Help Print this page 

Document 32017R1384

Title and reference
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1384 ze dne 25. července 2017 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

OJ L 194, 26.7.2017, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1384/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.7.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 194/57


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/1384

ze dne 25. července 2017

o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2017 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 188 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 1273/2011 (2) byly otevřeny některé dovozní celní kvóty pro rýži a zlomkovou rýži rozčleněné podle země původu a rozdělené na několik podobdobí v souladu s přílohou I uvedeného prováděcího nařízení, a zároveň byl stanoven způsob správy těchto kvót.

(2)

Červenec je třetím podobdobím pro kvótu stanovenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 a druhým podobdobím pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. b), c) a d) uvedeného prováděcího nařízení.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného prováděcího nařízení se týkají množství vyššího, než je dostupné množství. Je proto nutné určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a stanovit přídělový koeficient, který se použije na množství požadované pro příslušné kvóty a vypočítá se podle čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (3).

(4)

Z uvedených sdělení rovněž vyplývá, že žádosti o kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 a 09.4153 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017 podle čl. 4 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 se týkají množství, které je nižší než množství dostupné.

(5)

Podle čl. 5 prvního pododstavce prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011 by mělo být rovněž stanoveno celkové množství dostupné na následující podobdobí pro kvóty s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166.

(6)

Za účelem zajištění účinné správy postupu vydávání dovozních licencí by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvót s pořadovým číslem 09.4154 a 09.4166 uvedené v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce července 2017, se vydají licence pro požadované množství, na něž se použije koeficient přidělení stanovený v příloze tohoto nařízení.

2.   Celkové množství dostupné pro následující podobdobí v rámci kvót s pořadovým číslem 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 a 09.4166 uvedených v prováděcím nařízení (EU) č. 1273/2011 je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. července 2017.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Jerzy PLEWA

generální ředitel

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13).


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce července 2017, a množství dostupná pro následující podobdobí podle prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011

a)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2017 (v kg)

Spojené státy

09.4127

 (1)

12 629 487

Thajsko

09.4128

 (1)

369 596

Austrálie

09.4129

 (1)

911 500

Jiného původu

09.4130

 (2)

4 796

b)

Kvóta pro loupanou rýži kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce října 2017 (v kg)

Všechny země

09.4148

 (3)

1 610 500

c)

Kvóta pro zlomkovou rýži kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Thajsko

09.4149

 (4)

Austrálie

09.4150

 (5)

Guyana

09.4152

 (5)

Spojené státy

09.4153

 (4)

Jiného původu

09.4154

78,636985 %

d)

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce července 2017

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce září 2017 (v kg)

Thajsko

09.4112

 (6)

20 965

Spojené státy

09.4116

 (6)

822

Indie

09.4117

 (6)

89 276

Pákistán

09.4118

 (6)

55 110

Jiného původu

09.4119

 (6)

14 199

Všechny země

09.4166

0,703025 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(2)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.

(3)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(4)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou menší než množství dostupná nebo se jim rovnají: všechny žádosti jsou tedy přípustné.

(5)  Pro toto podobdobí se koeficient přidělení nepoužije: Komise neobdržela žádnou žádost o vydání licence.

(6)  Pro toto podobdobí neexistuje dostupné množství.


Top