Help Print this page 

Document 32017R1393

Title and reference
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1393 ze dne 24. května 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

C/2017/3419
  • In force
OJ L 197, 28.7.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1393/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

28.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 197/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/1393

ze dne 24. května 2017,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 6 a čl. 18 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení (EU) č. 1380/2013 je postupně odstranit výměty z rybolovu v Unii zavedením povinnosti vykládky úlovků druhů, na něž se vztahují omezení odlovu.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 (2) byl stanoven plán výmětů za účelem provádění povinnosti vykládky pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři.

(3)

Podle čl. 15 odst. 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 ve spojení s čl. 15 odst. 5 písm. a) téhož nařízení mohou plány výmětů zahrnovat technická opatření zaměřená na snížení nežádoucích úlovků nebo pokud možno jejich zamezení.

(4)

Přímý zájem na řízení rybolovu v Severním moři má Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království. Po konzultaci s poradním sborem pro Severní moře a poradním sborem pro pelagický rybolov tyto státy dne 7. února 2017 předložily společné doporučení pro technické opatření.

(5)

Společné doporučení obsahuje zejména návrh, aby nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 bylo změněno tak, aby zahrnovalo výjimku z ustanovení čl. 21 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 850/98 (3), které zakazuje použití určitých lovných zařízení v oblasti podél dánského pobřeží Severního moře.

(6)

Zákaz stanovený v čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 850/98 byl zaveden k ochraně sledě obecného, který je vedlejším úlovkem při rybolovu šprota obecného.

(7)

Z konzultací vedených dotčenými členskými státy vyplynulo, že podíl sleďů ve vzorcích z rybolovu odebraných v příslušné oblasti je v současnosti nižší než podíl sleďů ve vzorcích odebraných mimo tuto oblast. Tyto konzultace ukázaly, že zákaz zavedený čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 850/98 v současné době neumožňuje flexibilitu potřebnou k tomu, aby plavidla mohla lovit tam, kde mohou snížit své nežádoucí vedlejší úlovky v co nejvyšší možné míře.

(8)

Vědecké posudky poskytnuté příslušnými vědeckými institucemi přezkoumala Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES). Dne 28. února 2017 se konalo zasedání odborné skupiny pro rybolov a akvakulturu, na kterém byla dotčená opatření projednána.

(9)

Rada ICES ve svém doporučení uvádí (4), že podíl sleďů ulovených experimentálním rybolovem byl mimo oblast omezení lovu šprota obecného z hlediska hmotnosti vyšší než v této oblasti, z hlediska počtu však nebyl zjištěn rozdíl. Na základě toho lze očekávat, že by rybolov v oblasti omezení lovu šprota obecného snížil nechtěné úlovky sledě obecného (z hlediska hmotnosti) ve srovnání s rybolovem mimo tuto oblast. Z doporučení rady ICES vyplývá, že zrušení oblasti omezení lovu šprota obecného by nemělo mít vliv na populace sleďů nebo šprotů. Rada ICES zastává názor, že další přezkum oblasti omezení lovu šprota obecného není nutný, jelikož další řídicí opatření jsou pro kontrolu vedlejších úlovků sleďů dostačující.

(10)

Opatření navržená ve společném doporučení jsou v souladu s čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 a mohou být zahrnuta do nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014.

(11)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že opatření stanovená tímto nařízením mají přímý dopad na hospodářské činnosti související s rybolovným obdobím plavidel Unie a na jeho plánování, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost ihned po svém vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 se vkládá nový článek 4a, který zní:

„Článek 4a

Technická opatření pro rybolov šprota obecného v oblasti podél dánského pobřeží Severního moře

Odchylně od čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 850/98 je lov šprota obecného v oblasti podél dánského pobřeží Severního moře vymezené v odst. 1 písm. c) uvedeného článku povolen za použití těchto lovných zařízení:

a)

tažného lovného zařízení o menší velikosti ok než 32 mm;

b)

košelkových nevodů nebo

c)

tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí a unášených sítí o menší velikosti ok než 30 mm.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení bude závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1395/2014 ze dne 20. října 2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy drobného pelagického rybolovu a komerční rybolov v Severním moři (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 35).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů (Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1).

(4)  http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Forms/DispForm.aspx?ID=32869


Top