Help Print this page 

Document 32017R1398

Title and reference
Nařízení Rady (EU) 2017/1398 ze dne 25. července 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva
  • In force
OJ L 199, 29.7.2017, p. 2–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1398/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/2


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/1398

ze dne 25. července 2017,

kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2017/127 (1) stanoví pro rok 2017 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

Odchylka umožňující odlov mořčáka evropského s použitím určitých kategorií lovných zařízení je spojena s historickými záznamy o úlovcích za použití těchto lovných zařízení. Je třeba upřesnit, že tato odchylka trvá i při nahrazování rybářských plavidel, a zároveň zajistit, že počet plavidel, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

(3)

V roce 2017 Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) ve svém doporučení na základě referenčních ukazatelů za rok 2016 změnila oblasti řízení smačků rodu Ammodytes. Oblast řízení smačků 3r se nachází převážně v norských vodách, nicméně část se nachází také ve vodách Unie, přičemž některá důležitá loviště se rozprostírají napříč oblastmi řízení 2r a 3r. Je žádoucí zajistit, aby rybářská plavidla Unie měla přístup k lovištím smačků rodu Ammodytes, jež se nacházejí ve vodách Unie oblasti řízení 3r. Rybolovná práva stanovená pro oblast řízení 2r by tudíž měla zahrnovat také vody Unie oblasti řízení 3r.

(4)

Dne 27. března 2017 vydala rada ICES doporučení pro úlovky krevety severní (Pandalus borealis) v divizi ICES IVa Východ a subdivizi ICES 20 (severní část Severního moře, v norských hlubokých vodách a Skagerraku). Na základě těchto doporučení a konzultací s Norskem je vhodné stanovit podíl Unie pro krevety severní ve Skagerraku na 3 856 tun a změnit kvóty Unie v norských hlubokých vodách.

(5)

V předchozích letech byl celkový přípustný odlov (TAC) pro šprota obecného (Sprattus sprattus) v Severním moři stanoven pro kalendářní rok, přičemž ICES vydává své poradenství na období od 1. července příslušného roku do 30. června následujícího roku. Tato období by se měla sjednotit, aby období TAC odpovídalo období, na něž se vztahuje poradenství ICES. TAC pro šprota obecného by měl být výjimečně a pouze s ohledem na tento přechod pozměněn tak, aby pokrýval období 18 měsíců a končil 30. června 2018. Veškerá následná rybolovná práva by měla být stanovena v souladu s obdobím, pro které ICES vydává své poradenství.

(6)

V nařízení (EU) 2017/127 byl TAC pro šprota obecného stanoven ve výši 33 830 tun, aby se pokryly úlovky šprota obecného v prvním pololetí roku 2017. ICES doporučil, aby úlovky v období od 1. července 2017 do 30. června 2018 činily nejvýše 170 387 tun. Měl by proto být stanoven TAC pro šprota obecného na období 18 měsíců v zájmu pokrytí skutečných úlovků, k nimž došlo v prvním pololetí roku 2017 v rámci omezení TAC stanoveného v nařízení (EU) 2017/127 a v rámci úrovně odlovů uvedené v poradenství ICES pro zbývajících 12 měsíců (tj. od 1. července 2017 do 30. června 2018).

(7)

Nařízením Rady (EU) 2017/595 (2) byly odstraněny tabulky rybolovných práv pro limandu obecnou (Limanda limanda) a platýse bradavičnatého (Platichthys flesus) ve vodách Unie divize ICES IIa a podoblasti IV uvedené v příloze IA nařízení (EU) 2017/127. Je proto vhodné odstranit zmínky o limandě obecné v poznámkách pod čarou v příloze IA nařízení (EU) 2017/127, kde je limanda obecná zmíněna jako vedlejší úlovek souvisejícího druhu.

(8)

V doporučení Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) 1:2014 byl zakázán rybolov okouníka bradatého (Sebastes mentella) v mezinárodních vodách v podoblastech ICES I a II od 1. ledna do 30. června 2014. Zákaz podle uvedeného doporučení již po konci tohoto období neplatil. Rybolovná práva by proto měla být pozměněna s cílem umožnit rybolov okouníka bradatého během celého roku 2017.

(9)

Na svém výročním zasedání v roce 2016 přijala Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) doporučení 16-05 (dále jen „doporučení 16-05“), kterým byl TAC pro mečouna obecného (Xiphias gladius) ve Středozemním moři stanoven na 10 500 tun a kterým byla ustavena pracovní skupina za účelem vytvoření spravedlivého a vyváženého režimu rozdělování TAC pro mečouna obecného ve Středozemním moři, stanovení kvót pro smluvní strany, spolupracující nesmluvní strany, subjekty nebo rybářské subjekty na rok 2017 a určení režimu řízení TAC.

(10)

Unie formou dopisu zaslaného sekretariátu ICCAT dne 23. prosince 2016 potvrdila, že začne provádět doporučení 16-05 od 1. ledna 2017. Unie především potvrdila, že bude od roku 2017 uplatňovat období zákazu pro mečouna obecného ve Středozemním moři podle bodu 11 doporučení 16-05 v období od 1. ledna do 31. března. Je proto vhodné zavést takový zákaz jako podmínku funkčně spojenou se stanovováním a přidělováním rybolovných práv pro mečouna obecného ve Středozemním moři.

(11)

Pracovní skupina ustavená na základě doporučení 16-05 se sešla ve dnech 20. až 22. února 2017 a navrhla klíč pro přidělování a také kompromis pro řízení využívání kvót pro rok 2017. V rámci tohoto kompromisu byl podíl Unie stanoven na 70,756 % zmíněného TAC ICCAT, což odpovídá 7 410,48 tunám v roce 2017. Je proto třeba začlenit tento podíl Unie do práva Unie a vymezit kvóty pro členské státy. Přidělení by mělo vycházet z historických úlovků během referenčního období 2012–2015.

(12)

Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2017/127 jsou použitelná od 1. ledna 2017. Ustanovení tohoto pozměňujícího nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla použít rovněž od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva nebyla dosud vyčerpána.

(13)

Nařízení (EU) 2017/127 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2017/127

Nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:

1)

V čl. 9 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Výše uvedené odchylky platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmenu b) se záznamy o odlovech za použití háčků a lovných šňůr, a v písmenu c) se záznamy o odlovech využívajících zakotvené tenatové šňůry. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby příslušná odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se vztahuje tato odchylka, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.“

2)

Přílohy IA a ID nařízení (EU) 2017/127 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Radu

předseda

M. MAASIKAS


(1)  Nařízení Rady (EU) 2017/127 ze dne 20. ledna 2017, kterým se pro rok 2017 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 24, 28.1.2017, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2017/595 ze dne 27. března 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2017/127, pokud jde o některá rybolovná práva (Úř. věst. L 81, 28.3.2017, s. 6).


PŘÍLOHA

1.

Příloha IA nařízení (EU) 2017/127 se mění takto:

a)

tabulka rybolovných práv pro smačky rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa, IIIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí IIa, IIIa a IV (1)

Dánsko

458 552  (2)

 

 

Spojené království

10 024  (2)

 

 

Německo

701 (2)

 

 

Švédsko

16 838  (2)

 

 

Unie

486 115

 

 

TAC

486 115

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

b)

tabulka rybolovných práv pro krevetu severní v oblasti IIIa se nahrazuje tímto:

„Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

IIIa

(PRA/03 A.)

Dánsko

2 506

 

 

Švédsko

1 350

 

 

Unie

3 856

 

 

TAC

7 221

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“

c)

tabulka rybolovných práv pro krevetu severní ve vodách Norska jižně od 62° s. š. se nahrazuje tímto:

„Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62° s. š.

(PRA/04-N.)

Dánsko

211

 

 

Švédsko

123 (3)

 

 

Unie

334

 

 

TAC

Nepoužije se

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

d)

tabulka rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky ve vodách Unie oblastí IIa a IV se nahrazuje tímto:

„Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie oblastí IIa a IV

(SPR/2AC4-C)

Belgie

1 890  (4)  (6)

 

 

Dánsko

149 592  (4)  (6)

 

 

Německo

1 890  (4)  (6)

 

 

Francie

1 890  (4)  (6)

 

 

Nizozemsko

1 890  (4)  (6)

 

 

Švédsko

1 995  (4)  (6)  (7)

 

 

Spojené království

6 264  (4)  (6)

 

 

Unie

165 411  (4)

 

 

Norsko

10 000  (5)

 

 

Faerské ostrovy

1 000  (5)  (8)

 

 

TAC

176 411  (4)

 

Analytický TAC

e)

v tabulce rybolovných práv pro šprota obecného a související vedlejší úlovky v oblasti IIIa se poznámka pod čarou (1) nahrazuje tímto:

„(1)

Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné činit až 5 % kvóty (OTH/*03 A.). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.“;

f)

tabulka rybolovných práv pro okouníky rodu Sebastes v mezinárodních vodách oblastí I a II se nahrazuje tímto:

„Druh:

Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp.

Oblast:

Mezinárodní vody oblastí I a II

(RED/1/2INT)

Unie

Bude určeno. (9)  (10)

 

 

TAC

8 000  (11)

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

2.

V příloze ID nařízení (EU) 2017/127 se tabulka rybolovných práv pro mečouna obecného ve Středozemním moři nahrazuje tímto:

„Druh:

Mečoun obecný

Xiphias gladius

Oblast:

Středomoří

(SWO/MED)

Chorvatsko

16 (12)

 

 

Kypr

59 (12)

 

 

Španělsko

1 822,49  (12)

 

 

Francie

127,02 (12)

 

 

Řecko

1 206,45  (12)

 

 

Itálie

3 736,26  (12)

 

 

Malta

443,26 (12)

 

 

Unie

7 410,48  (12)

 

 

TAC

10 500

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.


(1)  Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné činit až 2 % kvóty (OT1/*2A3A4). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.

Zvláštní podmínka:

v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze IID omezen na tato množství:

Oblast

:

Vody Unie oblastí řízení smačků rodu Ammodytes

 

1r

2r a 3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R) pro 2r; (SAN/234_3R) pro 3r

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

241 443

165 965

50 979

0

165

0

Spojené království

5 278

3 628

1 114

0

4

0

Německo

369

254

78

0

0

0

Švédsko

8 866

6 094

1 872

0

6

0

Unie

255 956

175 941

54 043

0

175

0

Celkem

255 956

175 941

54 043

0

175

0“

(3)  Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.“

(4)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. ledna 2017 do 30. června 2018.

(5)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2017 do 30. června 2018.

(6)  Aniž je dotčena povinnost vykládky, mohou vedlejší úlovky tresky bezvousé činit až 2 % kvóty (OTH/*2AC4C). Pokud členský stát použije toto ustanovení s ohledem na druh, který je vedlejším úlovkem v rámci tohoto rybolovu, nemůže tento členský stát využít s ohledem na vedlejší úlovky tohoto druhu žádné ustanovení o mezidruhové flexibilitě.

(7)  Včetně smačků rodu Ammodytes.

(8)  Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.“

(9)  Rybolov bude zakázán, jakmile smluvní strany úmluvy NEAFC plně vyčerpají TAC. Od tohoto dne členské státy zakážou cílený lov okouníků rodu Sebastes plavidly plujícími pod jejich vlajkou.

(10)  Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníků rodu Sebastes v rámci jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchovávaného na palubě.

(11)  Prozatímní omezení odlovu, které se má vztahovat na odlovy všech smluvních stran úmluvy NEAFC.“

(12)  Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. dubna 2017 do 31. prosince 2017.“


Top