Help Print this page 

Document 32017R1399

Title and reference
Nařízení Komise (EU) 2017/1399 ze dne 28. července 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný (Text s významem pro EHP. )

C/2017/5204
  • In force
OJ L 199, 29.7.2017, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1399/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/8


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1399

ze dne 28. července 2017,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o polyaspartát draselný

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Potravinářské přídatné látky lze uvádět na trh jako takové jen v případě, že jsou zahrnuty na seznamu Unie uvedeném v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008, a v potravinách je lze používat jen za podmínek použití stanovených v uvedené příloze.

(3)

Některé potravinářské přídatné látky jsou určeny pro zvláštní použití pro některé enologické postupy a ošetření. Používání těchto potravinářských přídatných látek by mělo být v souladu s nařízením (ES) č. 1333/2008 a se zvláštními ustanoveními podle příslušných právních předpisů Unie.

(4)

Zvláštní ustanovení, která povolují používání přídatných látek ve víně, jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3), rozhodnutí Rady 2006/232/ES (4) a nařízení Komise (ES) č. 606/2009 (5) a v jejich prováděcích opatřeních.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (6) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(6)

Seznam Unie a specifikace lze aktualizovat v souladu s jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 buď z podnětu Komise, nebo na základě podání žádosti.

(7)

Dne 24. února 2015 byla podána žádost o povolení použití polyaspartátu draselného jako stabilizátoru ve víně. Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(8)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin zhodnotil bezpečnost polyaspartátu draselného jako potravinářské přídatné látky a ve svém stanovisku (7) ze dne 9. března 2016 dospěl k závěru, že navrhované použití ve víně při maximální úrovni použití 300 mg/l a obvyklých úrovních pohybujících se v rozmezí 100–200 mg/l nepředstavuje bezpečnostní riziko.

(9)

Polyaspartát draselný působí jako stabilizátor proti vysrážení vinného kamene ve víně (červeném, růžovém a bílém víně). Zlepšuje uchovávání a stabilitu vína a jeho použití neovlivňuje senzorické vlastnosti. Proto je vhodné zahrnout polyaspartát draselný na seznam potravinářských přídatných látek Unie a přiřadit této přídatné látce číslo E 456, aby se umožnilo povolení této látky jako stabilizátoru ve víně ve zvláštních ustanoveních příslušných právních předpisů Unie.

(10)

Specifikace pro polyaspartát draselný (E 456) by měly být zahrnuty v nařízení (EU) č. 231/2012 při jeho prvním zařazení na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(11)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. července 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Rozhodnutí Rady 2006/232/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o obchodu s vínem (Úř. věst. L 87, 24.3.2006, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 606/2009 ze dne 10. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(7)  EFSA Journal 2016; 14(3):4435.


PŘÍLOHA I

V příloze II části B bodě 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ nařízení (ES) č. 1333/2008 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 vkládá nová položka, která zní:

„E 456

Polyaspartát draselný“


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 452 (iv) vkládá nová položka, která zní:

„E 456 POLYASPARTÁT DRASELNÝ

Synonyma

Definice

Polyaspartát draselný je draselná sůl kyseliny polyaspartamové vyrobená z kyseliny L-aspartamové a hydroxidu draselného. Tepelným procesem se kyselina aspartamová přemění na polysukcinimid, který je nerozpustný. Polysukcinimid je zpracován hydroxidem draselným, což umožňuje otevření kruhu a polymerizaci jednotek. Posledním krokem je fáze sušení rozprašováním, jejímž výsledkem je světle hnědý prášek

Číslo CAS

64723-18-8

Chemický název

Kyselina L-aspartamová, homopolymer, draselná sůl

Chemický vzorec

[C4H4NO3K]n

Hmotnostně střední molekulová hmotnost

Přibližně 5 300  g/mol

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na sušinu

Velikost částic

Ne menší než 45 μm (ne více než 1 % hmotnostní částic menších než 45 μm)

Popis

Světle hnědý prášek bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Velmi snadno rozpustný ve vodě a málo rozpustný v organických rozpouštědlech

pH

7,5–8,5 (40 % vodný roztok)

Čistota

Stupeň substitucí

Ne méně než 91,5 %, vztaženo na sušinu

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 11 % (105 °C, 12 hodin)

Hydroxid draselný

Ne více než 2 %

Kyselina aspartamová

Ne více než 1 %

Jiné nečistoty

Ne více než 0,1 %

Arsen

Ne více než 2,5 mg/kg

Olovo

Ne více než 1,5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,5 mg/kg

Kadmium

Ne více než 0,1 mg/kg“


Top