Help Print this page 

Document 32017R2003

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2003 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 (Text s významem pro EHP. )

C/2017/7364
  • In force
OJ L 290, 9.11.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2003/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.11.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 290/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2003

ze dne 8. listopadu 2017,

kterým se schvaluje fludioxonil jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 8. října 2014 obdrželo Dánsko žádost o schválení účinné látky fludioxonil pro použití v biocidních přípravcích typu 7, konzervantech pro povlaky, typu 9, konzervačních přípravcích pro vlákna, kůži, pryž a polymerní materiály, a typu 10, konzervačních přípravcích pro stavební materiál, jak je popisuje příloha V nařízení (EU) č. 528/2012.

(2)

Dánsko předložilo dne 5. dubna 2016 v souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávy o posouzení, jakož i svá doporučení.

(3)

Stanoviska Evropské agentury pro chemické látky vypracoval dne 2. března 2017 Výbor pro biocidní přípravky a zohlednil v nich závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(4)

Podle těchto stanovisek lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 7, 9 a 10 obsahující fludioxonil splňují kritéria stanovená v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy určité specifikace a podmínky pro jejich použití.

(5)

Je proto vhodné schválit fludioxonil pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 s výhradou dodržování určitých specifikací a podmínek.

(6)

Jelikož fludioxonil splňuje kritéria pro klasifikaci jako vysoce perzistentní stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (2), měly by být ošetřené předměty, které byly fludioxonilem ošetřeny nebo jej obsahují, při uvedení na trh náležitě označeny.

(7)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření nutná ke splnění nových požadavků.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Fludioxonil se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 s výhradou specifikací a podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Fludioxonil

Název podle IUPAC:

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril

Č. ES: není k dispozici

Č. CAS: 131341-86-1

950 g/kg

1. dubna 2018

31. března 2028

7

Povolení biocidních přípravků podléhají těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména průmyslovým a profesionálním uživatelům.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

9

Povolení biocidních přípravků podléhají této podmínce:

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

10

Povolení biocidních přípravků podléhají této podmínce:

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahuje tato podmínka:

Osoba odpovědná za uvedení ošetřeného předmětu, který byl látkou fludioxonil ošetřen nebo ji obsahuje, na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu uvádělo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít stejnou, nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.


Top