Help Print this page 

Document 32017R1796

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1796 ze dne 5. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2018 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009

OJ L 258, 6.10.2017, p. 124–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1796/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

6.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 258/124


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1796

ze dne 5. října 2017,

kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2018 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola III oddíl 2 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 (2) stanoví postup pro přidělování vývozních licencí pro sýry, které budou vyvezeny do Spojených států amerických v rámci některých kvót uvedených v článku 21 uvedeného nařízení.

(2)

V případě některých kvót a skupin produktů přesahují množství uvedená v žádostech o vývozní licence množství dostupná pro kvótový rok 2018. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být vývozní licence vydávány, a stanovit koeficienty přidělení, které se použijí pro požadovaná množství, podle čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č. 1187/2009.

(3)

V případě některých kvót a skupin produktů nedosahují množství uvedená v žádostech o vývozní licence množství dostupná pro kvótový rok 2018. Je tudíž třeba za použití koeficientu přidělení rozdělit zbývající množství mezi žadatele v poměru k požadovaným množstvím podle čl. 23 odst. 4 nařízení (ES) č. 1187/2009.

(4)

Vzhledem k období stanovenému v čl. 23 odst. 1 nařízení (ES) č.1187/2009 pro stanovení koeficientů přidělení je třeba, aby toto nařízení vstoupilo v platnost dnem následujícím pod dni jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na množství uvedená v žádostech o vývozní licence podaných podle nařízení (ES) č. 1187/2009 na skupiny produktů a kvóty označené jako „16-Tokyo“ a „16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay“ ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení se použijí koeficienty přidělení uvedené ve sloupci 5 uvedené přílohy.

Článek 2

Žádosti o vývozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1187/2009 na skupiny produktů a kvóty označené jako „22-, 25-Tokyo“ a „22-, 25-Uruguay“ ve sloupci 3 přílohy tohoto nařízení budou pro žádaná množství přijaty.

Na další množství, rozdělená mezi žadatele pomocí koeficientů přidělení uvedených ve sloupci 6 uvedené přílohy, lze vydat vývozní licence poté, co je do týdne od zveřejnění tohoto nařízení hospodářský subjekt přijme, a za předpokladu, že je složena požadovaná jistota.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. října 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1).


PŘÍLOHA

Označení skupiny v souladu s doplňkovými poznámkami v kapitole 4 Harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických

Označení skupiny a kvóty

Množství dostupné pro rok 2018 (v kg)

Koeficient přidělení podle článku 1

Koeficient přidělení podle článku 2

Poznámka č.

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Tokyo

908 877

0,1296811

 

16-Uruguay

3 446 000

0,0880789

 

17

Blue Mould

17- Uruguay

350 000

0,0754310

 

18

Cheddar

18- Uruguay

1 050 000

0,1212471

 

20

Edam/Gouda

20- Uruguay

1 100 000

0,0955026

 

21

Italian type

21- Uruguay

2 025 000

0,0704102

 

22

Swiss or Emmentaler cheese other than with eye formation

22-Tokyo

393 006

 

19,6493175

22-Uruguay

380 000

 

4,4705882

25

Swiss or Emmentaler cheese with eye formation

25-Tokyo

4 003 172

 

1,0007930

25-Uruguay

2 420 000

 

1,4447761


Top