Help Print this page 

Document 32017R1787

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1787 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky

C/2017/3881
  • In force
OJ L 256, 4.10.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1787/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1787

ze dne 12. června 2017,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (1), a zejména na čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví financování opatření, která přispívají k dosažení cílů integrované námořní politiky a společné rybářské politiky.

(2)

Hlava VI nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví opatření, jež mohou být financována v souladu se zásadou přímého řízení Unií.

(3)

Příloha III nařízení (EU) č. 508/2014 stanoví orientační rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi specifické cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky stanovené v článcích 82 a 85 uvedeného nařízení.

(4)

Programové období pro opatření financovaná podle nařízení (EU) č. 508/2014 zahrnuje roky 2014 až 2020. Po uplynutí třetího roku programového období a s ohledem na zkušenosti získané z opatření, jež byla doposud provedena v různých výdajových oblastech, se v některých oblastech objevily rozdíly mezi náležitým rozdělením finančních prostředků a procentuálními podíly stanovenými v příloze III nařízení (EU) č. 508/2014.

(5)

Dosud bylo možné tyto rozdíly vyřešit za použití čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 508/2014. Podle uvedeného článku se Komise může od orientačních procentuálních podílů v jednotlivých případech odchýlit maximálně o 5 % hodnoty finančního krytí.

(6)

Ustanovení čl. 14 odst. 4 nařízení (EU) č. 508/2014 zmocňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o úpravy procentuálních podílů stanovených v příloze III uvedeného nařízení.

(7)

Za účelem maximálního využití dostupných finančních prostředků pro zbývající část programového období a pro příspěvek základních opatření k dosažení cílů stanovených v článcích 82 a 85 nařízení (EU) č. 508/2014 je nezbytné orientační rozdělení finančních prostředků stanovených v příloze III uvedeného nařízení upravit.

(8)

Nařízení (EU) č. 508/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (EU) č. 508/2014 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA III

ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PODLE HLAVY VI KAPITOL I A II MEZI PŘÍSLUŠNÉ CÍLE STANOVENÉ V ČLÁNCÍCH 82 A 85  (1)

Cíle stanovené v článku 82:

1.

Rozvoj a provádění integrované správy námořních a pobřežních záležitostí – 6 %

2.

Rozvoj meziodvětvových iniciativ – 24 %

3.

Podpora udržitelného hospodářského růstu, zaměstnanosti, inovací a nových technologií – 17 %

4.

Podpora ochrany mořského prostředí – 5 %

Cíle stanovené v článku 85:

1.

Shromažďování, správa a šíření vědeckého poradenství v rámci společné rybářské politiky – 11 %

2.

Specifická opatření pro kontrolu a vynucování v rámci společné rybářské politiky – 11 %

3.

Dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím – 13 %

4.

Poradní sbory komunikační činnosti společné rybářské politiky a integrované námořní politiky – 7 %

5.

Informace o trhu, včetně vytvoření elektronických trhů – 6 %


(1)  Procentuální podíly se použijí pro částku stanovenou v článku 14 s výjimkou přidělení stanoveného podle článku 92.


Top