Help Print this page 

Document 32017R2011

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

C/2017/7373
  • In force
OJ L 292, 10.11.2017, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2011/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2011

ze dne 9. listopadu 2017,

kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 232/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje evropský nástroj sousedství (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Komise přijala nařízení (ES) č. 951/2007 (2), kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (3).

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 435/2011 (4) se vzhledem ke zpožděnému zahájení programů přeshraniční spolupráce v rámci evropského nástroje sousedství a partnerství posunul konec fáze provádění projektů stanovený v čl. 43 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 951/2007 z 31. prosince 2014 na 31. prosince 2015. Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1343/2014 (5) byla fáze uzávěrky a příslušná ustanovení stanovená v čl. 43 odst. 1, odst. 2 písm. c) a v novém odst. 3 nařízení (ES) č. 951/2007 náležitě upravena a lhůty prodlouženy do 31. prosince 2017.

(3)

V zájmu zajištění právní jistoty pro zúčastněné země je vhodné stanovit zvláštní opatření a postupy pro uzavření programu a vzdání se pohledávky prováděné společnými řídícími orgány, a to s ohledem na zásady rovného zacházení, transparentnost, řádné finanční řízení a proporcionalitu.

(4)

Společný řídící orgán se může ve zvláštních případech, které musí být uvedeny v příslušných pokynech Komise, a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality vzdát zpětného získání pohledávky bez předchozího souhlasu Komise.

(5)

Lhůtu 31. prosince 2017 stanovenou nařízením (ES) č. 951/2007 ve znění pozdějších předpisů nelze dodržet z důvodu narůstajícího zpoždění a složitosti procesu uzávěrky. Tato lhůta by proto měla být prodloužena až o 36 měsíců od data předložení závěrečné zprávy.

(6)

Je třeba připustit scénář, kdy Komise nebude mít možnost dodržet lhůtu uzávěrky společných operačních programů v případě soudního a jiného vyšetřování a z důvodu vyšší moci.

(7)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného nařízením (EU) č. 232/2014.

(9)

Nařízení (ES) č. 951/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 951/2007 se mění takto:

1)

V článku 27 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Společný řídící orgán je povinen zajistit s náležitou pečlivostí do jednoho roku po vydání příkazu k inkasu veškeré činnosti, které je nutno provést ke zpětnému získání prostředků. Ujistí se zejména o tom, že pohledávka je jistá, likvidní a vymahatelná. Pokud se společný řídící orgán hodlá vzdát zpětného získání zjištěné pohledávky, zajistí, aby toto vzdání se bylo řádné a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a proporcionality. Rozhodnutí o vzdání se pohledávky musí být odůvodněné a musí být předloženo k předchozímu schválení společnému výboru pro sledování a Komisi. Na základě příslušných pokynů Komise nemusí být předchozí souhlas Komise nutný.“

2)

Článek 43 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Období provádění každého společného operačního programu začíná nejdříve datem přijetí společného operačního programu Komisí a končí nejpozději 36 měsíců po předložení závěrečné zprávy.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

fáze finanční závěrky společného operačního programu, která zahrnuje finanční závěrku všech smluv uzavřených v rámci programu, vyhodnocení programu ex post, předložení závěrečné zprávy a konečnou platbu anebo konečné zpětné získání prostředků ze strany Komise. Tato fáze končí nejpozději 36 měsíců po datu předložení závěrečné zprávy.“

3)

V článku 46 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Pokud nebyl společný řídící orgán schopen vykázat Komisi konečnou výši způsobilých výdajů, jelikož:

a)

projekty byly pozastaveny soudním řízením nebo správním opravným prostředkem s odkladným účinkem; nebo

b)

důvody vyšší moci závažně ovlivňují provádění celého programu nebo jeho části,

nevztahuje se konečné datum období provádění stanovené v čl. 43 odst. 1 na tu část programu, které se týkají písmena a) nebo b) tohoto odstavce.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 77, 15.3.2014, s. 27.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 210, 10.8.2007, s. 10).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 ze dne 24. října 2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství (Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 435/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (Úř. věst. L 118, 6.5.2011, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1343/2014 ze dne 17. prosince 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 75).


Top