozilo evropskou konkurenceschopnost, bezpečnost a zaměstnanost a mělo by nepříznivý dopad na vnímání EU jakožto jednoho subjektu při mezinárodních jednáních.

Pokud by byl současný program Fiscalis přerušen, bylo by ohroženo fungování jednotného trhu kvůli roli tohoto programu při financování systému výměny informací o DPH (VIES) i několika klíčových systémů spotřební daně. Systém VIES v současnosti poskytuje informace členským státům tak, aby mohly provádět kontrolu daňových operací v rámci Společenství v EU bez vnitřních hranic a současně podnikům usnadňuje obchodovat na vnitřním trhu. Bez této elektronické výměny informací by musely členské státy najít jinou metodiku pro kontroly DPH a to by byl krok zpět z hlediska zátěže podniků. Navíc je nutné podporovat a rozvíjet administrativní spolupráci mezi daňovými správami a program Fiscalis je pro takovou spolupráci ideálně nastaven.

ANNEX 1

Budget of Customs 2007, Fiscalis 2007 and EMCS

The development and maintenance of the Trans-European Computerised Networks for the exchange of information consume the largest part of the budget. The remainder is spent on activities for improving cooperation between officials. After the May 2004 enlargement, the Customs programme budget was increased from €133 million to €165 million and the Fiscalis budget from €44 million to €67 million. EMCS has a total budget of €35 million.

Customs 2007 Programme Budget

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total |

Internal Budget Line |

Joint Actions | 3.180.000 | 6.220.000 | 7.830.000 | 7.890.000 | 7.795.000 | 32.915.000 |

IT Actions | 16.965.000 | 22.230.000 | 27.230.000 | 26.680.000 | 27.160.000 | 120.265.000 |

Total | 24.200.000 | 28.450.000 | 35.060.000 | 34.570.000 | 39.495.000 | 157.235.000 |

External Budget Line |

Total | 1.500.000 | 1.550.000 | 1.700.000 | 1.755.000 | 1.810.000 | 8.315.000 |

Fiscalis 2003 – 2007 Programme Budget

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total |

Joint Actions | 2.750.000 | 4.600.000 | 4.850.000 | 5.850.000 | 6.350.000 | 24.400.000 |

IT Actions | 6.600.000 | 8.350.000 | 9.750.000 | 9.150.000 | 9.000.000 | 42.850.000 |

Total | 9.350.000 | 12.950.000 | 14.600.000 | 15.000.000 | 15.350.000 | 67.250.000 |

EMCS Budget A small amount of the total EMCS budget is used for Joint Action type activities.

2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Total |

Total Budget | 3.000.000 | 5.500.000 | 5.400.000 | 8.300.000 | 7.300.000 | 5.500.000 | 35.000.000 |

ANNEX 2

SIMPLIFIED LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

1. NAME OF THE PROPOSAL :

Communication (EC) of the Commission to the European Parliament and the Council on Community programme Customs 2013.

2. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

1404 Customs Policy

3. BUDGET LINES

1. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

2. 14040X Customs 2013 programme

3. 1401040X Customs 2013 programme – Expenditure on administrative management

4. The final budgetary structure will be decided at a later stage.

5. Duration of the action and of the financial impact:

6. The period of validity of the legal base runs from 01/01/2008 to 31/12/2013.

7. The payments will continue after 31/12/2013

8. Budgetary characteristics:

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

14040X | Non-comp | Diff[16] | YES | NO | YES | 1a |

1401040 X | Non-comp | Diff[17] | YES | NO | YES | 1a |

9. 4. SUMMARY OF RESOURCES

10. Financial Resources

11. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

Total cost | Total cost | Total cost | Total cost | Total cost | Total cost | Total cost |

- Common Training Tools | 1.500 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.200 | 2.450 | 11.400 |

- Transit | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 41.000 |

- Tariff | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 36.000 |

- Security Aspects for Customs (electronic customs) | 5.000 | 6.000 | 6.500 | 7.200 | 7.200 | 6.800 | 38.700 |

- Electronic customs | 12.000 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 20.000 | 21.500 | 104.500 |

TOTAL COST | 46.500 | 51.000 | 54.650 | 55.900 | 57.200 | 58.550 | 323.800 |

23. ANNEX 3

SIMPLIFIED LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT

24. NAME OF THE PROPOSAL :

Communication (EC) of the Commission to the European Parliament and the Council on the Community Programme Fiscalis 2013.

25. ABM / ABB FRAMEWORK

Policy Area(s) concerned and associated Activity/Activities:

1405 Taxation Policy

26. BUDGET LINES

27. Budget lines (operational lines and related technical and administrative assistance lines (ex- B..A lines)) including headings :

28. 14050X Fiscalis 2013 programme

29. 1401040X Fiscalis 2013 programme – Expenditure on administrative management

30. The final budgetary structure will be decided at a later stage.

31. Duration of the action and of the financial impact:

32. The period of validity of the legal base runs from 01/01/2008 to 31/12/2013.

33. The payments will continue after 31/12/2013

34. Budgetary characteristics ( add rows if necessary ) :

Budget line | Type of expenditure | New | EFTA contribution | Contributions from applicant countries | Heading in financial perspective |

14050X | Non-comp | Diff[24] | YES | NO | YES | 1a |

1401040 X | Non-comp | Diff[25] | YES | NO | YES | 1a |

36. SUMMARY OF RESOURCES

37. Financial Resources

38. Summary of commitment appropriations (CA) and payment appropriations (PA)

EUR million (to 3 decimal places)

50. | |Total cost | |Total cost | |Total cost | |Total cost | |Total cost | |Total cost | |Total cost | |OPERATIONAL OBJECTIVE No.1 [31]……… | | | | | | | | | | | | | | | | Action 1 – Joint Actions | | | | | | | | | | | | | | | | - Joint Actions | |6.500 | |6.500 | |6.500 | |6.500 | |6.500 | |6.500 | |39.000 | | - Common Training Tools | |400 | |450 | |600 | |600 | |600 | |650 | |3.300 | | Action 2 – IT Actions. | | | | | | | | | | | | | | | | - CCN CSI | |7.000 | |7.500 | |7.700 | |8.000 | |8.000 | |8.000 | |46.200 | |- Taxation Systems (VIES) | |5.000 | |5.000 | |5.000 | |5.000 | |5.000 | |5.300 | |30.300 | |- Excise Systems (EMCS) | | | |3.000 | |4.500 | |4.000 | |4.000 | |4.000 | |19.500 | |- New IT Developments | |4.000 | |5.000 | |6.000 | |7.000 | |7.000 | |8.000 | |37.000 | | TOTAL COST | |22.900 | |27.450 | |30.300 | |31.100 | |31.100 | |32.450 | |175.300 | |

[1] KOM (2003) 452 a Úř. věst. C 96, 21.4.2004, s. 5 – Bezpapírové prostředí pro clo a obchod na vnějších hranicích.

[2] KOM(2004) 101, 10.2.2004 (Úř. věst. C 98, 23.4.2004, s. 6).

[3] KOM(2004) 487, 14.7.2004, s 13 (Úř. věst. C 24, 29.1.2005, s. 6).

[4] Informace o rozpočtu jsou uvedeny v příloze 1.

[5] Rozhodnutí č. 253/2003/ES ze dne 11. února 2003 (Úř. věst. L 36, 12.2.2003, s. 1).

[6] Rozhodnutí č. 2235/2002/ES ze dne 3. prosince 2002 (Úř. věst. L 34, 17.12.2002, s. 1).

[7] EBTI: Evropský systém závazných informací o sazebním zařazení zboží, TQS: Systém řízení dohledu nad celními kvótami a ECICS: Evropský celní seznam chemických látek.

[8] Rozhodnutí č. 1152/2003/ES ze dne 16. června 2003 (Úř. věst. L 162, 1.7.2003, s. 5).

[9] Zejména s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 ze dne 25. listopadu 2004).

[10] KOM(2003) 452, 24.7.2003 (Úř. věst. C 96, 21.4.2004, s. 5).

[11] KOM(2004) 728, 29.10.2004 (Úř. věst. C 24, 29.1.2005, s. 9).

[12] KOM(2004) 611, 27.9.2004.

[13] Transit 41 milionů EUR a Tariff 36 milionů EUR.

[14] Společné akce vnitřní rozpočtové linie budou financovat účast členských států na těchto činnostech. Účast třetích zemí bude financována z vnější rozpočtové linie.

[15] Navazující programy budou probíhat od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013.

[16] Differentiated appropriations.

[17] Differentiated appropriations.

[18] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[19] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[20] The administrative expenditure line anticipates the possible externalisation of activities under the programme. Budgetary figures will only be available after the completion in 2006 of a feasibility study on the topic.

[21] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[22] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[23] As described under Section 5.3.

[24] Differentiated appropriations.

[25] Differentiated appropriations.

[26] Expenditure that does not fall under Chapter xx 01 of the Title xx concerned.

[27] Expenditure within article xx 01 04 of Title xx.

[28] The administrative expenditure line anticipates the possible externalisation of activities under the programme. Budgetary figures will only be available after the completion in 2006 of a feasibility study on the topic.

[29] Expenditure within chapter xx 01 other than articles xx 01 04 or xx 01 05.

[30] If more than one method is indicated please provide additional details in the "Relevant comments" section of this point.

[31] As described under Section 5.3.

Top