Help Print this page 

Document 32017R2208

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2208 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

OJ L 314, 30.11.2017, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2208/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

30.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 314/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2208

ze dne 29. listopadu 2017,

kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddíl 3 kapitoly III nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (2) stanoví řízení pro přidělování vývozních licencí pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty otevřené pro uvedenou zemi.

(2)

Článek 29 nařízení (ES) č. 1187/2009 stanoví, že hospodářské subjekty mohou podávat žádosti o vývozní licence od 1. do 10. listopadu, pokud po uplynutí lhůty pro podávání žádostí o licence podle prvního pododstavce uvedeného článku v rámci kvóty zůstane k dispozici jakékoli množství.

(3)

V článku 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1095 (3) se uvádí, že celkové zbývající množství pro kvótový rok 2017/18 činí 8 745 tun.

(4)

Žádosti podané mezi 1. až 10. listopadem 2017 a týkající se zbývajícího období probíhajícího kvótového roku 2017/18 se vztahují na menší množství, než které je dostupné. Je proto vhodné podle čl. 31 odst. 3 čtvrtého pododstavce nařízení (ES) č. 1187/2009 stanovit, aby bylo zbývající množství rozděleno. Vydání vývozních licencí pro uvedené zbývající množství by se mělo podmínit tím, že dotčený hospodářský subjekt sdělí příslušnému orgánu dodatečné přijaté množství a že žadatelé složí jistotu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přijímají se žádosti o vývozní licence podané v období od 1. do 10. listopadu 2017 na zbývající období probíhajícího kvótového roku 2017/18.

Množství, na které se vztahují žádosti o vývozní licence podle prvního pododstavce pro výrobky uvedené v čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009, se vynásobí přídělovým koeficientem 1,177619.

Vývozní licence pro množství, které přesahuje požadované množství, které jsou přiděleny podle koeficientu stanoveného v druhém pododstavci, se vydávají po přijetí hospodářským subjektem do jednoho týdne od data vyhlášení tohoto nařízení a jsou podmíněny složením odpovídající jistoty.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1095 ze dne 20. června 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009 (Úř. věst. L 158, 21.6.2017, s. 29).


Top